SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
GRAD OPATIJA

6.

Na temelju članka 42. i 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH
TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« 3/18 i 23/ 19) u članku 9. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»- razmatra zamolbe za pokroviteljstva i sponzorstva o kojima odlučuje Gradsko vijeće odnosno predsjednik Gradskog vijeća i predlaže donošenje odluka o pokroviteljstvima i sponzorstvima,«

Članak 2.

Iza članka 9. dodaju se članci 9.a, 9.b, 9.c i 9.d koji glase:

»Članak 9.a

(1) Odbor za društvene djelatnosti raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava iz članka 9. podstavka 4. ove Odluke do kraja veljače tekuće godine.

(2) Javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Grada, oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

(3) Javni poziv iz stavka 1.ovog članka otvoren je do 1. lipnja tekuće godine.

(4) S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad će, u roku od osam dana od donošenja odluke Gradskog vijeća, potpisati ugovor o financiranju.

Članak 9.b

(1) Prijave na javni poziv iz članka 9.a stavka 1.ove Odluke podnose za sljedeća područja:

1. odgoj i obrazovanje,

2. mladih i/ili za mlade,

3. kulturu,

4. sporta,

5. zdravlje, zdravi grad, humanitarni i socijalni programi

6. tehnička kultura i

7. znanost.

(2) Prijave na javni poziv mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(3) Prijave se mogu podnijeti za sljedeće iznose:

1. do 10.000,00 kn,

2. do 20.000,00 kn.

(4) Prijave se podnose na obrascu Zahtjev za sponzorstvo i pokroviteljstvo koji je sastavni dio ove Odluke.

(5) Uz obrazac Zahtjeva za sponzorstvo i pokroviteljstvo obvezno se dostavlja financijsko i opisno izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu (ukoliko se ponovno prijavljuje isti projekt/program) na obrascu Izvješće o provedenom programu/projektu sufinanciranom na javnom pozivu za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva gradskog vijeća, koji je sastavni dio ove Odluke, a mogu se priložiti i zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad prijavitelja i koji se odnose na projekt/program, pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim prijaviteljima, OCD, ustanovama i

jedinicama lokalne samouprave, pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl., evaluacijske listiće i druge odgovarajuće dokaze o provedenom projektu/programu.

Članak 9.c

(1)Kriteriji i prioriteti temeljem kojih se utvrđuje prednost prijavljenog projekta/programa su:

- usmjerenost prema podizanju kvalitete života korisnika s područja Grada Opatije i njihova uključenost,

- novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Opatije),

- suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Opatije,

- uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),

- promocija Opatije i Liburnije.

(2) Neće se razmatrati projekti /programi koji su po bilo kojem osnovu dobili sredstva Grada Opatije u iznosu većem od 3.000,00 kuna za tekuću godinu.

Članak 9.d

(1) Prijave na javni poziv šalju se preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, Gradsko vijeće, Odbor za društvene djelatnosti, M. Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za

»PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA GRADSKOG VIJEĆA«'

ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, M. Tita 3, Opatija.

(2) Neće se razmatrati prijave podnositelja koji nisu dostavili cjelovito financijsko i opisno izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu i izvršili povrat eventualno neutrošenih financijskih sredstava, prijave koje nisu podnijete na propisanom obrascu i ako obrazac nije u cijelosti popunjen i ovjeren, te ispunjen isključivo pomoću računala.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 9.a stavka 1. ove Odluke javni poziv za dodjelu sredstava za 2020. godinu Odbor za društvene djelatnosti će raspisati u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Sredstva za sponzorstva i pokroviteljstva Gradskog vijeća Grada Opatije za 2020. godinu raspoređuju se:

- 200.000,00 kuna po javnom pozivu i

- 50.000,00 kuna po zahtjevima pristiglim nakon isteka roka javnog poziva za projekte/programe od osobitog značaja i interesa Grada Opatije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-20-4

Opatija, 11. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

 

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=10006&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr