SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD OPATIJA

110.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-proč.tekst i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 5. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 43/18) - ( dalje u tekstu: Odluka), mijenja se stavak 3. tako da novi glasi:

(3) Za prostore za koje nije udovoljeno uvjetima da se u istima može obavljati bilo kakvu registriranu djelatnost, a nisu prenamijenjeni niti u stambeni prostor niti u garažu, koeficijent namjene iznosi „1“.

Članak 2.

U članku 9. Odluke stavak 1. briše se.

U članku 9. Odluke stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 1.,.2., 3. i 4. Odluke.

Članak 3.

U članku 12. Odluke mijenja se stavak 1. tako da novi glasi:

(1) Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i/ili građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti komunalnu naknadu plaćaju u 12 obroka.

Članak 4.

U članku 13. stavak 2. podstavak 3. Odluke mijenja se i novi glasi:

„- kada se godišnji iznos komunalne naknade plaća u 9 (slovima: devet) jednakih obroka, prvi obrok dospijeva na naplatu 30. travnja tekuće godine, a svaki slijedeći mjesečni iznos dospijeva na naplatu 20-tog u mjesecu za taj mjesec svake kalendarske godine.“

Članak 5.

Članak 14. Odluke mijenja se i novi glasi :

(1) U slučaju nastanka obveze iz članka 7. stavak 1. Odluke ukupno utvrđeni iznos komunalne naknade dospijeva na naplatu jednokratno u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o komunalnoj naknadi.

(2) U slučaju nastanka obveze iz članka 8. stavak 1. Odluke, ukoliko je ukupni iznos komunalne naknade manji ili jednak iznosu od 200,00 kuna (slovima: dvije stotine kuna) za stambeni ili garažni prostor, odnosno manji ili jednak iznosu od 1.000,00 (slovima: tisuću kuna) za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, isti dospijeva na naplatu jednokratno, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o komunalnoj naknadi.

(3) U slučaju nastanka obveze iz članka 8. stavak 1. Odluke, ukoliko ukupni iznos komunalne naknade prelazi iznos od 200,00 kuna (slovima: dvije stotine kuna) za stambeni ili garažni prostor, odnosno prelazi iznos od 1.000,00 (slovima: tisuću kuna) za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, tada se komunalna naknada plaća u toliko obroka koliko mjeseci preostaje do kraja tekuće kalendarske godine, počev od sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je rješenje izdano, s time da svaki obrok dospijeva na naplatu 20-og u mjesecu u tekućoj godini.

(4) U slučaju prestanka obveze iz članka 8. stavak 2. Odluke ukupni iznos komunalne naknade dospijeva na naplatu jednokratno, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o komunalnoj naknadi neovisno o visini ukupne godišnje obveze.

(5) U slučajevima iz članka 10. Odluke, kada se mijenja iznos utvrđene komunalne naknade za poslovne prostore i hotele, za tekuću ili prethodnu godinu, iznos godišnje komunalne koji ne prelazi iznos od 1.000,00 kuna, dospijeva na naplatu jednokratno, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, a iznos godišnje komunalne naknade koji prelazi 1.000,00 kuna, plaća se u 6 (slovima: šest) obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, a svaki sljedeći 20-tog u mjesecu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/20-01/34

Ur. broj: 2156/01-02-20-2

Opatija, 17. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=10006&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr