SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
KOMUNALNO DRUŠTVO VECLA D.O.O. KRK

1.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20) te Odluke o grobljima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/20), uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka, KLASA: 363-02/21-05/06, UR. BROJ: 2142/01-01-21-4, direktor Vecla d.o.o., Lukobran 5, Krk, OIB: 33825903375, kao isporučitelj komunalne usluge ukopa donosi 15. veljače 2021. godine sljedeće

OPĆE UVJETE

ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA
UNUTAR GROBLJA NA PODRUČJU GRADA KRKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o isporuci komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

  • uvjeti pružanja, odnosno korištenja komunalne usluge ukopa
  • međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge ukopa
  • način mjerenja obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge ukopa.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

Komunalna usluga je usluga ukopa pod kojom se podrazumijeva ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima o komunalnom gospodarstvu.

Isporučitelj komunalne usluge je Vecla d.o.o., Krk, Lukobran 5 (u nastavku teksta: Uprava groblja).

Korisnik komunalne usluge je osoba koja s Upravom groblja ugovara na korištenje komunalne usluge, a koja ne mora ujedno biti i korisnik grobnog mjesta.

Posljednji ispraćaj je ispraćaj pokojnika koji započinje polaganjem na odar, a završava ukopom u grobno mjesto.

Ukop je priprema i uređenje grobnog mjesta te polaganje pokojnika ili posmrtnih ostataka u grobno mjesto.

Članak 3.

Groblja na području Grada Krka su: Gradsko groblje Krk te mjesna groblja: Kornić, Vrh, Pinezić (Sv. Fuska), Poljica, Linardić-Milohnić i povijesno groblje Glavotok.

Članak 4.

Vrste grobnog mjesta: opći grob, obiteljski grob, grobnica, niša za lijes, niša za urnu te niša za kosti.

II. UVJETI PRUŽANJA, ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE UKOPA

Članak 5.

Uprava groblja pruža komunalnu uslugu prema zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, propisuju groblja, propisuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, vođenje grobnog očevidnika i registra umrlih osoba, posebnim odlukama o grobljima i ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: posebni propisi).

Članak 6.

Uprava groblja je dužna osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne usluge.

Uprava groblja je dužna u obavljanju djelatnosti postupati po načelima komunalnog gospodarstva.

Uprava groblja je dužna poduzimati mjere i aktivnosti radi povećanja kvalitete usluga.

Članak 7.

Ispraćaj i ukop pokojnika ugovara se s članom obitelji pokojnika odnosno trećom osobom koja organizira i podmiruje troškove ukopa.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE UPRAVE GROBLJA I KORISNIKA USLUGE

Članak 8.

Uprava groblja se obvezuje izvršiti uslugu ukopa pokojnika sukladno s posebnim propisima, pravilima struke i uz dužni pijetet prema pokojniku.

Uprava groblja će osigurati da se opraštanje od pokojnika obavi prema prethodno iskazanoj želji pokojnika, odnosno prema želji obitelji pokojnika ili prema želji korisnika usluge izraženoj kod ugovaranja usluge te u skladu s posebnim uvjetima.

Uprava groblja je dužna osigurati svečanu prigodnu uniformu ili svečano prigodno odijelo za osobu/osobe koje vrše uslugu ukopa.

Članak 9.

Ukop se obavlja na temelju zahtjeva korisnika usluge, a potpisuju ga korisnik usluge ili opunomoćenik i ovlaštena osoba Uprave groblja.

Ovlaštena osoba Uprave groblja prilikom zaprimanja zahtjeva korisnika usluge za ukop pružiti će korisniku usluge sve potrebne informacije vezane uz organizaciju ukopa, kao i ponuditi kompletnu uslugu u vezi ukopa.

Korisnik usluge potpisuje zahtjev čime se ugovor o isporuci usluge smatra sklopljenim, a korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta te na ispostavu računa za dogovorenu uslugu.

Članak 10.

Korisnik usluge ili opunomoćenik dužan je Upravi groblja dostaviti potpunu dokumentaciju za ukop sukladno s posebnim propisima te dati istinite podatke potrebne za isporuku usluge i to:

  • podatke o grobnom mjestu u koje se želi obaviti ukop
  • podatke o korisniku grobnog mjesta i/ili nositelju prava ukopa u grobno mjesto
  • podatke o umrloj osobi
  • podatke o korisniku usluge.

Članak 11.

Za ukop u grobno mjesto pokojne osobe koja nema pravo ukopa u to grobno mjesto potrebna je prethodna pisana suglasnost korisnika grobnog mjesta, a u slučaju sukorisništva grobnog mjesta suglasnost svih korisnika grobnog mjesta.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka daje se ovjerenom izjavom ili osobno u službenim prostorijama Uprave groblja, osim kod zajedničkog korištenja grobnog mjesta čija izjava suglasnosti treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Nakon smrti korisnika, do upisa novog korisnika u grobni očevidnika, u grobno mjesto mogu se ukapati osobe koje su u trenutku smrti korisnika bile članovi njegove obitelji i osobe koje bi se smatrale članovima obitelji korisnika da je on živ, osim onih koje je korisnik za života isključio.

Članak 12.

Pokojnik se izlaže u lijesu.

Posmrtni ostaci kremiranog pokojnika su u urni.

Uprava groblja ugovara obavljanje posmrtnog obreda samo nad zatvorenim lijesom s pokojnikom.

U lijesu se ne može ukopati više od jednog pokojnika.

Članak 13.

Uprava groblja vodi grobni očevidnik i registar umrlih osoba sukladno posebnim propisima o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba.

Članak 14.

Groblja su otvorena za posjet građana u siječnju, veljači, studenom i prosincu u radnom vremenu od 08:00 do 17:00 sati, u ožujku, travnju, rujnu i listopadu u vremenu od 07:00 do 19:00 te u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu u vremenu od 06:00 do 21:00 sat.

Djeca mogu posjećivati groblje samo uz pratnju odraslih osoba.

Pogrebi i ispraćaji obavljaju se u pravilu od mjeseca listopada do uključivo ožujka u pravilu između 10:00 i 17:00 sati, a u ostalim mjesecima između 9:00 i 19:00 sati.

Uprava groblja ukope i ispraćaje ne ugovara na dane blagdana i neradnih dana određenih zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

Tijelo pokojnika mora se čim prije, a najkasnije 12 sati poslije smrti, prenijeti na groblje u za to određene prostorije sve do izlaganja u mrtvačnici radi ukopa.

Tijelo pokojnika u mjestima čija groblja nemaju za to predviđene prostorije može se držati do ukopa u kući pokojnika, najduže 24 sata poslije smrti.

Prijenos odnosno prijevoz pokojnika u mrtvačnicu ili na groblje radi pokopa mora se izvršiti u zatvorenom lijesu (mrtvačkom kovčegu).

Lijes mora biti izrađen od prikladnog materijala, na način da mora biti čvrst i nepropustan.

Lijes u kojem se pokapa pokojnik u izgrađenu grobnicu ili nišu mora biti dvostruk (limeni i drveni).

Ukop u grob na općem polju ili u zemljani grob vrši se isključivo u drvenom lijesu.

Članak 15.

Mrtvačnica na groblju otvorena je za izlaganje i ispraćaj pokojnika u redovnom radnom vremenu Uprave groblja.

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE UKOPA

Članak 16.

Cijene usluge utvrđene su cjenikom komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: cjenik) kojeg donosi Uprava groblja uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Cjenik iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Uprave groblja (www.vecla.hr).

Članak 17.

Sukladno cjeniku iz članka 16. ovih Općih uvjeta, Uprava groblja za ugovorenu uslugu korisniku usluge obračunavaju cijenu usluge te ispostavljaju račun koji sadrži, osnovnu cijenu, porez na dodanu vrijednost, datum izdavanja, rok dospijeća i način plaćanja usluge.

Cijena usluge iskazuje se kao jedinična cijena u cjeniku te se na tako utvrđenu cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) prema važećoj stopi.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te na mrežnoj stranici Uprave groblja (www.vecla.hr).

Članak 19.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-01/21-06/01

URBROJ: 2142/01-21-21-2

Krk, 15. veljače 2021.

Direktor

Danko Milohnić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=60059&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr