SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

16.

Općinsko vijeće Općine Baška, na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 29.. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

O IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BAŠKA

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16, 02/17 - pročišćeni tekst, 10/18, 06/20, 13/20 - pročišćeni tekst, 24/20, 26/20 - pročišćeni tekst), (u nastavku: VII. izmjene i dopune PPUO Baška).

(2) Ovom odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga te rokovi za izradu i izvori financiranja VII. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(3) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja VII. izmjena i dopuna PPUO Baška je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(4) Stručni izrađivač VII. izmjena i dopuna PPUO Baška bit će pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 136/15), (u nastavku: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 2.

(1) VII. izmjene i dopune PPUO Baška izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04), te drugih zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja.

(2) Sukladno odredbi članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za VII. izmjene i dopune PPUO Baška provest će se po pribavljenom mišljenju nadležnog tijela.

RAZLOZI DONOŠENJA VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 3.

(1) VII. izmjene i dopune PPUO Baška izrađuju se u svrhu usklađenja s u međuvremenu donesenim zakonima i propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg područja.

OBUHVAT VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 4.

(1) VII. izmjene i dopune PPUO Baška uključuju:

 • usklađivanje PPUO Baška sa Zakonom o prostornom uređenju (članak 43. stavak 6., članak 200. stavak 1. i 2., članak 201. stavak 1. i drugi) te ostalim zakonima i propisima koji imaju utjecaj na prostorno uređenje;
 • izradu novih kartografskih prikaza PPUO Baška u elektroničkom obliku u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15);
 • usklađivanje PPUO Baška sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13, 07/17 - ispravak, 41/18 i 04/19 - pročišćeni tekst);
 • usklađenje sa zahtjevima, podacima i planskim smjernicama koje na temelju članka 90. Zakona o prostornom uređenju dostave nadležna javnopravna tijela;
 • preispitivanje načina i uvjeta gradnje te preispitivanje granica građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja u skladu s pojedinačnim inicijativama i primjedbama tijekom javne rasprave.

(2) Izmjene iz alineje 4. i 5. stavka 1. ovog članka biti će ugrađene u VII. izmjene i dopune PPUO Baška samo ako su u skladu s važećim zakonskim propisima i odredbama prostornih planova više razine te ako pojedinačno ili kumulativno nemaju moguć značajan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu.

(3) U skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15) grafički dio VII. izmjena i dopuna PPUO Baška sadržavat će nove kartografske prikaze na digitalnim topografsko-katastarskim podlogama u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96.

(4) Po donošenju VII. izmjena i dopuna PPUO Baška, objavit će se pročišćeni tekst Odredbi za provedbu u koji će biti ugrađene sve dosadašnje izmjene i dopune Odluke o donošenju PPUO Baška i koji će biti objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OCJENA STANJA U OBUHVATU VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 5.

(1) Temeljni dokument prostornog uređenja koji se mijenja je Prostorni plan uređenja Općine Baška („Službene novine« Primorsko-goranske županije“ broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16, 02/17 - pročišćeni tekst, 10/18,. 06/20, 13/20 - pročišćeni tekst, 24/20, 26/20 - pročišćeni tekst) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Baška.

(2) Kako je zbog usklađivanja s europskom zakonskom regulativom i europskim standardima od donošenja PPUO Baška došlo je do izmjene velikog broja zakona i propisa, pri čemu je naročito bitno donošenje novog Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja te su donesene izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije, nameće se potreba i zakonska obaveza da se PPUO Baška uskladi s navedenim dokumentima kao i ostalim zakonima i propisima koji reguliraju područje prostornog uređenja.

(3) U postupku izrade VII. izmjena i dopuna u PPUO Baška također će se ugraditi planske smjernice nadležnih javnopravnih tijela iz članka 9. ove odluke.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 6.

(1) VII. izmjenama i dopunama PPUO Baška uskladit će se s u međuvremenu donesenim zakonima i propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg područja.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 7.

(1) Za potrebe izrade VII. izmjena i dopuna PPUO Baška Općina Baška osigurat će:

 • katastarske podloge u novoj kartografskoj projekciji HTRS96 (digitalni katastarski plan za sve katastarske općine na području Općine Baška) i
 • digitalnu topografsku kartu područja Općine Baška u mjerilu 1:25.000 u novoj kartografskoj projekciji HTRS96.

(2) Za izradu VII. izmjena i dopuna PPUO Baška nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela određena posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 8.

(1) Stručno rješenje VII. izmjena i dopuna PPUO Baška izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 9.

(1) Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja svog djelokruga za potrebe izrade VII. izmjena i dopuna PPUO Baška Općina Baška zatražit će od:

 • MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 RIJEKA
 • MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, 10000 ZAGREB
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB
 • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 RIJEKA
 • PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 RIJEKA
 • PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK
 • Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA
 • HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 ZAGREB,
 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA
 • HAKOM - HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
 • HOPS – HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Marinčićeva ulica 3, 51211 MATULJI
 • HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA
 • HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 KRK
 • HRVATSKE VODE – DIREKCIJA, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB
 • HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA
 • PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK
 • PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK
 • OPĆINA VRBNIK, Trg Škujica 7, 51516 VRBNIK
 • OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 PUNAT

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu VII. izmjena i dopuna PPUO Baška je 30 dana od dana dostave ove odluke.

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu VII. izmjena i dopuna PPUO Baška u određenom roku, smatra se da zahtjeva nema.

(4) Ako se u tijeku izrade VII. izmjena i dopuna PPUO Baška za to ukaže potreba, u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza VII. izmjena i dopuna PPUO Baška:

 • dostava zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela za izradu VII. izmjena i dopuna PPUO Baška – 30 dana od dana zaprimanja ove Odluke,
 • izrada Prijedloga VII. izmjena i dopuna PPUO Baška – 120 dana po potpisu ugovora s izrađivačem Plana,
 • javni uvid o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna PPUO Baška – u trajanju od 15 dana,
 • izrada Izvješća o javnoj raspravi VII. izmjena i dopuna PPUO Baška – 15 dana od isteka roka za davanje primjedbi,
 • izrada Konačnog prijedloga VII. izmjena i dopuna PPUO Baška – 30 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,
 • pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije u pogledu usklađenosti sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije – u roku od 15 dana,
 • pribavljanje suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u pogledu usklađenosti sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju toga Zakona,
 • usvajanje VII. izmjena i dopuna PPUO Baška – na prvoj narednoj sjednici po zaprimanju suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,
 • dostava završnog elaborata – u roku od 15 dana od donošenja VII. izmjena i dopuna PPUO Baška na Općinskom vijeću,
 • objava pročišćenog teksta Odredbi za provedbu PPUO Baška – 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja VII. izmjena i dopuna PPUO Baška utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 11.

(1) Izrada VII. izmjena i dopuna PPUO Baška financirat će se iz proračuna Općine Baška i iz drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim u članku 9. ove odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva za izradu VII. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(2) Općina Baška će po objavi ove Odluke u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ obavijestiti javnost o izradi VII. izmjena i dopuna PPUO Baška na mrežnoj stranici Općine Baška i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

(3) Jedan primjerak ove odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u „Službenim novinama« Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine putem nadležne ustrojstvene jedinice – Zavoda za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 13.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-21-17

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr