SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
GRAD OPATIJA

84.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj: 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ PGŽ br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13 i 17/13-pročišćeni tekst, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst i 03/20) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 10. studenoga 2020. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o visini
spomeničke rente Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o visini spomeničke rente Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj: 41/10 i 39/14) – (dalje u tekstu : Odluka), članak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

„- obveznici plaćanja spomeničke rente i djelomična i privremena oslobađanja obveze plaćanja spomeničke rente.“

Članak 2.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

„(1) Djelomično i privremeno će se osloboditi plaćanja spomeničke rente :

a) svi obveznici spomeničke rente, iz članka 2. ove Odluke, koji vlastitim sredstvima izvedu radove uređenja fasade i krovišta, odnosno uređenja samo fasade ili samo krovišta zgrade u svojem vlasništvu u kojoj obavljaju gospodarsku djelatnost, a koja predstavlja nepokretno kulturno dobro ili se nalazi na području neke od zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije i

b) obveznici spomeničke rente iz članka 2. ove Odluke koji obavljaju gospodarsku djelatnost hotela, a koji dokažu da su u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na tekuću godinu za koju im se obračunava spomeničke renta, obavljali djelatnost u hotelu, kao poslovnom prostoru za koji se obračunava spomenička renta, u trajanju od najmanje 11 mjeseci neprekidno.

(2) Obveznici spomeničke rente iz stavka 1. podstavak a) ove Odluke djelomično će se osloboditi plaćanja spomeničke rente do visine vrijednosti izvedenih radova, a za toliko tekućih godina za koje ukupni iznos radova premašuje ukupne godišnje iznose spomeničke rente za određeni prostor, počevši od tekuće godine koja slijedi nakon godine u kojoj su končano izvršeni radovi uređenja fasade i krovišta, ali najduže u trajanju od 5 godina, a ukoliko je u troškovima uređenja participirao Grad Opatija najduže u trajanju od 3 godine.

(3) Obveznici spomeničke rente iz stavka 1. podstavak b) ove Odluke, će se osloboditi plaćanja spomeničke rente u jednogodišnjem iznosu u tekućoj godini u kojoj su podnijeli zahtjev za oslobađanje, za obavljanje gospodarske djelatnosti u hotelu u trajanju od najmanje 11 mjeseci neprekidno u prethodnoj kalendarskoj godini.

(4) Obveznici spomeničke rente, prema članku ove Odluke, oslobodit će se obveze plaćanja spomeničke rente za objekt na kojem su izvedeni radovi iz stavka 1. podstavak a) ove Odluke, ako do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta podnesu pisani zahtjev za oslobađanje.

(5) Obveznici spomeničke rente prema stavku 2. ovog članka Odluke oslobodit će se obveze plaćanja spomeničke rente ako na dan podnošenja zahtjeva za oslobađanje nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatiji po bilo kojoj osnovi.

(6) Obveznici spomeničke rente iz stavka 1. podstavak a) ove Odluke uz zahtjev za oslobađanje su dužni dostaviti:

- izvod iz dokumentacije kojom se dokazuje da su radovi izvedeni i kolika je ukupna vrijednost izvedenih radova uređenja fasade i krovišta ,

- dokaz o vlasništvu predmetne zgrade na kojoj su izvedeni radovi,

- odobrenje za gradnju i uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture,

- uporabna dozvola ili očitovanje nadležnog Konzervatorskog odjela da su radovi izvedeni sukladno njihovim uvjetima,

- ugovor o izvođenju radova i okončani obračun ili račun iz kojeg će biti vidljiva vrijednost radova kao i dokaz o plaćanju iz kojeg je jasno vidljivo da je obveza s osnove izvršenih radova u cijelosti plaćena.

(7) Obveznici spomeničke rente iz stavka 1. podstavak b) ove Odluke uz zahtjev za oslobađanje su dužni dostaviti podatke očitanja mjernih uređaja te račune za potrošnju električne energije, pitke vode i otpada te potvrdu Turističke zajednice Opatija o plaćenim boravišnim pristojbama za goste po pojedinom hotelu za koji se traži oslobođenje kroz godišnje razdoblje od 11 mjeseci neprekidno kao dokaze da se hotel tijekom kalendarske godine koristio najmanje 11 mjeseci.

(8) Rješenje o djelomičnom i privremenom oslobađanju od obveze plaćanja spomeničke rente po ovom članka Odluke donosi upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/20-01/31

Ur. broj: 2156/01-01-19-1

Opatija, 10. studenog 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=10006&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr