SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD CRES

62.

Na temelju članka 109., stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 29. Statuta Grada Cresa („Službene novine" Primorsko-goranske županije“, broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20) i na osnovu suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, KLASA:350-02/20-13/69, URBROJ:531-06-1-1-20-3 od 4.˝prosinca 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi

Odluku

o donošenju VI. IZMJENA I DOPUNA Urbanističkog plana uređenja NASELJA CRES – građevinskih PODRUČJA NASELJA
NA 7 I POVRŠINA IZDVOJENIH NAMJENA

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim VI. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Cres – građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena mijenja se i dopunjuje Urbanistički plan uređenja naselja Cres – građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (SN PGŽ br. 45/07, 03/11, 53/12, 43/13, 09/16 i 17/19).

Članak 2.

Elaborat „VI. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena“ se sastoji od:

A. TEKSTUALNOG DIJELA PLANA koji sadrži:

I. TEMELJNE ODREDBE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

III. ZAVRŠNE ODREDBE

B. GRAFIČKOG DIJELA PLANA koji nije predmet objave i sadrži:

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE mj 1:2000

C. PRILOGA PLANA koji nisu predmet objave i sadrže sljedeće:

1. OBRAZLOŽENJE PLANA

2. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

4. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA IZ ČLANKA 90. ZAKONA

5. SAŽETAK ZA JAVNOST

6. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

8. SUGLASNOST MINISTARSTVA IZ ČLANKA 108. ZAKONA

Članak 3.

VI. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka, broj elaborata 13/20 temeljem ugovora sklopljenog s Gradom Cresom, Creskog statuta 15, Cres i tvrtkom Ćurković ugostiteljstvo d.o.o., Skalnica 2, Cres, od 09.07.2020. i ovjerio sukladno posebnom propisu.

II. Odredbe za provođenje

Članak 4.

U članku 19., trećem stavku, riječ „restorana“ mijenja se riječju „objekta“.

Članak 5.

(1) U članku 46., prvom stavku, riječ „restoran“ mijenja se riječju „objekt“.

(2) U istom članku, na kraju desetog stavka dodaje se tekst koji glasi:

„Rekonstrukcija objekta Dalmacija obuhvaća dogradnju, nadogradnju i prenamjenu postojećih građevina unutar zone. Planiraju se objekti ugostiteljsko-turističke namjene sa smještajem više kategorije kapaciteta maksimalno 25 kreveta. Planirani su sljedeći uvjeti gradnje:

 • minimalna površina građevne čestice iznosi 750 m2, a maksimalna odgovara ukupnoj površini zone oznake T-1-1E,
 • na jednoj građevnoj čestici može biti smještena jedna ili više građevina osnovne namjene koje čine funkcionalnu cjelinu,
 • obavezna je rekonstrukcija građevine na južnom dijelu zone, dok se druga građevina može rekonstruirati ili ukloniti,
 • rekonstrukcijom se zadržava postojeća ukupna površina pod građevinama (izgrađena površina zamljišta pod građevinama kao numerička vrijednost), uz prilagodbu tlocrtnog oblika građevina funkciji,
 • ukoliko se na građevnoj čestici rekonstruira samo jedna građevina, njena najveća dozvoljena površina odgovara numeričkoj vrijednosti postojeće ukupne površine pod građevinama,
 • najveći dopušteni broj etaža (E) je prizemlje, prvi kat i visoko potkrovlje,
 • najveća dopuštena ukupna visina pojedine građevine (do sljemena) iznosi najviše 10,2 m,
 • postojeća udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema obalnom putu koja je manja od propisane člankom 41. može se zadržati ili povećati,
 • minimalne udaljenosti građevina od granica građevne čestice prema susjednim česticama se ne određuju (dozvoljena je izgradnja do granice čestice), što se odnosi na građevinu u cjelini uključujući njen postojeći i dograđeni dio,
 • za dijelove građevine koji su od granice građevne čestice udaljeni manje od pola visine građevine (h/2), projektnom dokumentacijom dokazuje se da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda i da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima,
 • dodatne, pojačane mjere zaštite od požara planiraju se sukladno članku 205. ovih odredbi,
 • ne dozvoljava se izvedba otvora na dijelovima građevine koji su od granice građevne čestice prema susjednim česticama udaljeni manje od 1 m, a izvedba otvora na dijelovima građevine koji su od granice građevne čestice udaljeni više od 1m, a manje od 6 m, dozvoljava se na način koji sprečava širenje požara na susjedne zgrade, dok se izvedba otvora dozvoljava na pročelju koje je smješteno na građevnom pravcu,
 • propisuje se kvalitetno i unificirano oblikovanje cjeline uvažavajući kvalitete prostora, sukladno konzervatorskim smjernicama i odredbama članka 177. ovih odredbi,
 • pročelja moraju biti žbukana u tonu pijeska (svijetli oker),
 • nagib krova iznosi okvirno 22° do 27°,
 • pokrov, vrsta i nagib krova moraju biti jednaki za sve krovne plohe,
 • projekt rekonstrukcije mora sadržavati prijedlog uređenja okućnice s naglaskom na zadržavanje i daljnje oplemenjivanje visokim zelenilom,
 • najmanje 20% površine građevne čestice treba biti uređeno kao park,
 • potrebna parkirna mjesta u skladu s člankom 103. ovih odredbi, osiguravaju se na površini građevne čestice, i/ili na izdvojenom parkiralištu u kontaktnoj zoni, unutar površine R-2-k, prema stavku 14. ovog članka, odnosno na javnoj površini u skladu s člankom 104. ovih odredbi,
 • parkirališne površine na čestici uređuju se propusnom obradom partera i ozelenjuju,
 • zadržavaju se postojeće suhozidne ograde građevnih čestica, a sve nove se grade u tehnici suhozida,
 • iznimno, postojeće suhozidne ograde veće širine mogu se preraditi tako da budu širine najmanje 50 cm.“

(3) U istom članku, iza trinaestog stavka dodaje se novi četrnaesti stavak koji glasi:

„Unutar površine R-2-k, dozvoljava se uređenje izdvojenog parkirališta u jednoj razini, za potrebe zone T-1-1E, prema uvjetima iz članka 101. ovih odredbi i prema sljedećim uvjetima:

 • u pojasu u širini najviše 20 m od ruba prometnice,
 • maksimalni ukupni kapacitet parkirališta iznosi 12 PM,
 • u slučaju priključka parkirnih mjesta direktno s javne površine, minimalna veličina građevne čestice određuje se prema normativu 15 m2 prometne površine po svakom vozilu za osobne automobile,
 • parkiralište oblikovati okruženo visokim zelenilom, pri čemu je nužno očuvati postojeća stabla, a iznimno se dopunjuje sadnjom novih kada treba saditi minimalno 1 stablo na 2 parkirna mjesta, vrste unutar raspona dominantnog postojećeg zelenila (pinija, bor i slično),
 • zadržavaju se postojeće suhozidne ograde građevnih čestica, a sve nove se grade u tehnici suhozida,
 • iznimno, postojeće suhozidne ograde veće širine mogu se preraditi tako da budu širine najmanje 50 cm,
 • površina se uređuje propusnom obradom partera.“

(4) Dosadašnji četrnaesti stavak postaje petnaesti stavak.

Članak 6.

U članku 104., drugom stavku, iza riječi „(M1i M1c),“
dodaju se riječi „te kod rekonstrukcije objekta „Dalmacija“ (T-1-1E)“.

Članak 7.

Ispravlja se tehnička pogreška na kartografskom prikazu br. 4. „Način i uvjeti gradnje“, na način da se kartografski prikaz br. 4. „Način i uvjeti gradnje“ uskladi sa kartografskim prikazom br. 1 „Korištenje i namjena prostora“ i ispravi oznaka „S1-2“ u zoni južno uz ulicu Rialto u oznaku M 1, budući da je predmetno područje planirano za mješovitu namjenu.

III. Završne odredbe

Članak 8.

Elaborat VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres – građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena izrađen je u 6 (šest) izvornika koji su ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Cresa i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 350-01/19-01/5

Ur. broj: 2213/02-02-01-20-42

Cres, 18. prosinca 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=10002&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr