SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

2.

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 10. veljače 2020., donijelo je

IZMJENE
Statuta Općine Omišalj

Članak 1.

U Statutu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), u članku 40. alineji 9. riječi: »predstojniku ureda državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji«, zamjenjuju se riječima:

»nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 2.

U članku 52. alineji 1. riječi: »predstojnika ureda državne uprave u županiji«, zamjenjuju se riječima:

»nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 3.

Članak 57. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj kao i povjerenih poslova državne uprave, ustrojava se Upravni odjel Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).«

Članak 4.

Članak 94. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.«

U stavku 2. riječi: »predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji«, zamjenjuju se riječima:

»nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 6.

Ove izmjene Statuta Općine Omišalj stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-3

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr