SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

86.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst, 3/18 i 5/18-ispravak i 3/20) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020. godine donosi

Program

potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih kod izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata.

(2) Potpora se sastoji u pokriću iznosa obračunatog komunalnog doprinosa za izgradnju nove zgrade, dogradnju ili rekonstrukciju postojeće građevine koja je namijenjena ili će biti namijenjena stanovanju.

Uvjeti za dodjelu potpora

Članak 2.

(1) Pravo na potporu može ostvariti fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je podnositelj u dobi od navršenih 18 do najviše 45 godina života i da ima prebivalište na na području Grada Opatija od najmanje 18 godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva - što se dokazuje preslikom osobne iskaznice i uvjerenjem o prebivalištu,

b) da je podnositelj zahtjeva obveznik komunalnog doprinosa i jedini investitor (ili suinvestitor sa članovima svoje uže obitelji) izgradnje građevine kojom rješava svoje stambeno pitanje - što se dokazuje preslikom rješenja o komunalnom doprinosu i preslikom odobrenja za gradnju,

c) da je predmet izgradnje stambena građevina čija bruto površina nije veća od 400 m2 (kod rekonstrukcije-dogradnje ili nadogradnje postojeće građevine koja nije u isključivom vlasništvu podnositelja zahtjeva i kod koje je investitor stekao pravo građenja na osnovu ugovora o građenju, ograničenje veličine odnosi se na povećanu površinu koja se dobiva dogradnjom odnosno nadogradnjom) - što se dokazuje glavnim projektom,

d) da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili zajedno sa članovima svoje uže obitelji suvlasnik nekretnine na kojoj se odvija gradnja - što se dokazuje vlasničkim listom. U smislu ove odredbe, vlasnikom se smatra i nositelj prava građenja kada investitor gradi na nekretnini koja je u vlasništvu drugih osoba koje nisu članovi njegove uže obitelji i to samo ukoliko će po izgradnji postati isključivi vlasnik posebnog dijela građevine - stana koji se po tom ugovoru gradi - što se dokazuje preslikom ugovora i izvatkom iz zemljišne knjige u kojoj je to pravo upisano ili pravomoćnom sudskom odlukom o uspostavi prava građenja,

e) da investitor i članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu, na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu stan ili stambenu građevinu čija je površina veća od: 50 m2 za samca, 65 m2 za dvočlanu obitelj, 80 m2 za tročlanu obitelj, 90 m2 za četveročlanu obitelj i 100 m2 za peteročlanu i veću obitelj - što se dokazuje izjavom podnositelja zahtjeva ovjerenog kod javnog bilježnika na obrascu koji je sastavni dio ovog Programa,

f) da investitor i članovi njegove uže obitelji nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Opatiji po bilo kojoj osnovi a niti obveza na ime poreza na promet nekretnina kojeg prati porezna Uprava - što se dokazuje uvidom u knjigovodstvenu evidenciju Grada i potvrdom Porezne uprave.

g) da je zahtjev za potporu podnesen najkasnije do 31. prosinca godine u kojoj je izdano rješenje o komunalnom doprinosu, a za rješenje kojeg je primila u prosincu - najkasnije do 31. siječnja naredne godine.

(2) Članovima uže obitelji investitora, u smislu ove Odluke, smatraju se osobe koje s podnositeljem zahtjeva žive u istom kućanstvu, i to:

- bračni drug - dokazuje se preslikom vjenčanog lista i uvjerenjem o prebivalištvu,

- zajednička djeca bračnih drugova, izvanbračnih drugova, njihova posvojena djeca - dokazuje se preslikom rodnog lista ili rješenja o posvojenju, te uvjerenjem o prebivalištu (uvjerenje nije potrebno za maloljetnu djecu),

- izvanbračni partner po odredbama Obiteljskog zakona - dokazuje se zajedničkom izjavom partnera o postojanju izvanbračne zajednice i uvjerenjem o prebivalištu iz kojeg će biti vidljivo da žive u zajedničkom kućanstvu najmanje 3 godine odnosno kraće ukoliko imaju zajedničko dijete.

(3) Potpora se ostvaruje neovisno od toga da li investitor i članovi njegove uže obitelji u trenutku podnošenja zahtjeva žive u samostalnom domaćinstvu ili žive u zajedničkom domaćinstvu s članovima šire obitelji (roditelji, djedovi i bake i sl).

Visina potpore

Članak 3.

(1) Maksimalan iznos potpore kojeg može ostvariti podnositelj zahtjeva utvrđuje se prema građevinskoj netto površini korisne površine stambene jedinice koja prema broju članova njegove obitelji može iznositi:

- za samca odnosno obitelji do 3 člana = 100 m2

- za obitelji s više od 3 člana = 100 m2 + 20 m2 za svakog dodatnog člana iznad broja tri.

(2) Visina potpore obračunava se na način da se utvrđuje postotak građevinske neto površine za koju ostvaruje pravo na potporu u odnosu na ukupnu neto površinu građevine, te se dobiveni postotak množi sa ukupno obračunatim komunalnim doprinosom.

(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva gradi veći stambeni prostor od površine koja proizlazi iz stavka 1. ovog članka, potporaj će se odobriti samo do iznosa koji će se sukladno stavku 2. obračunati na površinu na koju ima pravo po stavku 1. ovog članka.

(4) U slučaju da investitor gradi više stambenih jedinica, potpora će se obračunati samo za jednu stambenu jedinicu po izboru podnositelja zahtjeva.

Način ostvarivanja potpore

Članak 4.

(1) Zahtjev za potporu podnositelj podnosi na obrascu koji je prilog i sastavni dio ovog Programa.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti i dokaze propisane stavkom 1. i 2. članka 2. ovog Programa.

(3) Postupak obrade zahtjeva provodi Odsjek za društvene djelatnosti Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, koji predlaže gradonačelniku donošenje odluke o potpori ili odbijanju zahtjeva.

(4) Upravno tijelo iz stavka 3. ovog članka odbaciti će zahtjeve koji nisu predani na propisanom obrascu ili su predani bez tražene dokumentacije iz članka 2. ovog Programa, ukoliko podnositelj zahtjeva ne dopuni iste u roku od 15 dana od dana zaprimanja poziva za dopunu dokumentacije.

Članak 5.

(1) Potpora se može iskoristiti samo jednom.

(2) Sredstva potpore su bespovratna.

(3) Izuzetno od odredbe stavka 2. korisnik sredstava obvezan je primljena sredstva potpore vratiti u slijedećim slučajevima:

a) ako u roku od 5 godina od dana dobivanja građevinske dozvole ili potvrde glavnog projekta: ne izgradi građevinu ili ne počne prebivati u izgrađenoj građevini za koju je koristio potporu i ne izvrši prijavu prebivališta na MUP-u za sebe i sve članova uže obitelji,

b) ako roku od 10 godina od dana useljenja:

- otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično,

- odjavi prebivalište, prijavi promjenu adrese stanovanja odnosno boravište ili prestane prebivati u nekretnini,

c) ako se utvrdi da je dao lažnu izjavu iz članka 2. stavak 1. točka f) ovog programa.

(4) Otuđenjem nekretnine u smislu odredbi ovoga Programa ne smatra se ako nekretninu, za koju je korisnik ostvario pravo na potporu, stječe bračni drug ili dijete korisnika nasljeđivanjem ili darovanjem.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

Ugovorne obveze

Članak 6.

(1) Sa korisnicima potpore koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva proračuna, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli potpore.

(2) Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos odobrene potpore.

(3) Ugovori se zaključuju u obliku javno-bilježničke isprave.

(4) Troškove ovjere Ugovora, Izjava te zadužnica snosi korisnik potpore.

Članak 7.

Grad Opatija zadržava pravo da za vrijeme trajanja ugovora provjerava činjenice vezene uz korištenje nekretnine za koju je potpora dodijeljena te da bez vremenskog ograničenja provjerava činjenice o ispunjavanju uvjeta za dodjelu potpore.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

(1) Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospjeti u idućim godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada.

(2) Ugovori o dodjeli potpore mogu se zaključivati do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije za tekuću godinu, i to po po redoslijedu koji se utvrđuje po datumu zaprimanja zahtjeva potpunih zahtjeva.

Članak 9.

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora, te Izjave o ispunjavanju uvjeta sastavni su dio ovog Programa.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog programa prestaje vrijediti Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih ('Službene novine' PGŽ, br. 32/2018).

Članak 11.

(1) Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

(2) Zahtjevi za dodjelu potpore mogu se podnijeti za sve korisnike kojima su rješenja o komunalnom doprinosu donijeta nakon stupanja na snagu ovog Programa.

Klasa: 371-01/20-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-20-3

Opatija, 24. srpnja 2020. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog Vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Obrazac 1. - zahtjev

GRAD OPATIJA

Upravni odjel za društvene djelatnosti i financije

Maršala Tita 3.

51410 O P A T I J A

Predmet: Zahtjev za dodjelu potpore po Programu potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih

Molim da mi se odobri potpora po Programu potpora za rješavanje stambenih pitanja mladih temeljem niže navedenih podataka i dokaza koje prilažem uz ovaj zahtjev:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci koje sam upisao/la u ovaj obrazac potpuni i istiniti.

Također sam suglasan/na i stavljam na raspolaganje Gradu Opatiji sve podatke navedene u ovom obrascu i svim prilozima koje podnosim uz njega, uključujući i osobne podatke, u svrhu rješavanja ovog zahtjeva i uključivanja istih u evidencije Grada radi njihovog prikupljanja, obrade, korištenja te za mogućnost slanja obavijesti i druge komunikacije.

Broj priloga: _____

Opatija, __________________

Podnositelj zahtjeva: _________________

Obrazac 2-izjava

____________________________

(ime i prezime)

____________________________

(OIB)

____________________________

(adresa podnositelja zahtjeva)

I Z J A V A

kojom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja i članovi moje uže obitelji navedeni u zahtjevu kojeg podnosim Gradu Opatiji za dodjelu potpore po Programu potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih Grada Opatije

a) nemamo u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nikakvu građevinu stambene namjene (stan i/ili kuću).

b) imamo u vlasništvu stambenu zgradu ili dio zgrade-stana, čija je neto korisna površina manja od površine propisane člankom 2. stavak 1. točka e. Programa potpora za rješavanje stambenih potreba mladih Grada Opatije, tj. manja od 50 m2 za samca, 65 m2 za dvočlanu obitelj, 80 m2 za tročlanu obitelj, 90 m2 za četveročlanu obitelj i 100 m2 za peteročlanu i veću obitelj.

Kao vlasnik nekretnine vodi se ________________________________________.(prezime i ime, OIB, adresa)

Nekretnina iz ove točke je u naravi: stambena zgrada - stan (zakruži) i nalazi se na adresi ____________________________________________________________________ ,

(upisati državu, mjesto, ulicu i kbr.)

zemljišno knjižna oznaka ________________________ k.o ________________________, zemljišno knjižni sud: ____________________________, netto korisne površine od _______ m2.

Potpis davatelja izjave:

Opatija, _________________ _______________________

Napomena:

U izjavi je potrebno zaokružiti a) ili b), te pod b) popuniti podatke o nekretnini u vlasništvu.

Potpis podnositelja izjave mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr