SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
OPĆINA BAŠKA

6.

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na 24. sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju V. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Baška

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16, 02/17 - pročišćeni tekst, 10/18 i 18/18 - pročišćeni tekst), u nastavku teksta: V. izmjene i dopune PPUO Baška.

Članak 2.

(1) Elaborat pod nazivom »V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška« izradila je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat iz stavka 1. ovog članka koji se sastoji od:

1. TEKSTUALNI DIO PLANA - ODREDBE ZA PROVEDBU

2. GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prikazi:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA MJ. 1:25.000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Promet, pošta i elektroničke komunikacije MJ. 1:25.000

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

3.3. - Područja posebnih ograničenja u korištenju

Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite MJ. 1:25.000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4.1. Građevinsko područje naselja Baška MJ. 1:5.000

4.2. Građevinsko područje naselja Batomalj MJ. 1:5.000

4.3. Građevinsko područje naselja Jurandvor MJ. 1:5.000

4.4. Građevinsko područje naselja Draga Bašćanska MJ. 1:5.000

7. AUTOBUSNI KOLODVOR BAŠKA I JAVNO PARKIRALIŠTE/GARAŽA »GRUH«

- Detaljniji uvjeti provedbe MJ. 1:2.000

3. OBRAZLOŽENJE

4. PRILOZI PLANA

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12, 17/14, 36/16, 02/17, 10/ 18 i 18/18), u članku 28. u stavku 1. u podstavku »a - graditi stambene građevine:« u alineji 3. riječi: »iz POS-a« se brišu.

Članak 4.

U članku 29. u stavku 2. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

»- višestambene građevine s više od četiri stana. Višestambene zgrade mogu se graditi kao samostojeće građevine.«

Članak 5.

U naslovu ispred članka 33.a. riječi: »iz POS-a« se brišu.

Članak 6.

(1) U članku 33. u stavcima 1. i 2. riječi: »iz POS-a« se brišu.

(2) U stavku 2. u alineji 1. riječ: »i« zamjenjuje se zarezom. Na kraju alineje 2. točka se zamjenjuje zarezom. Dodaju se nove alineje 3. i 4. koje glase:

»- Draga Bašćanska N4-1 na k.č. 3022 k. o. Draga Bašćanska,

- Draga Bašćanska N4-1 na k.č. *184/1, *184/2, 274, 257/ 1, 257/2, 255 i 256 k.o. Draga Bašćanska.«

(3) U stavcima 3. i 4. riječi: »iz POS-a« se brišu.

Članak 7.

Iza članka 33.c. dodaje se novi članak 33.d. koji glasi:

»Članak 33.d.

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Draga Bašćanska N4- 1 na k.č. 3022 i na k.č. *184/1, *184/2, 274, 257/1, 257/2, 255 i 256, sve k.o. Draga Bašćanska moguća je gradnja višestambenih građevina gradnjom novih građevina, rekonstrukcijom postojećih i/ili gradnjom zamjenskih građevina.

(2) Na dijelovima građevinskog područja naselja Draga Bašćanska N4-1 iz prethodnog stavka može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnju višestambenih građevina te jedna ili više građevnih čestica infrastrukturnih građevina.

(3) Višestambene građevine iz stavka 1. ovog članka mogu se graditi i/ili rekonstruirati uz sljedeće uvjete:

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) ne može biti veći od 0,40.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,6.

Najveća projekcija tlocrta na građevnu česticu je 750 m2.

Najveća visina:

- Najveći broj etaža: 4 etaže (Po/S+Pr+2)

- Najveća visina građevine: 10,5 m, najveća ukupna visina građevine 12,5 m.

Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke pri čemu je minimalna površina pod zelenilom 30% površine građevne čestice.

(4) Smještaj višestambene građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice sukladno općim odredbama ove Odluke. Iznimno, kod rekonstrukcije postojećih građevina dopušteno je zadržati postojeći građevinski pravac i postojeće udaljenosti od međa.

(5) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke pri čemu su moguća i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonski izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).

(6) Na građevnoj čestici višestambene građevine moguća je izgradnja pomoćnih građevina sukladno odredbama članka 34. ove Odluke.

(7) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno posebnom propisu.

(8) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj uređenosti građevne čestice iz članka 33.a ovih Odredbi sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(9) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.«

Članak 8.

U članku 34. u stavku 3. iza riječi: »na građevnoj čestici stambene« dodaju se riječi: »ili višestambene«.

Članak 9.

U članku 37. dodaje se novi stavak 19. koji glasi:

»(19) Iznimno, u svrhu realizacije prvonagrađenog rada na natječaju za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška, neposrednom provedbom ovog Plana na dijelu k.č. 1816/1 i 1816/2 k.o. Baška-nova moguća je gradnja jedriličarskog kluba uz sljedeće uvjete:

- namjena građevine: prostori jedriličarskog kluba (spremište, svlačionice i društveni prostor), javne sanitarije (muški i ženski wc, tuševi, kabine za presvlačenje i spremišta) sa pratećim sportsko - rekreacijskim i trgovačkim sadržajima;

- najveće tlocrtna površina građevine: 350,00 m2;

- najveći broj etaža: dvije nadzemne etaže (P+1);

- obavezno je djelomično ozelenjavanje krova hortikulturnom obradom koja zaokružuje cjelinu parka Marjan;

- visina i oblikovanje građevine prema konzervatorskim uvjetima;

- moguća je gradnja na regulacijskom pravcu;

- građevna čestica se ne smije ograđivati ogradom;

- uređenje zelenih površina krova jedriličarskog kluba i parka Marjan potrebno je obuhvatiti posebnim hortikulturnim rješenjem;

- kolni pristup građevini jedriličarskog kluba osiguran je s ulice Palada;

- svi javni dijelovi građevine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

- parkirališne površine potrebno je osigurati sukladno odredbama članka 90. stavak 4. alineja 2. ove Odluke;

- način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu odredit će se u skladu s posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela;

- prilikom gradnje i korištenja građevine nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) na građevnoj čestici i na susjednim česticama na koje građevina ima utjecaja,

- uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.«

Članak 10.

U članku 39. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) U zoni autobusnog kolodvora na k.č. 1989/2 i dijelu 1989/1 k.o. Baška-nova, moguće je planirati javno parkiralište i javnu garažu.

(3) Neposrednom provedbom ovog Plana planirano je uređenje javnih parkirališta:

- parkiralište/garaža »Gruh« na k.č. 1986/1, 1986/5, 1986/ 6, 1986/7, 1985/3, 1985/2, 1985/1, 1983, 1984/2, 1984/1, dijelovima k.č. 4101/2 i 1989/1, sve k.o. Baška-nova,

- parkiralište »Suha marina« na k.č. 3309, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/4, 3310/5, 3310/6, 3310/7, 3312, 3313/2, 3314/1, 3313/1, 3316, sve k.o. Baška-nova,

- parkiralište »Zarok«, na k.č. 3991/1 k.o. Baška-nova,

- parkiralište »Kav« na dijelovima k.č. 4097/1 i 1111/1, sve k.o. Baška-nova.

(4) Minimalni kriteriji i uvjeti građenja, način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za uređenje javnih parkirališta iz stavka 2. i 3. ovog članka, provode se prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 5.1.1., 5.3.3., 6., 7. i 8. ove Odluke.«

Članak 11.

Iza članka 40. dodaje se novi podnaslov 2.2.2.7. i novi članak 40.a. koji glasi:

»2.2.2.7. Uređenje obalnog pojasa naselja Baška

Članak 40.a.

(1) U svrhu realizacije prvonagrađenog rada na natječaju za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška neposrednom provedbom ovog Plana na k.č. 1812/1, 4091, 4092, 4093, 4094 i 4095, k.o. Baška-nova i dijelu k.č. 2593/2, 2593/4 i 2593/5, k.o. Baška, čije su granice obuhvata prikazane na kartografskom prikazu broj 4.1. »Građevinsko područje naselja Baška«, dozvoljeno je:

- rekonstrukcija postojećeg obalnog zida te izmjene obalne linije odnosno pozicije obalnog zida u svrhu proširenja javne kolno-pješačke površine - ulice Palada;

- izvođenje platformi radi pristupa moru;

- izvođenje pojedinačnih montažnih platformi za nadzor.

(2) Platforme za nadzor iz stavka 1. alineje 3. ovog članka grade se uz sljedeće uvjete:

- najveće površine 5,0 m2;

- najveće visine 5,0 m od kote terena.

(3) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvate u prostoru iz stavka 1. ovog članka, provode se prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 5.3.3., 6., 7. i 8. ove Odluke.«

Članak 12.

U članku 42. dodaju se novi stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Iznimno, u svrhu realizacije prvonagrađenog rada na natječaju za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška, neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljena je realizacija

zahvata u prostoru iz članka 37. stavak 19. i članka 40.a. ove Odluke.

(13) Iznimno, u skladu s kartografskim prikazom broj 7. »AUTOBUSNI KOLODVOR BAŠKA I JAVNO PARKIRALIŠTE/GARAŽA »GRUH« - Detaljniji uvjeti provedbe», neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljena je realizacija zahvata u prostoru iz članka 39. stavak 2. i stavak 3., alineje 1. i 4. ove Odluke.«

Članak 13.

U članku 55. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno, neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljena je realizacija zahvata u prostoru iz članka 39. stavak 2. i stavak 3., alineje 2. i 3. ove Odluke.«

Članak 14.

(1) U članku 87. u stavku 1. podstavak »Državna cesta:« mijenja se i glasi:

»Državne ceste:

- državna cesta D-102: Šmrika (D-8) - Krk - Baška sa planiranom obilaznicom naselja Jurandvor i Draga Bašćanska. Trasa novog dijela planirane državne ceste prikazana je na kartografskim prikazima broj 1. »Korištenje i namjena prostora« i 2.1. »Infrastrukturni sustavi - Promet, pošta i elektroničke komunikacije« u mjerilu 1:25.000, dok će se točna trasa, kao i raspored i tip raskrižja i priključaka lokalnih i nerazvrstanih cesta odrediti projektnim rješenjem. Na kartografskim prikazima građevinskih područja naselja Jurandvor i Draga Bašćanska označen je koridor novog dijela planirane državne ceste u širini od 100,0 m unutar kojeg su do gradnje planirane ceste uređenje površina i gradnja mogući samo na temelju posebnih uvjeta nadležne uprave za ceste.

- planirana prekategorizacija županijske ceste Ž-5125: D-102 - Punat - Stara Baška u državnu cestu te produžetak do novo planiranog trajektnog pristaništa u uvali Surbova.»

(2) U stavku 1. podstavak »Županijska cesta:« sa pripadajućim tekstom se briše.

(3) Dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Na postojećim i planiranim cestama moguća je gradnja raskrižja sa kružnim tokom prometa, skretača, ugibališta i slično u skladu s posebnim uvjetima tijela odnosno pravne osobe koja tom cestom upravlja i odredbama posebnih propisa.

(5) Uz postojeće i planirane ceste, na mjestima gdje za to postoje prostorni i tehnički uvjeti omogućava se gradnja i uređenje biciklističkih staza na temelju posebnih uvjeta nadležne uprave za ceste. Uvjeti gradnje i minimalne širine biciklističkih staza određeni su posebnim propisom.«

Članak 15.

U članku 90. u stavku 4. u alineji 5. riječi: »iz POS-a« se brišu.

Članak 16.

Iza članka 90. dodaju se novi članci 90.a. i 90.b. koji glase:

»Članak 90.a.

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana planirano je uređenje javnih parkirališta:

- parkiralište/garaža »Gruh« na k.č. 1986/1, 1986/5, 1986/ 6, 1986/7, 1985/3, 1985/2, 1985/1, 1983, 1984/2, 1984/1, dijelovima k.č. 4101/2 i 1989/1, sve k.o. Baška-nova,

- parkiralište »Suha marina« na k.č. 3309, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/4, 3310/5, 3310/6, 3310/7, 3312, 3313/2, 3314/1, 3313/1, 3316, sve k.o. Baška-nova,

- parkiralište »Zarok«, na k.č. 3991/1 k.o. Baška-nova,

- parkiralište »Kav« na dijelovima k.č. 4097/1 i 1111/1, sve k.o. Baška-nova.

(2) Planom su određeni sljedeći minimalni kriteriji i uvjeti građenja javnih parkirališta:

- Dimenzioniranje i prometno rješenje javnih parkirališta, biti će određeno projektnom dokumentacijom u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela i odredbama posebnih propisa.

- Minimalne dimenzije parkirnog mjesta za osobna vozila su 2,5 x 5,0 m.

- Minimalne dimenzije parkirnog mjesta vozila za osobe s invaliditetom su 3,7 x 5,0 m. Iznimno, u slučaju preklapanja uporabnog prostora dvaju parkirališta za osobe s invaliditetom tada je njihova ukupna širina minimalno 5,9 m.

- Minimalne dimenzije parkirnog mjesta za autobuse su 3,5 x 18,0 m.

- Na javnim parkiralištima potrebno je osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

- Uz svako novo parkiralište preporuča se urediti drvored u zasebnom pojasu ili naizmjenično sa parkirnim mjestima i to nakon 3 uzdužna ili 4-5 okomitih parkirna mjesta jedno stablo.

- Ako zbog prostornih mogućnosti ili potrebnih kapaciteta uređenje drvoreda nije izvedivo, dozvoljeno je parkirališta natkrivati nadstrešnicama. Nadstrešnice na parkiralištima moraju se izvoditi kao montažne građevine, uz upotrebu isključivo drva ili čelika za nosive elemente te laganih materijala ili biljaka penjačica za pokrov takvih nadstrešnica.

(3) Svi zahvati iz stavka 1. ovog članka na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka mogu se vršiti samo sukladno vodopravnim uvjetima i uz suglasnost Hrvatskih voda.

Članak 90.b.

(1) U skladu s kartografskim prikazom broj 7. »AUTOBUSNI KOLODVOR BAŠKA I JAVNO PARKIRALIŠTE/GARAŽA »GRUH« - Detaljniji uvjeti provedbe», neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljena je realizacija zahvata u prostoru:

- na k.č. 1989/2 i dijelu 1989/1 k.o. Baška-nova, planirana je gradnja građevine autobusnog kolodvora namijenjene zadržavanju putnika s čekaonicama, blagajnama, pratećim poslovnim, ugostiteljskim, trgovačkim, sanitarnim i ostalim sadržajima, te s javnim parkiralištem i javnom garažom;

- na k.č. 1986/1, 1986/5, 1986/6, 1986/7, 1985/3, 1985/2, 1985/1, 1983, 1984/2, 1984/1 i na dijelovima k.č. 4101/2 i 1989/1, sve k.o. Baška-nova, moguće je prema posebnom prometnom rješenju planirati javno parkiralište/garažu »Gruh«;

(2) U postupku provedbe moguće je objediniti zahvate iz alineje 1. i 2. stavka 1. ovog članka i realizirati ih kao jedinstveni zahvat u prostoru, pri čemu će cjelovito prometno rješenje, križanje s ulicom kralja Tomislava, te kolni pristup helidromu bit će konačno određeni projektnom dokumentacijom u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela i odredbama posebnih propisa.

(3) Gradnja autobusnog kolodvora moguća je uz sljedeće uvjete:

- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone.

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,4;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) je 0,75;

- najveći broj etaža je 1 podzemna i 2 nadzemne (Po/ S+P+1 ili Po/S+P+Pk);

- najveća visina građevine je 6,1 m, a najveća ukupna visina građevine je 8,8 m;

- minimalna udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica je 3,0 m;

- najmanje 30% površine građevne čestice mora se urediti kao parkovni nasadi i zelenilo;

- obvezna izvedba ravnog krova koji je moguće hortikulturno obraditi ili koristiti za parkiranje;

- svi javni dijelovi građevine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

- u sklopu građevne čestice autobusnog kolodvora treba izgraditi i urediti prilazne i izlazne kolnike, autobusne perone za izlazak i ulazak putnika te određeno vremensko zadržavanje autobusa;

- broj parkirališno - garažnih mjesta biti će određen posebnim prometnim rješenjem sukladno normativima propisanim člankom 90.a. ove Odluke;

- način priključenja zone na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu prikazan je na kartografskom prikazu iz stavka 1. ovog članka;

- prilikom gradnje i korištenja na građevnoj čestici i na susjednim česticama na koje građevina ima utjecaja nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka).

(4) Uvjeti građenja javnih parkirališta utvrđeni su člankom 90.a. ove Odluke.

(5) Na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka Gruh, odnosno zemljištu iznad natkrivenog vodotoka zabranjeno je podizati građevine osim gradnje javnih površina (prometnice, parkovi, trgovi i slično) te se svi zahvati na mogu vršiti samo sukladno vodopravnim uvjetima i uz suglasnost Hrvatskih voda.»

Članak 17.

U članku 93. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za priključke na razvrstane ceste iz prethodnog stavka ili rekonstrukciju postojećih potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s posebnim propisom te ishoditi suglasnost nadležne uprave za ceste.«

Članak 18.

U članku 126. u stavku 3. u podstavku 1. iza riječi: »spajanje građevnih čestica nije dozvoljeno« dodaje se tekst koji glasi: »Iznimno, u postupku rekonstrukcije građevine Doma kulture u Baški, na k.č. 1855 k.o. Baška-nova moguće je povećanje postojećeg gabarita (povećanje koeficijenta izgrađenosti, kig, povećanje koeficijenta iskorištenosti, kis i povećanje broja etaža), ali isključivo u skladu s posebnim konzervatorskim uvjetima. Iznimno je moguće preoblikovanje i/ili povećanje k.č. 1855 k.o. Baška-nova u svrhu organizacije vanjskog polivalentnog prostora Doma kulture te osiguranja prometnog i pješačkog pristupa i prometa u mirovanju, ali isključivo u skladu s posebnim konzervatorskim uvjetima.«.

Članak 19.

Iza članka 159.a. dodaje se članak 159.b. koji glasi:

»Članak 159.b.

(1) Do realizacije Zabavnog centra Zablaće - Baška iz članka 36.a. ove Odluke, na k.č. 3309, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/4, 3310/5, 3310/6, 3310/7, 3312, 3313/2, 3314/ 1, 3313/1, 3316, sve k.o. Baška - nova, neposrednom provedbom ovog Plana moguće je zadržati i rekonstruirati postojeće, te planirati nove sadržaje Operativnog središta TD Baška d.o.o. i prema posebnom prometnom rješenju planirati javno parkiralište »Suha marina«.

(2) Uvjeti rekonstrukcije i gradnja sadržaja Operativnog središta TD Baška d.o.o. propisani su člankom 37. ove Odluke.

(3) Uvjeti građenja javnog parkirališta»Suha marina« propisani su člankom 90.a. ove Odluke.

(4) Rješenje rekonstrukcije Operativnog središta TD Baška d.o.o. i prometno rješenje javnog parkirališta »Suha marina« izradit će se uzimajući u obzir etapno rješenje Zabavnog centra i u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela i odredbama posebnih propisa.»

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke kartografski prikazi broj:

- 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

- 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Promet, pošta i elektroničke komunikacije

- 3.3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

- 4.1. Građevinsko područje naselja Baška

- 4.2. Građevinsko područje naselja Batomalj

- 4.3. Građevinsko područje naselja Jurandvor

- 4.4. Građevinsko područje naselja Draga Bašćanska

u elaboratu Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/ 08, 11/12, 34/12, 17/14, 36/16, 02/17, 10/18 i 18/18), u cijelosti se zamjenjuju odgovarajućim kartografskim prikazima iz elaborata »V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška« iz članka 2. ove Odluke.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke elaboratu Prostornog plana uređenja Općine Baška dodaje se kartografski prikaz broj 7. AUTOBUSNI KOLODVOR BAŠKA I JAVNO PARKIRALIŠTE/GARAŽA »GRUH« - Detaljniji uvjeti provedbe iz članka 2. stavak 2. ove Odluke.

(3) U slučaju neusklađenosti sadržaja kartografskih prikaza koji nisu mijenjani u elaboratu Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08, 11/12, 34/12, 17/14, 36/16, 02/17, 10/18 i 18/18), i kartografskih prikaza u elaboratu V. izmjena i dopuna PPUO Baška primjenjivat će se kartografski prikazi ovog Plana.

Članak 21.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke odredbe i dijelovi kartografskih prikaza urbanističkog plana uređenja užeg područja UPU-1 - Baška (N1-1) koji nisu u skladu s ovom Odlukom prestaju važiti, a do njihovog usklađenja primjenjuju se odredbe ove Odluke.

(2) Općinsko vijeće Općine Baška će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti odluke o usklađenju Urbanističkog plana uređenja UPU- 1 - Baška s V. izmjenama i dopunama PPUO Baška.

Članak 22.

(1) V. izmjene i dopune PPUO Baška izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednice Općinskog vijeća Općine Baška.

(2) Dva primjerka izvornika V. izmjena i dopuna PPUO Baška čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

(3) Po jedan izvornik V. izmjena i dopuna PPUO Baška zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

1. Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

2. Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

3. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - Ispostava Krk

4. Pismohrani Općine Baška.

(4) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju V. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(5) Uvid u V. izmjene i dopune PPUO Baška može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška (www.baska.hr).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-8

Baška, 17. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2132&mjesto=10007&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr