SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

54.

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), a u svezi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Općinsko Vijeće Općine Malinska – Dubašnica na sjednici 7. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o ukidanju statusa „javnog dobra u općoj uporabi“
za k.č. 8351/2 k.o. Malinska – Dubašnica

Članak 1.

Ukida se status „JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI“ na nekretnini označenoj kao k.č. 8351/2 k.o. Malinska - Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1186 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 15 m2, u svrhu prodaje nekretnine, a budući da je trajno prestala potreba za korištenje navedene nekretnine kao nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa „JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI“ i kao vlasnika predmetne nekretnine uknjižiti: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, OIB: 36462926568.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 944-01/20-02/1

URBROJ: 2142/05-03/1-21-18

Malinska, 7. srpnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr