SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

43.

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška i I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/19), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Klasa: 350-02/20-13/28, Ur. broj: 531-06-1-2-20-3 od 2. lipnja 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 15. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o donošenju I. izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/14) u nastavku teksta: Izmjene i dopune UPU-10.

Članak 2.

(1) Elaborat pod nazivom »I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška« izradila je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat iz stavka 1. ovog članka koji se sastoji od:

1.TEKSTUALNI DIO PLANA - ODREDBE ZA PROVEDBU

2.GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prikazi u mjerilu 1 : 2.000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A. Prometna i ulična mreža

2.B. Elektroničke komunikacije i energetski sustav

2.C. Vodnogospodarski sustav

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.A. Uvjeti korištenja

3.B. Oblici korištenja

3.C.Područja primjene posebnih mjera zaštite - zaštita i spašavanje

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

3.OBRAZLOŽENJE

4.PRILOZI PLANA

Članak 3.

U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/14), članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Teren oko građevine, potporni zidovi, terase i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. Visina podzida nije određena i može biti i veća od 1,5 m.«

Članak 4.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Najmanje 25% površine građevne čestice treba biti uređeno kao prirodni teren, pri čemu se propisuje obvezna sadnja visokog zelenila u obliku drvoreda u zasebnom zelenom pojasu uz parkirališne površine ili sadnja grupacija stabala na zelenim površinama na građevnoj čestici (na 3 parkirna mjesta - najmanje 1 stablo).«

Članak 5.

(1) U članku 47. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Sve parkirališne površine potrebno je ozeleniti sadnjom visokog zelenila u obliku drvoreda u zasebnom zelenom pojasu uz parkirališne površine ili grupacija stabala na zelenim površinama na građevnoj čestici, pri čemu je na 3 PM potrebno zasaditi najmanje 1 stablo.«

(2) Stavak 3. postaje novi stavak 4.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke svi kartografski prikazi u elaboratu Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/14), u cijelosti se zamjenjuju odgovarajućim kartografskim prikazima iz elaborata »I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška« iz članka 2. ove Odluke.

Članak 7.

(1) Izmjene i dopune UPU-10 izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednice Općinskog vijeća Općine Baška.

(2) Dva primjerka izvornika Izmjena i dopuna UPU-10 čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

(3) Po jedan izvornik Izmjena i dopuna UPU-10 zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk

Pismohrani Općine Baška.

(4) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju I. izmjena i dopuna UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška.

(5) Uvid u Izmjene i dopune UPU-10 može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška (www.baska.hr).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-7

Baška, 15. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=10007&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr