SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
GRAD OPATIJA

57.

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 29. Statuta Grada Opatije (SN PGŽ broj 25/09, 30/09 - ispr., 7/13, 3/18, 5/18 - ispr. i 3/20) i članka 27. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici 9. lipnja 2020. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija

1.ALEKSANDRA TRAMONTANA, magistra primarnog obrazovanja, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Opatija, na mandat od četiri (4) godine.

2. Mandat imenovane započinje 24. srpnja 2020. godine.

3. Ovo Rješenje će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija raspisalo je, temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 27. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen u Novom listu 22. travnja 2020. godine, te na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Opatija. Sukladno Statutu Dječjeg vrtića, javni natječaj za izbor ravnatelja objavljuje se u dnevnom tisku 3 mjeseca prije isteka mandata trenutnog ravnatelja/ice, a mandat trenutne ravnateljice ističe 23. srpnja 2020. godine. Rok za podnošenje prijava bio je osam dana od dana objave natječaja. U Natječaju je određeno da za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: ima stručnu spremu za odgajatelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, ima položen stručni ispit, nije pravomoćno osuđen/a za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, protiv njega/nje se ne vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, da mu/joj nije izrečena zabrana rada ili mu/joj nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece i da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnim propisima prema stavcima 9. i 10. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, da ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Zaprimljene su tri prijave, sukladno priloženoj dokumentaciji utvrđeno je da svi prijavitelji ispunjavaju natječajne uvjete, a radi se o prijavama: Aleksandre Tramontane, S.J. i B.Š. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija je na sjednici održanoj 21./22. svibnja 2020. godine utvrdilo prijedlog kandidatkinje za ravnateljicu. Glasovanju je pristupilo sedam članova Upravnog vijeća te se većinom glasova članova Upravnog vijeća Gradskom vijeću predlaže imenovanje kandidatkinje Aleksandre Tramontane.

Sukladno članku 27. stavku 2. Statuta Dječjeg vrtića, ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća, a slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Opatije prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija te je riješeno kao u točki 1. i 2. izreke.

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije propisuje u članku 37. stavku 1. da se rješenja o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Gradsko vijeće objavljuju u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, stoga je riješeno kao u točki 3. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Kandidati/kinje koji su se prijavili na natječaj mogu pobijati odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrana kandidatkinja ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Kandidati/kinje koji su sudjelovali u natječaju imaju pravo uvida u natječajni materijal i u roku od petnaest dana od dana primitka ovog Rješenja imaju pravo zahtijevati sudsku zaštitu pokretanjem upravnog spora podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci.

Klasa: UP/I-112-01/20-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-20-1

Opatija, 9. lipnja 2020.

GRAD OPATIJA
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Opatije

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2146&mjesto=10006&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr