SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 11. Četvrtak, 14. travnja 2022.
GRAD MALI LOŠINJ

26.

Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKA

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja

Članak 1.

1) U Odluci o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja ("Službene novine PGŽ" broj 35/19) u članku 5. st.2. brišu se:

- odredbe za neposrednu provedbu plana unutar područja za koje su doneseni urbanistički planovi nisu više potrebne i izazivaju nedoumicu u smislu provedbe,

i dodaju: „

- izraženi problem stanogradnje za potrebe Grada Malog Lošinja,

- nedostatak parkirnih mjesta.

Članak 2.

U čl.6. st.3. mijenja se i glasi:

„Posebni ciljevi i programska polazišta su:

- transformirati kartografske prikaze na koordinatni sustav HTRS96/TM i prilagoditi ih aktualnim katastarskim podlogama,

- preciznije definirati uvjete i prostorno odrediti područja ili lokacije za izgradnju građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti i pružanje turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu,

- definirati uvjete uređenja lokacija za rekreaciju izvan građevinskog područja („zip-line“ i slično),

- definirati uvjete za rekonstrukciju postojećih zgrada i ruševina te zahvate za koje prema posebnom propisu nije/je potrebna građevinska dozvola, posebice izvan građevinskih područja,

- prenamijeniti zone poslovne namjene (K1) unutar naselja u općenito definirano građevinsko područje naselja i dopuniti uvjete uređenja K zona u izdvojenim građevinskim područjima,

- uopćeniti smjernice za planiranje stanogradnje u urbanističkim planovima naselja,

- definirati odredbe za neposrednu provedbu Plana unutar područja za koje su doneseni urbanistički planovi,

- definirati lokacije i uvjete za objekte za smještaj sezonskih radnika u turizmu i vezanim uslugama u građevinskim područjima, uključujući i njihovo eventualno proširenje ili supstituciju, ukoliko to prostorni parametri (izgrađenost, gustoća) i ostali propisi dozvoljavaju,

- evidentirati novoizgrađene dijelove građevinskih područja naselja,

- korigirati uvjete za izgradnju infrastrukturnih objekata, posebice cesta, u smislu dozvoljavanja prilagodbe projekata tehničkim i prostornim zahtjevima te prema potrebi korigirati i/ili ukinuti trase planiranih cesta i tunel obilaznice Osora,

- preispitati lokacije i kapacitete privezišta, sidrišta, zone lučke uprave i luke posebne namjene definirane u Planu

- preispitati uređenje plaža, uskladiti tematski tablicu

- definirati kriterije za uređenje vidikovaca

- ispraviti tehničke greške i eventualne neusklađenosti u tekstualnim i grafičkim dijelovima Plana,

- definirati namjenu i način izgradnje na k.č.3009/4, 3009/5,3011 sve k.o. Mali Lošinj-grad i k.č. 528/1, 537/1 i 551 sve k.o. Mali Lošinj-grad.

Članak 3.

Svi ostali članci Odluke izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 35/19) ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

 

KLASA: 350-01/19-01/39

URBROJ: 2213/01-01-22-41

Mali Lošinj, 12. travnja 2022.

 

 

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2218&mjesto=10005&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr