SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
GRAD OPATIJA

67.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2020. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 19. prosinca 2018. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednicama održanim 18. lipnja i 11. prosinca 2019. godine. Program i njegove izmjene objavljene su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 43/18, 16/19 i 32/19.

Od ukupno 31 planiranog projekta u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, u cijelosti je dovršeno 17 projekata, 9 njih je u realizaciji i biti će završeno u 2020. godini, dok realizacija 5 projekata (pripreme dokumentacije i sl.) ovisi o vanjskim faktorima na koje nismo u mogućnosti utjecati.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III. OSTVARENJE PROGRAMA PO POJEDINAČNIM PROJEKTIMA:

Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano je u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

a) nerazvrstane ceste:

Završeni projekti:

- izgradnja odvojka ceste u Iki od V.C.Emina do CS Vrh Ike (419.413,73 kn)- radovi su ugovoreni u 2018. g. a završeni su u travnju 2019. godine paralelno sa završetkom radova na izgradnji hotela Ikador.

- interpolacija parkirnih mjesta u ul A. Mihića (223.671,60 kn) - planirani radovi u cijelosti su završeni i njima je dobiveno novih 40 parkirnih mjesta na gornjem dijelu ove ulice,

- interpolacija parkirnih mjesta u ulici Emila Bošnjaka (54.793,75 kn) - radovi su u cijelosti završeni, te je dobiveno 5 novih parkirnih mjesta.

Započeti projekti koji će biti završeni u 2020. g.:

- rekonstrukcija ulice Put za Plahuti (1.800.000 kn). Radovi su započeti krajem 2019. godine, odvijaju se u skladu s ugovorom i biti će završeni u lipnju 2020.,

- evidentiranje, uris i upis komunalne infrastrukture (284.793,00 kn) - u studenom 2019. godine ugovoreni su radovi izrade elaborata evidentiranja komunalne infrastrukture za 51 cestu i javnu površinu na području naselja Veprinac i 2 površine na području naselja Oprić, a koji trebaju biti završeni do polovice 2020. godine. Pored toga, završeni su projekti ugovoreni krajem 2018. godine koji se odnose na elaborate evidentiranja na području Veprinca: Zatka, Šimetići i Vas, te za Falalelići, Zubinići, Katinići i Jurovići (na njih se odnose iskazana utrošena sredstva na ovoj poziciji u 2019. g. u iznosu od 27.600,00 kn),

Započeti projekti čija realizacija ovisi o vanjskim faktorima:

- pripremne aktivnosti na izgradnji 3. ceste od novog rotora Kuk do Matuljske c. (168.387,000 kn) - utrošena sredstva odnose se na otkup zemljišta kč. 8/2 k.o. Volosko koje ulazi u trasu ceste od tri suvlasnika. Inače sredstva na ovoj poziciji dio su predujma od 2.000.000,00 kn koje je osigurao Kuk projekt, no glavnina realizacije stoji zbog nemogućnosti zamjene nekretnina Grad Opatija-Kuk projekt radi upisanih hipoteka na zemljištu Kuk projekta,

- financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora (1.480.811 kn) - privatni investitori osigurali su i uplatili sredstva za izgradnju ceste Trinajstovica (odvojak ulice Kosićevo), no kako je izvedbeni projekt (izradu kojeg oni osiguravaju) imao manjkavosti koje nisu otklonjene do konca 2019. godine, sredstva će se prenijeti u 2020. godinu kada će biti proveden i postupak izbora izvođača radova,

- izgradnja kolno-pješačkog prilaza ispod vodospreme Ičići (370.000,00) - po ugovoru zaključenom s privatnim investitorima oni su uplatili manji dio sredstava, a u međuvremenu su zatražili da se početak odgodi do kraja 2020. godine, pa će se obveza prenijeti u Proračun za 2020. godinu,

- izrada geodetskog projekta po lokac.dozvoli za dionicu 3. ceste (13.750,00 kn) - plaćanje će uslijediti nakon provedbe geodetskog projekta u katastru (provedba čeka rješavanje drugih elaborata).

b) javne površine (sve završeno 2019.):

- radovi uređenja trga Volosko (ul. A.Štangera) - 499.992,29 kn - radovi obuhvaćaju uređenje cijele površine i njeno opločenje kamenom,

- popravak potpornog zida kod zgrade Boćarije u Poljanama (130.893,63 kn) - završetak ugovorenih radova iz 2018. godine uslijedio je u veljači 2019. godine,

- popravak potpornih zidova (173.384,69 kn) - pored sanacije brojnih oštećenja od olujnog juga krajem 2018. g, sanirani su zidovi u Mornarskoj ulici i Veprinačkom putu u Ičićima, te na Obali Frana Supila (propadanje kolnika),

- radovi na uređenju dječjih igrališta (499.966,39 kn) - rekonstruirano je igralište Violica i izgrađeno novo dječje igralište Zagrad u Veprincu,

- uređenje stubišta iz Pobri do Vage (128.060,98 kn) - rekonstruiran je stari pješački put i stubište od Puta Dukino do Nove ceste u dužini od 162 m,

- obnova vrijednog drveća (100.000,00 kn): obuhvaća dobavu sadnica vrijednog drveća i grmlja koje je zasađeno na više lokacija na području Grada (najveća stavka bilo je obnova šimšira u parku Angiolina).

c) pomorsko dobro:

Završeni projekti:

- postava ograde obalnog puta (49.990,50 kn) - sredstva su utrošena za sanaciju šteta od olujnog juga na više dionica od Ike do Voloskog,

- uređenje i dohrana neuređenih plaža (149.989,13 kn)- u lipnju 2019. g. izvedeni su radovi dohrane na plaži Črnikovica, Miramar, Tomaševac, Lipovica, Ičići (prostor odbojke na pijesku) te plaže ispod fakulteta u Iki,

- sufinanciranje radova Lučke uprave (300.000,00 kn) - sukladno zaključenom ugovoru, sredstva su prenesena Lučkoj upravi za sanaciju školjere i drugih oštećenja u luci Volosko, te za nastavak nasipavanja lukobrana Ika,

Započeti projekti koji će biti završeni u 2020. g.:

- uređenje plaže Črnikovica (1.400.000,00 kn, od čega Ministarstvo turizma participira sa 400.000 kn) - radovi su započeli krajem 2019. godine i biti će završeni do srpnja 2020. godine,

- nabava i postava lifta za osobe s invaliditetom na plaži Ičići (200.000,00 kn) - u 2019. g. ugovorena je nabava lifta, on je početkom 2020. isporučen i bit će montiran na plaži prije početka ovogodišnje sezone kupanja.

d) javna rasvjeta

Završeni projekt:

- interpolacije javne rasvjete (100.000,00 kn) - zamijenjeno je 12 stupova i 2 rasvjetna tijela na lokacijama Opatija: J. Glaxa 11, A.Mihića od kbr. 11 do 1 i Veprinački put iznad Ružmarina; Ičići: Ulica Bršljana 3 i Liburnijska 8, Veprinac: Balči 10 i Brituh (kod crkve).

Započeti projekti koji će biti završeni u 2020. g:

- izmjene i dopune projektnog zadatka za zamjenu rasvjetnih tijela postojeće javne rasvjete sa LED rasvjetom (96.000,00 kn). U 2019. g. je plaćen dio troškova (16.875,00 kn), dok će ostalo biti završeno u prvoj polovini 2020. godine. Projektni zadatak je dio dokumentacije za provođenje natječaja za povjeravanje poslova zamjene rasvjetnih tijela na sustavu javne rasvjete s LED tijelima.

e) javni prijevoz:

- sufinanciranje nabave autobusa iz namjenski povećane cijene vozne karte (491.404,97 kn) - radi se o prihodima od namjenskog povećanja cijene vozne karte koji se prenose Autotroleju u iznosu u kojem su oni i ostvareni.

f) građevine i uređaji javne namjene:

Završeni projekt:

- sufinanciranje nabave ukopanih spremnika (139.202,46 kn) dobavljeni set spremnika postavljen je uz tržnicu Opatija,

- sufinanciranje nabave mobilnog reciklažnog dvorišta (169.600,00kn) - sukladno obvezama iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Grad je u cijelosti financirao nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta koje će biti periodično postavljano po mjesnim odborima,.

- povrat komunalnog doprinosa iz ranijih godina (503.184,00 kn) - sredstva su vraćena investitoru koji tijekom važenja građ.dozvole nije započeo s izgradnjom objekta i trajno je odustao od gradnje.

Započeti projekti čija realizacija ovisi o vanjskim faktorima:

- izrada glavnog i izvedbenog projekta reciklažnog dvorišta (50.000,00 kn) - sredstva su osigurana radi izrade projekta na lokaciji Tošina u skladu s UPU-om Opatija.

Započeti projekti koji će biti završeni u 2020. g:

- postava video nadzora za kontrolu odlaganja otpada (60.000,00 kn) - u 2019. g. su kamere postavljene na 6 lokacija na kojima se nalaze poluukopani spremnici, radi spriječavanja nekontroliranog odlaganja otpada oko spremnika (28.536,25 kn), dok će na ostalom području biti postavljene u 2020. g.,

- sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada (18.223,65 kn od 38.000,00 kn) - utrošena sredstva odnose se na ugradnju sustava zaključavanja posuda za otpad (gravitacione brave), a koje troškove je preuzeo Grad Opatija. Neutrošena sredstva rezervirana su za sufinanciranje nabave posuda za otpad koje po ugovoru treba isporučiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dio posuda isporučen je početkom 2020. godine, dok se razlika očekuje do kraja godine),

- sufinanciranje sanacije deponija Osojnica (150.000,00 kn) - sredstva nisu utrošena jer se plaćanje obveza po radovima sanacije koji su u tijeku očekuje u 2020. g. i monitoringa u kasnijim godinama (sanacija se provodi preko Općine Matulji i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost radova sanacije i monitoringa iznosi 38.589.669,65 kn, a obveza sufinanciranja od strane Grada Opatije 2.319.200,15 kn. Obveze Grada planirane su u proračunu za 2020. g. i projekcijama za naredne godine.)

Klasa: 363-01/20-01/81

Ur. broj: 2156/01-01-20-1

Opatija, 24. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=10006&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr