SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

82.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/11), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 3. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2021. godini.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,

2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta,

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Također, sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

II. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/20, 10/21 i 17/21) članak 2. mijenja se i glasi:

Programom se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u iznosu od 550.125,00 kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu od 2,291.250,50 kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu od 2,873.000,00 kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u iznosu od 8,682.000,00 kn.

III. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Sredstva potrebna za građenje komunalne infrastrukture osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 14,396.375,50 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1,125.565,00 kn,

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 3,164.830,00 kn,

- sredstava pomoći u iznosu od 779.400,00 kn,

- sredstava ostalih koncesija u iznosu od 100.000,00 kn,

- sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn,

- sredstava primitaka - APN u iznosu od 30.000,00 kn,

- sredstava naknade za vodni doprinos u iznosu od 10.000,00 kn,

- sredstava općih prihoda u iznosu od 7,723.252,82 kn,

- sredstava naknade za LNG u iznosu od 1,000.000,00 kn,

- sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 453.327,68 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 1,730.000,00 kn.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2142-06-21-01-27

Omišalj, 20. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51513&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr