SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD CRES

52.

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja zone
ugostiteljsko-turističke namjene T36 u Lubenicama

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T36 u Lubenicama (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T36 u Lubenicama (u daljnjem tekstu: Plan).

(2) Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis potrebnih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu i izvori financiranja izrade Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje ove Odluke temelji se na odredbama članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), a postupak izrade i donošenja Plana temelji se na odredbama članka 81. - 113. istog Zakona.

(2) Pravna osnova za izradu ove Odluke temelji se također i na odredbama članka 59, stavak (3), točka 6. Odluke o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 42/18.).

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Razlog za donošenje Plana je obveza koja proizlazi iz Odluke o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 42/18.) koja je iskazana u članku 59. stavak (4), a što je preduvjet za realizaciju inicijative privatnog investitora za izgradnju i uređenje kampa-autokampa kategorizacije 5 zvjezdica.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

(1) Prostorni obuhvat određen je planom višeg reda, odnosno podudara se s obuhvatom određenim u II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Cresa (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 42/ 18.).

(2) Plan se izrađuje za k.č. 1517/5 k.o. Lubenice u cjelini, površine 1,95 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Prostor obuhvata je danas u cijelosti neizgrađeni i neuređeni prostor, neposredno uz LC 14 prema naselju Lubenice obrastao niskim raslinjem i šikarom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

(1) Plan se izrađuje s ciljem osiguranja uvjeta za izgradnju i uređene prostora ugostiteljsko-turističke namjene - kampa-autokampa kategoriziranog s 5 zvjezdica kapaciteta do 200 ležajeva.

(2) Prostor kampa uređuje se na način da se planira smještajni dio koji se sastoji od:

- glamping kućice,

- glamping šatora,

- kamping mjesta bez zatvorenog prostora.

(3) Planom se moraju osigurati i zajednički prostori koji se sastoje od:

- Recepcije,

- Restorana/ trgovine i

- Sanitarija

Sve u skladu važećim Uvjetima za kategorizaciju kampova.

(4) Planom se trebaju izraditi prometna rješenja, kao i rješenja pripadajuće komunalne infrastrukture u skladu s planom višeg reda kao i prema načelima najnovijih dostignuća u zaštiti okoliša i prirode.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Izrada novih sektorskih planova i studija nije predviđena, veće će se koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

(1) Stručna rješenja (izrada elaborata Plana) izradit će stručni izrađivač koji će biti odabran za izradu, a na način i po postupku određenom propisima koji reguliraju to područje.

(2) Pribavljanje podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta provest će Nositelj izrade Plana putem za to ovlaštenih osoba u suradnji sa stručnim izrađivačem, a sukladno posebnim zahtjevima koje će dostaviti javnopravna tijela iz svog djelokruga rada.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

(1) Sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju, potrebno je zatražiti smjernice/zahtjeve od sljedećih javnopravnih tijela:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb

- Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka

- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, Rijeka,

- Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Rijeka, Riva 10, Rijeka,

- HAKOM Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb,

- HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., D.P. Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Đure Šporera 3, Rijeka,

- JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka

- Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka,

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres,

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20a, Cres,

(2) Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili pod zakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana, pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladnim ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

(3) Gore navedena tijela i osobe dužni su svoje zahtjeve za izradu Plana dostaviti u roku od 30 dana od zaprimanja Odluke o izradi.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

(1) Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana po fazama, kako slijedi:

Izrada Nacrta prijedloga Plana za utvrđivanje Prijedloga za javnu raspravu - 30 dana od dana zaprimanja svih Zahtjeva iz članka 9. ove Odluke.

Izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu - 10 dana od utvrđivanja Prijedloga od strane Gradonačelnika.

Javna rasprava i javni uvid Plana - 30 dana.

Izrada Izvješća o javnoj raspravi - 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi.

Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - 10 dana od pismenog očitovanja Gradonačelnika o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi, odnosno usuglašenih rješenja na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave;

Mišljenje JU Zavoda za prostorno uređenje PGŽ (članak 107. ZOPU) - 30 dana.

Utvrđivanje Konačnog prijedloga od strane Gradonačelnika - 10 dana od zaprimanja Mišljenja.

Suglasnost Ministarstva (članak 108. ZOPU) - 30 dana

Upućivanje Gradskom vijeću Grada Cresa na donošenje Odluke o donošenju Plana - 10 dana od zaprimanja Suglasnosti.

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim se ne mogu mijenjati rokovi određeni Zakonom o prostornom uređenju.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

Financiranje izrade Plana osigurat će Investitor - inicijator izrade: Fil-Adria Turist d.o.o. Radoslava Cimenmana 56a, Zagreb, sve prema Zaključku Gradonačelnika (Klasa: 350-01(18-1/8; Urboroj: 2213(02-02-18-2 od 14. stu

denog 2018. godine), a temeljem odredbe članka 85. Zakona o prostornom uređenju i Grad Cres.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelj izrade Plana obvezuje se da u roku od najmanje 15 dana od dana objave Odluke:

- sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju, obavijesti javnost o izradi,

- dostaviti Odluku javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu Plana.

Članak 13.

(1) Provedba ove Odluke povjerava se nositelju izrade Plana, Upravnom odjelu za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Cresa.

(2) Nositelja izrade Plana obvezuje se sukladno članku 81. Zakona o prostornom uređenju, voditi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/19-1/8

Ur. broj: 2213/02-01/01-19-18

Cres, 12. prosinca 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=10002&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr