SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
GRAD OPATIJA

77.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19) i članka 23. stavka 1. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici 30. rujna 2020. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice
i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija

  1. Suzana Šturm- Kržić, prof. fonetike i komparativne književnosti, s položenim stručnim ispitom za bibliotekara, imenuje se za ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, na mandat od četiri (4) godine.
  2. Mandat imenovane započinje 9.10.2020. godine.
  3. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko- goranske županije".

Obrazloženje

Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija raspisalo je, temeljem članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i članka 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen 8.07.2020. g. u Narodnim novinama, Novom listu, na mrežnoj stranici Gradske knjižnice i na mrežnoj stranici Grada Opatije. Mandat trenutne ravnateljice ističe 8.10.2020. godine. Rok za podnošenje prijava bio je petnaest dana od dana objave natječaja. U natječaju je određeno da za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njima izjednačeni studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, stručne, radne i organizacijske sposobnosti. Na natječaj se mogla prijaviti i osoba bez položenog stručnog ispita ako je bila oslobođena njegovog polaganja.

Zaprimljena je jedna prijava kandidatkinje Suzane Šturm- Kržić za koju je utvrđeno da ispunjava natječajne uvjete. Na 132. sjednici Upravnog vijeća ustanove 29.07.2020. g. utvrđen je prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija. Glasovanju je pristupilo pet članova Upravnog vijeća te je jednoglasno donesena odluka da se predlaže Gradskom vijeću Grada Opatije imenovanje kandidatkinje Suzane Šturm- Kržić, na mandat od četiri godine.

Sukladno članku 20. stavku 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i članku 23. stavku 1. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice, ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća, a slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Opatije prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice te je riješeno kao u točki 1. i 2. izreke.

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije propisuje u članku 37. stavku 1. da se rješenja o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Gradsko vijeće objavljuju u "Službenim novinama Primorsko- goranske županije", stoga je riješeno kao u točki 3. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Kandidati/kinje koji su se prijavili na natječaj mogu pobijati odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrana kandidatkinja ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Kandidati/kinje koji su sudjelovali u natječaju imaju pravo uvida u natječajni materijal i u roku od petnaest dana od dana primitka ovog Rješenja imaju pravo zahtijevati sudsku zaštitu pokretanjem upravnog spora podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci.

Klasa: UP/I- 112-01/20-01/21

Ur. broj: 2156/01-01-20-1

Opatija, 30. rujna 2020.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

Fernando Kirigin, dipl. oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=10006&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr