SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
GRAD OPATIJA

15.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), sukladno Uputi Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 19. ožujka 2020.g. i Odluke Vlade RH o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, KLASA: 022-03/20-04/100, URBROJ: 50301-25/06-20-1, od 19. ožujka 2020.g., Gradonačelnik je dana 20. ožujka 2020. godine donio

ODLUKU
o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme
trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija rada gradske uprave Grada Opatije ( dalje: gradska uprava) za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Upravni odjel za prostorno uređenje i Jedinica za unutarnju reviziju obvezni su osigurati redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga uz odgovarajuću primjenu mjera iz ove Odluke.

II.

U gradskoj upravi obavljat će se samo nužni i neodgodivi poslovi.

Nužnim i neodgodivim poslovima iz st. 1. ovog članka smatraju se prijem i otprema pošte, podnošenje odgovora na tužbe i očitovanja na zahtjev i o rješenju suda i drugih nadležnih institucija, obavljanje poslova u svezi rada Stožera Civilne zaštite, priprema akata Gradonačelnika i Gradskog vijeća koje su nužne za provedbe odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, preporuka Vlade RH i nadležnih ministarstva te drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika.

Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka potrebna su najmanje dva službenika gradske uprave iz svakog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: nužno osoblje), koje će imenovati Gradonačelnik posebnom odlukom na prijedlog pročelnika svakog upravnog odjela.

III.

Rad gradske uprave organizirat će se u dvije skupine nužnog osoblja (skupina A i skupina B), koje će neovisno jedna o drugoj osigurati kontinuirano obavljanje poslova.

Skupine nužnog osoblja izmjenjivat će se svaka dva tjedna, a radni prostor će se između dvije smjene dezinficirati.

Rad u skupinama započinje s danom 23. ožujka 2020.g. i traje za čitavo vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

IV.

Nužno osoblje može poslove iz svog djelokruga obavljati u prostorijama gradske uprave ili kod kuće ukoliko imaju za to osigurane uvjete.

Nužno osoblje koje će poslove obavljati u prostorijama gradske uprave, dužno je biti u svom uredu bez prisustva drugih osoba uz redovito pridržavanje higijenskih mjera te čišćenje osobnog radnog prostora.

Iznimno se dopušta održavanje zajedničkog sastanka nužnog osoblja ukoliko priroda pojedinog posla to zahtijeva, ali uz sudjelovanje ne više od 5 osoba i uz obvezno vođenje evidencije prisutnosti.

Za nužno osoblje koje će poslove obavljati u prostorijama gradske uprave Gradonačelnik će izdati Potvrdu kojom se omogućava dolazak i odlazak s posla, te će osigurati parkirno mjesto na parkiralištu gradske uprave.

Nužno osoblje koje će poslove obavljati kod kuće, isto će činiti u propisano radno vrijeme na način i pod uvjetima kako se posao obavlja na radnom mjestu.

Nužno osoblje će za vrijeme radnog vremena biti dostupno na brojevima telefona objavljenim na službenim stranicama Grada Opatije.

V.

Radi zaštite od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, imenuju se koordinatori za zaštitu koji se zadužuje za provođenje mjera zaštite sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2i osiguravanje provedbe Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS- CoV-2.

Koordinatorima iz stavka 1. ovog članka imenuju se pročelnici upravnih odjela.

VI.

Za vrijeme trajanja epidemije službenici gradske uprave neće neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno za obavljanje pojedinog specifičnog posla, uz prethodni dogovor i najavu nužnom osoblju.

U slučajevima prijema stranaka iz prethodnog stavka, obvezan je razmak između sudionika od 2 metra.

Stranke se mogu obratiti gradskoj upravi pisanim putem, slanjem pismena poštom, faxom ili putem e-mail adresa te telefona objavljenih i dostupnih na službenim stranicama Grada Opatije.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 011-01/20-01/13

Ur. broj: 2156/01-03/00-20-1

Opatija, 20. ožujka 2020.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2132&mjesto=10006&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr