SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
GRAD RAB

56.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol
(NA 11, NA 12, NA 13, NA 31, NA 34, NA 35, NA 312)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol (NA 11, NA 12, NA 13, NA 31, NA 34, NA 35, NA 312) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/18; u daljnjem tekstu: Plan), kojeg je izradila tvrtka Planium, d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol (NA 11, NA 12, NA 13, NA 31, NA 34, NA 35, NA 312) koji se sastoji od:

KNJIGA I

A. TEKSTUALNI DIO

I. Odredbe za provođenje

B. GRAFIČKI DIO:

1. Korištenje i namjena površina1:1000

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Cestovni promet1:1000

KNJIGA II

I. Mišljenja iz članka 90. i članka 101. »Zakona o prostornom uređenju« (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

II. Izvješće o javnoj raspravi

III. Evidencija postupka

IV. Sažetak za javnost

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

U članku 19. točka 7. mijenja se i glasi:

„7. uvjeti za uređenje građevne čestice:

  1. parkirališna mjesta za potrebe korisnika građevine, mogu biti smještena u podzemnoj garaži, unutar građevne čestice, na javnim parkirališnim površinama ili drugom parkiralištu u radijusu od cca 500m;
  2. za ugostiteljsko–turističke građevine iz skupine hoteli potrebno je osigurati 1 PM ili 1 GM + 5PM ili 5 GM na 2 ležaja;
  3. pristup do podzemne garaže moguć je kolno-pješačkim prilazom formiranim iz ul. Šetalište Markantuna Dominisa;
  4. ulicom Jurja Barakovića dozvoljava se ekonomski, odnosno pomoćni prilaz građevini;
  5. zbog blizine gradskih parkova Komrčar i Boškopini (koji graniče s hotelom), nema potrebe za propisivanjem minimalnog postotka zelenih površina na građevnoj čestici hotela.“

U članku 19. u točki 8. podtočka 1. mijenja se i glasi:

„građevna čestica ugostiteljsko–turističke građevine mora imati kolno-pješački pristup na prometnicu Šetalište Markantuna Dominisa širine pristupa od 7,0 m;“

Članak 4.

U članku 38. stavak (2), u tabelarnom prikazu, u redu koji definira uvjete SU1 uz riječ „postojeće“ dodaje se navod u zagradama koji glasi: „(do realizacije novog prometnog sustava uz obalu)“.

U članku 38. stavak (3) na kraju teksta briše se točka i stavlja zarez, te dodaje slijedeći tekst: „ako Odredbama nije drugačije definirano.“.

Članak 5.

U članku 39. stavak (1), u tabelarnom prikazu, u točki 3. broj „10“ zamjenjuje se brojem „5“, a ukupan broj „167“ zamjenjuje se brojem „162“.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/04

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-6

Rab, 10. kolovoza 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=51280&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr