SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

14.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini (»Narodne novine« broj 128/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (»Narodne novine« broj 128/19), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/13 i 25/13 . pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 26. sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju
zdravstvene djelatnosti za 2020. godinu zdravstvenih
ustanova kojima je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, u okviru iznosa sredstava utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini, kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, u iznosu od 24.196.751,00 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove kojih je osnivač Primorsko- goranska županija, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini u ukupnom iznosu 24.196.751,00 kuna, utvrđeni su za slijedeće namjene:

-Investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje u iznosu 21.645.540,00 kuna i

-Otplate kredita u iznosu 2.551.211,00 kuna.

III.

Sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova iz točke II. podstavka 1. ove Odluke utvrđena su u iznosu od 21.645.540,00 kuna ili 89,5% ukupnih sredstava decentraliziranih funkcija.

IV.

Sredstva za otplate kredita iz točke II. podstavka 2. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 2.551.211,00 kuna ili 10,5% ukupnih sredstava raspoređuju se:

1. Thalassotherapiji Crikvenica za otplatu kredita kod Erste banke za objekt »H« medicinsko-rehabilitacijskog centra; u iznosu od 1.958.333,00 kuna, temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini (»Narodne novine« br. 128/19) i Odluke Županijske skupštine o davanju suglasnosti Thalassotheapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021. godine za Rekonstrukciju i nadogradnju Objekta »H«

medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica (»Službene novine« broj 32/15);

2. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije za otplatu kredita kod Erste banke za ulaganje i opremanje objekata u sklopu projekta »Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom - akreditacija i certifikacija djalatnosti NZZJZ - put ka total quality managment (TQM), u iznosu od 592.878,00 kuna, temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini (Narodne novine, br. 128/19) i Odluke županijske skupštine o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2022. godine. (»Službene novine« broj 38/18).

V.

Kriteriji za raspored sredstava u 2020. godini zasnivaju se na kriterijima utvrđenim za 2019. godinu i primjenom korektivnih kriterija:

- financiranje realizacije projekata utvrđenih strateškim dokumentima i odlukama Županijske skupštine

- iskazanih potreba ustanova

- visina i intenzitet dosadašnjih ulaganja i mogućnost sufinanciranja iz drugih izvora

Mjerilo za utvrđivanje prava iz točke III. i IV. ove Odluke čini opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Sredstva minimalnih financijskih standarda iz točke II. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.

Doznaka sredstava izvršava se na temelju mjesečnog zahtjeva ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na petoj razini Računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj), a dostavlja se Upravnom odjelu nadležnom za zdravstvo.

Doznaka sredstava za rashode poslovanja, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavljaju se Upravnom odjelu nadležnom za zdavstvo.

Rashodi se ostvaruju do visine mjesečnog iznosa bilančnih prava minimalnih financijskih standarda decentraliziranih funkcija zdravstva.

VI.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III. i IV. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opremu i računalnu opremu) i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme

2. Financiranje razvojnih programa - projekata utvrđenih prioritetnih ulaganja temeljem strateških dokumenata Županije i primjenom korektivnih kriterija:

2.1. Thalassotherapia Crikvenica za otplatu kredita kod Erste banke za objekt »H« Medicinsko - rehabilitacijskog centra, u iznosu 1.958.333,00 kuna temeljem Zaključka Županijske skupštine od 29. listopada 2015. godine (»Službene novine«, broj: 32/15).

2.2. Lječilište Veli Lošinj - nastavak razvojnog ciklusa »Lječilišni Centar Veli Lošinj«, III. faza, za Rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekata Park II i Kuhinja u iznosu od 10.342.800,00 kuna temeljem Zaključka Županijske skupštine od 13. prosinca 2019. godine. (»Službene novine«, br. 32/19).

2.3. Psihijatrijska bolnica Rab za adaptaciju dva bolnička paviljona - VI. faza (nastavak projekta) u iznosu od 4.890.858,00 kuna temeljem Zaključka Županijske skupštine od 22. studenog 2019. godine. (»Službene novine«, br. 29/19).

2.4. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ za otplatu kredita kod Erste banke za ulaganje i opremanje objekata u sklopu projekta »Održavanje i unapređenje sustava

upravljanja kvalitetom - akreditacija i certifikacija djelatnosti NZZJZ - put ka total quality managment (TQM)«, u iznosu od 592.878,00 kuna temeljem Zaključka Županijske skupštine od 30. studenoga 2018. godine (»Službene novine«, br. 38/18).

VIII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Primorsko-goranska županija za 2020. godinu.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva, te za donošenje odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Primorsko-goranska županija za 2020. godinu, na temelju istog akta.

IX.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke III. ove Odluke moći koristiti nakon provedbe postupaka nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i dostave potrebne dokumentacije kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

X.

Ovlašćuje se Župan da, ukoliko se ukaže potreba, tijekom godine na prijedlog upravnog odjela nadležnog za zdravstvo, svojim odlukama, unutar ukupno bilanciranih sredstava izvrši preraspodjelu sredstava po korisinicima i namjenama.

O raspodjelama iz stavka 1. ove točke Župan će izvijestiti Županijsku skupštinu kroz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-16

Rijeka, 6. veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=00001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr