SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

91.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine” broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 3. sjednici održanoj 20. prosinca 2021., donijelo je

Program

javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2022. godinu obuhvaćeni su programi javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, promicanju kulture, informiranju, razvoju civilnog društva i razvoju sporta i rekreacije od značaja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom utvrđuju se mjere, aktivnosti, poslovi i djelatnosti s ciljem stvaranja preduvjeta za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

  • predškolskom odgoju,
  • osnovnom školstvu,
  • srednjem i visokom obrazovanju,
  • kulturi,
  • informiranju,
  • slobodnom udruživanju građana - civilnom društvu,
  • sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi.

Članak 2.

Ovim Programima utvrđuju se prioriteti onih programa i kategorija korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, s ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, razvoju civilnog društva, sportu i tehničkoj kulturi.

Članak 3.

U 2022. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan” - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

2. Programe Osnovne škole “Omišalj” koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava osnivača, Primorsko-goranske županije.

3. Programe Srednje škole „Hrvatski Kralj Zvonimir“ koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava osnivača, Primorsko-goranske županije.

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenja informacija o općini Omišalj.

6. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva u općini Omišalj.

7. Programe sportskih i rekreativnih aktivnosti te aktivnosti tehničke kulture od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2022. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel Općine Omišalj sukladno Planu raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 6.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskoj načelnici.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2142-06-21-01-32

Omišalj, 20. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51513&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr