SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
GRAD OPATIJA

56.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09, 30/09, 7/13, 3/ 18, 5/18-ispravak) i Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Opatije za 2020. godinu, Gradsko vijeće Grada Opatije dana 9. lipnja 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA
U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
I OBRAZOVANJA U DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE SAMOUPRAVE ZA
PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama registriranim za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, čija su sjedišta na području drugih jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

(1) Uvjeti za ostvarivanje prava su:

1. prebivalište na području Grada Opatije za sve članove zajedničkog domaćinstva djeteta, odnosno boravak za strane državljane

2. zaposlenost oba roditelja djeteta

3. nastavak pohađanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete kojem je izdana suglasnost za pedagošku godinu 2019/2020.

(2) Uvjeti iz stavka 1. točke 1. do 3. moraju biti ispunjeni kumulativno.

(3) Iznimno, uvjet iz točke 3. stavka 1. ne mora biti ispunjen ukoliko dijete i članovi zajedničkog domaćinstva imaju prebivalište na području slabije razvijenog dijela Grada Opatije, a koje zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specifičnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave.

(4) Roditelji koji imaju status redovnog učenika ili studenta izjednačavaju se sa zaposlenim roditeljima.

(5) Odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje.

Članak 3.

Suglasnosti se izdaju za pedagošku godinu 2020/2021., a u skladu s ovom Odlukom.

Članak 4.

(1) Grad Opatija će sufinancirati troškove programa u koje su upisana djeca u visini razlike između utvrđene ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje i cijene koju plaćaju roditelji u toj ustanovi, utvrđenih odlukom ili drugim aktom nadležnog tijela te ustanove.

(2) Ukoliko cijena koju plaćaju roditelji za upisani program nije utvrđena, iznos koji sufinancira Grad Opatija definirat će se ugovorom s ustanovom koja provodi program.

(3) Iznos koji se sufinancira ne može biti veći od razlike između ekonomske cijene i cijene koju plaćaju roditelji za istovjetni program u Dječjem vrtiću Opatija.

(4) S ustanovama u koje su djeca upisana Grad Opatija će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa koji se provode u toj ustanovi, a prema broju djece za koju je izdana suglasnost.

Članak 5.

Grad Opatija zadržava pravo neizdavanja suglasnosti roditelju koji podnosi zahtjev u trenutku kada za to ne postoje dostatna sredstva u Proračunu, a zahtjev se razmatra ponovo kada sredstva budu osigurana izmjenama Proračuna za tekuću godinu.

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja podnosi se Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za financije i društvenu djelatnosti.

(2) Uz zahtjev se prilažu dokumenti navedeni na obrascu koji je dostupan u pisarnici i na web stranici Grada Opatije.

(3) Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odjela dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

(4) Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

(5) Grad Opatija zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih činjenica, od roditelja/skrbnika djeteta zatraži dodatne dokumente, odnosno da uz pisanu privolu roditelja sami provjere potrebne činjenice.

(6) O zahtjevu za ostvarivanje prava u prvom stupnju rješava Odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(7) O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.

Članak 8.

(1) Korisnik prava je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.

(2) U slučaju da se temeljem podataka iz stavka 1. odnosno drugih podataka s kojima raspolaže Grad Opatija utvrdi da su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, korisniku će se ukinuti pravo koje je ostvario.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranska županije«.

Klasa: 601-01/20-01/1

Ur. broj: 2156/01-01-20-3

Opatija, 9. lipnja 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2146&mjesto=10006&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr