SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD KRK

23.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad) i mjere za njegovo provođenje.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povremeno borave na području Grada, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom Odlukom naročito su propisane odredbe o:

.uređenju naselja,

.uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

.održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene,

.načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe,

.prikupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom,

.uklanjanju snijega i leda,

.uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

.mjerama za provedbu komunalnog reda,

.kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

Površinama javne namjene u smislu ove Odluke smatraju se:

.javne zelene površine: gradski parkovi, gradske šumice, drvoredi, skupine i pojedinačna dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštitnim dijelovima prirode, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu, javni objekti i slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina;

.javne prometne površine: javne i nerazvrstane ceste, nogostupi, pješački putovi, trgovi, javne stube, prolazi, javna parkirališta, stajališta javnog prometa, uređene i neuređene plaže, kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom, koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj uporabi.

U slučaju spora što se smatra površinom javne namjene, odluku donosi Gradsko vijeće Grada Krka.

Članak 4.

Predmetima se u smislu ove Odluke smatraju pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i jednostavne građevine koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Pod predmetima iz stavka 1. ovog članka, smatraju se naročito:

1. kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena od ovlaštenog proizvođača u modularnom sistemu, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu;

2. montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koji podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije;

3. stolovi, stolice, zaštita od sunca (tende, suncobrani, montažni krovići i slično) i druga oprema ugostiteljskih terasa;

4. pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima);

5. uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično);

6. naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike);

7. štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju);

8. transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, plastične reklame, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaji za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje;

9. vozila i plovila koja se ne upotrebljavaju zbog dotrajalosti i koja su neregistrirana;

10. posude za komunalni otpad.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovog članka dužni su iste održavati urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Naseljena područja Grada Krka moraju biti uređena.

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost zgrada, površina javne namjene i drugih površina koje izgledom i smještajem utječu na uređenost naselja, a osobito:

1. označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada,

2. uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada,

3. uređenje i održavanje okoliša (okućnica) javnih i stambenih objekata,

4. uređenje stare gradske jezgre grada Krka i kontaktne zone uz gradske bedeme,

5. postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta,

6. uređenje izloga,

7. održavanje javne rasvjete,

8. održavanje dječjih i sportskih igrališta,

9. održavanje reda i čistoće na tržnicama,

10. držanje kućnih ljubimaca i domaćih životinja,

11. postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi,

12. održavanje kolodvora, autobusnih čekaonica, pristaništa, taksi stajališta i parkirališta,

13. održavanje i čišćenje dimnjaka,

14. dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko- higijeničarski poslovi.

1. Označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

Članak 6.

Za sva naselja na području Grada Krka u kojima postoje uvjeti za uvođenje sustava ulica, putova i trgova nazivi će se označiti u smislu odredbi ove Odluke.

Članak 7.

Naselja, ulice i trgovi moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama.

Imena ulica i trgova određuje Gradsko vijeće Grada Krka posebnom odlukom.

Ulicama se u smislu ove Odluke smatraju javne ceste s kolnikom i nogostupom, putovi, javna stubišta, šetališta i javni prolazi.

Natpisne ploče iz st. 1. ovog članka sadrže naziv naselja odnosno ime ulice ili trga.

Članak 8.

Na području jednog naselja ne može postojati više ulica, putova ili trgova s istim nazivom.

Naseljima se u smislu ove Odluke smatraju:

Bajčići, Brozići, Brusići, Brzac, Glavotok, Kapovci, Kornić, Kosići, Krk, Lakmartin, Linardići, Milohnići, Muraj, Nenadići, Picik, Pinezići, Poljica, Salatići, Skrpčići, Vrh i Žgaljići.

Članak 9.

Natpisne ploče s nazivom naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselje.

Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, odnosno trgu i na svakom križanju. Natpisne ploče moraju biti istog oblika, veličine 40 x 20 cm, izrađene od materijala otpornog na atmosferske prilike.

Na području naselja pod zaštitom, mogu se iznimno odrediti oblici i veličine natpisnih ploča u dogovoru s nadležnom Upravom za zaštitu kulturne baštine.

Natpisne ploče iz prethodnog stavka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istog.

Članak 10.

Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena kućnim brojem ispisanim na ploči istog oblika, veličine 20 x 15 cm, izrađenoj od materijala otpornog na atmosferske prilike.

Troškove nabave kućnih brojeva snosi Grad Krk, a troškove postavljanja i održavanja snosi vlasnik.

Troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča naselja, ulica i trgova snosi Grad Krk.

Članak 11.

U slučaju promjene naziva ulice ili trga postavlja se nova natpisna ploča, najkasnije u roku 60 dana od preimenovanja. Nakon postavljanja nove natpisne ploče staru je potrebno ukloniti.

U slučaju iz st. 1., u istom se roku moraju promijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva ako nisu u skladu s izvršenom promjenom. Troškove ove izmjene snosi Grad Krk.

Članak 12.

Očevidnik o imenovanju ulica i trgova vodi nadležno tijelo gradske uprave Grada Krka.

Članak 13.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 7. ove Odluke.

2. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada

Članak 14.

O uređenju i izgledu naselja dužne su brinuti pravne i fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje površina javne namjene i objekata kao i sve druge pravne i fizičke osobe te građani - vlasnici odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Članak 15.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada - objekata i druge pravne osobe na području Grada Krka, osobito u užoj povijesnoj starogradskoj jezgri, dužni su u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu održavati vanjske dijelove zgrade (fasade, balkoni, terase, lođe, vanjska stolarija, podrumski otvori, žljebovi, oluci, krovovi, vanjske instalacije i dr.), sukladno s propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ako se nalaze unutar obuhvata stare povijesne gradske jezgre ili su registrirani kao kulturno dobro (povijesno graditeljske cjeline, sklopovi i građevine).

Zgrade u užim centrima naselja, koje svojim izgledom uslijed oštećenja ili dotrajalosti nagrđuju opći izgled ulice i okoliša, moraju se urediti najkasnije u roku od 12 mjeseci od kada je ta okolnost utvrđena.

U ostalim dijelovima naselja, rok uređenja je 18 mjeseci od kad je okolnost utvrđena.

Trošak uređenja snosi vlasnik ili korisnik zgrade.

Članak 16.

Ako zgrada ili ogradni zid zbog urušavanja pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji, odnosno po pribavljenoj dokumentaciji.

Javnu opasnost utvrđuje Odsjek za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Ako se utvrdi javna opasnost iz stavka 1. ovog članaka, Komunalni redar dužan je o tome pismeno izvijestiti Građevinsku inspekciju, koja potom donosi daljnje potrebne mjere sanacije.

Članak 17.

Na fasade, prozore, terase, balkone, ograde, vrata i ostale vanjske dijelove zgrada koje su okrenute neposredno frekventnim javno prometnim površinama zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, robu za prodaju i sve ono čime se nagrđuje izgled objekta, a time i ulice.

Posuda s cvijećem izvan gabarita objekta u starogradskoj jezgri mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Fasade, prozorski zasloni i prozorski okviri bez zaslona, ulazna vrata, i ostali otvori unutar povijesne starogradske jezgre grada Krka moraju biti obojani bojom koju odredi Uprava za zaštitu kulturne baštine.

Zabranjuje se bojanje kamenih dijelova fasade (erte - nadvratnici - dovratnici, spomen-obilježja i sl.) u povijesnoj starogradskoj jezgri grada Krka.

Zgrade na kojima je ranije učinjeno bojanje kamenih dijelova fasade, vlasnici ili korisnici zgrade moraju iste očistiti u roku od 180 dana (šest mjeseci) od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Uklanjanje grafita s fasada zgrada ili zidova (ogradnih, potpornih i sl.) obveza je vlasnika zgrade ili zida, koji se trebaju očistiti u roku od 30 dana.

3. Uređenje i održavanje okoliša (okućnica) javnih i stambenih objekata

Članak 18.

Vlasnici i korisnici stambenih objekata, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužni su održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema površini javne namjene koja ne smije ometati korištenje javno prometne površine.

Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovog članka mora biti uređena.

Na nekretninama koje graniče s površinom javne namjene ili su vidljive s površine javne namjene nije dozvoljeno skladištenje niti odlaganje otpada kao i drugih predmeta koji nagrđuju okoliš.

Vlasnici odnosno korisnici nekretnine iz članka 1. dužni su podrezivati raslinje koje raste iz dvorišta ili okućnica, a koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu, tako da omoguće nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost vertikalne prometne signalizacije i funkcioniranje javne rasvjete.

Ako vlasnici ne postupe po odredbama st. 1. ovog članka, Komunalni redar naložit će vlasniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili grane, koji bi svojim rušenjem mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata.

Ako vlasnik ne postupi po nalogu Komunalnog redara u roku od 30 dana, bez opravdanog razloga o kojem treba informirati Komunalnog redara, Grad Krk će ovaj posao odraditi po drugoj osobi, na teret obveznika/vlasnika.

Vlasnik ili korisnik neobrađene zelene površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta mora redovito s iste površine uklanjati korov i otpad.

Odredbe o uređenju i vanjskom izgledu, odnose se i na javna dobra u općoj uporabi i spomenike s time što se ne diraju njihova prava, svojstva ili propisima utvrđene odnose.

Članak 19.

Za zbrinjavanje organskog otpada od uređivanja okućnice vlasnik je dužan zbrinuti bio otpad na POSAM-u (posebno sabirno mjesto) ili na drugi odgovarajući način, u dogovoru sa isporučiteljem komunalne usluge gospodarenja otpadom.

Članak 20.

Ograde uz površine javne namjene moraju biti izvedene tako da se uklapaju u okolni izgled naselja, u pravilu od ukrasne živice u kombinaciji s kamenom te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka ili sličnog.

Ograda od ukrasne živice ili posađenih nasada mora se redovito održavati i obrezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na površinu javne namjene odnosno da ne ometaju korištenje površine javne namjene, poglavito ako graniče s nogostupom ili kolnikom.

Vlasnici ili korisnici zidova oko stambenih objekata ili zelenih površina moraju sa zidova koji su svojim licem okrenuti prema površini javne namjene uklanjati korov i otpad.

Ograde prema površini javne namjene ni na koji način ne smiju ometati korištenje površine javne namjene, naročito ako graniče s nogostupom ili kolnikom.

4. Uređenje stare jezgre grada Krka i kontaktne zone uz gradske bedeme

Članak 21.

Vlasnici, zakupnici i korisnici poslovnih/stambenih prostora u staroj jezgri grada Krka dužni su s Pravilnikom za oblikovanje stare jezgre grada Krka (KLASA: 363-05/ 15-01/27, URBROJ: 2142/01-02/1-16-25 od 18. siječnja 2016. godine) uskladiti:

.reklame i oglasne predmete poslovnih prostora u staroj jezgri grada Krka,

.uređenje okoliša stambenih/poslovnih prostora u staroj jezgri grada koji su u direktnom dodiru s javnom gradskom ulicom,

.stolove, stolice, klupe, pitare s cvijećem, vanjsko osvjetljenje, sušila za robu, klima uređaje s vanjskim jedinicama te

.ostalu urbanu opremu propisanu Pravilnikom za oblikovanje stare jezgre grada Krka.

Članak 22.

Ugradnju bankomata na području stare jezgre grada Krka potrebno je uskladiti s Općim kriterijima za ugradnju bakomata u zaštićenim povijesnim jezgrama utvrđenim od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, KLASA: 612-08/19-01/1701, URBROJ: 532-04- 02/1-19-1 od 18. lipnja 2019. godine.

Članak 23.

Na području starogradske jezgre, na dijelovima zgrada (fasadama, ogradnim zidovima) neposredno okrenutim površinama javne namjene - ulicama, bez suglasnosti i prethodnog odobrenja, zabranjeno je postavljanje reflektora, rashladnih uređaja, reklama, antenskih sistema, zaštitnih naprava otvora (rolete i sl.), nadstrešnica, zamjena drvene stolarije alternativnim materijalima.

Suglasnost za postavu uređaja i predmeta iz prethodnog stavka potrebno je ishoditi od Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Postojeće nelegalno postavljene reklame, klima uređaji i antene na dijelovima zgrada iz stavka 1. ovog članka vlasnici su dužni ukloniti, o svom trošku.

Članak 24.

Unutar registriranih kulturno-povijesnih cjelina vlasnici ili korisnici poslovnih prostora, mogu postaviti tende i/ili suncobrane od akrilnog platna bordo boje uz prethodno odobrenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Tende i suncobrani moraju biti jednobojni i bez istaknutih reklama i natpisa, izuzev natpisa s nazivom poslovnog prostora, koji može biti ispisan na rubnom dijelu tende ili suncobrana.

Zaštitne tende moraju biti čiste i neoštećene te postavljene tako da ne smetaju prolaznicima ni prometu.

Konstrukciju tende određuje upravno tijelo nadležno za zaštitu kulturne baštine, na zahtjev vlasnika ili korisnika prostora.

Nadzor kod postavljanja naprava i predmeta iz ovog članka, unutar zaštićenih kulturno povijesnih cjelina vrši

državno upravno tijelo nadležno za zaštitu kulturne baštine i Odsjek za komunalno gospodarstvo - Komunalno redarstvo, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

5. Postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 25.

Predmeti koji su projektirani i proizvedeni u svrhu oglašavanja i isticanja reklamnih poruka u smislu ove Odluke su predmeti koji materijalima, obradom i oblikovanjem zadovoljavaju kriterije tehničkih i tehnoloških standarda, estetski oblikovani i postavljeni u skladu s izgledom zgrade i okoline, odnosno sredine u kojoj se nalaze.

Predmeti iz stavka 1. ovog članka mogu biti:

1. Reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, jarboli za zastave, transparenti, reklamni natpisi, drugi reklamni predmeti te tende i suncobrani ako su s reklamnom porukom;

2. Oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te drugi oglasni predmeti.

U staroj jezgri Grada Krka reklame i oglasne predmete potrebno je uskladiti s Pravilnikom za oblikovanje stare jezgre Grada Krka, KLASA: 363-05/15-01/27, URBROJ: 2142/01-02/1-16-25 od 18. siječnja 2016. godine.

Članak 26.

Reklame, panoi, predmeti za oglašavanje i plakatiranje mogu se postavljati na površinama javne namjene na za to predviđenim mjestima uz prethodno odobrenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Lokacije određuje Gradonačelnik svojom odlukom.

Prigodni panoi i transparenti mogu se postavljati za vrijeme trajanja priredbi, manifestacija ili kongresa, kao i u drugim prigodama, uz odobrenje nadležnog tijela gradske uprave.

Plakati, oglasi, osmrtnice i slične objave mogu se postavljati samo na za to predviđenim mjestima.

Plakatiranje i oglašavanje za vrijeme izborne promidžbe svi sudionici izbora obavljaju uz odobrenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na za to predviđenim mjestima.

Nakon izbora promidžbeni materijal mora se ukloniti u roku od 7 dana.

Ako to vlasnik/organizator ne učini, to će učiniti gradsko komunalno društvo na trošak vlasnika/organizatora.

Članak 27.

Neispravne, napuštene, bez odobrenja i protivno planu postavljene reklame i oglase vlasnik/organizator je dužan ukloniti po nalogu Komunalnog redara.

Ako vlasnik/organizator ne postupi prema stavku 1. ovog članka, uklanjanje će izvršiti GKD Vecla d.o.o., na trošak vlasnika/organizatora, a prema nalogu Komunalnog redara.

Uredno istaknute reklame i oglase zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Nakon prestanka aktualnosti reklamnog ili promidžbenog materijala vlasnik/organizator ga mora ukloniti u roku od 7 dana.

Ako vlasnik/organizator ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka ovog članka, uklanjanje će izvršiti gradsko komunalno društvo, na trošak vlasnika/organizatora, a prema nalogu Komunalnog redara.

Članak 28.

Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici, koji su obavezni na osnovi posebnih propisa, dužni su istaknuti na pročelje zgrade u kojoj koriste poslovni prostor, odnosno u kojoj je sjedište radnje, ili na prodajnom štandu odgovarajući natpis odnosno tvrtku (u nastavku teksta: naziv).

Naziv mora biti čitljiv, estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.

Vlasnici zgrada dužni su omogućiti postavljanje naziva tvrtki na fasadu zgrade.

Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti nazivnu ploču tvrtke u roku od 8 dana od dana prestanke obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz prostora.

6. Uređenje izloga

Članak 29.

Izlozima se u smislu ove Odluke smatraju:

.zastakljeni otvori u zidovima zgrada i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe,

.zastakljeni otvori u zidovima zgrada koji služe za ugostiteljstvo, banke, agencije i druge gospodarske djelatnosti.

Članak 30.

Izlozi moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Staklene površine moraju se redovito čistiti, a okviri održavati na način da uvijek budu čisti i funkcionalni.

Izlozi u uličnim poslovnim prostorima koji su zatvoreni ili u adaptaciji moraju biti zasjenjeni odgovarajućim neprozirnim materijalom odmah po zatvaranju. Zabranjuje se upotreba novinskog papira.

Članak 31.

U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Izlozi u centru naselja moraju biti atraktivni i moraju se češće preuređivati, a posebno ih treba urediti i dekorirati za dane državnih blagdana i prigodom značajnijih manifestacija.

Oglašavanje ili obavijesti mogu se isticati u izlozima samo na način da se uklope s izloženom robom, a ne smiju se lijepiti na stakla.

Zabranjeno je vješanje robe i drugih predmeta za prodaju na vratima i prozorima poslovnog prostora (radnji), te na okvirima izloga ili na fasadi zgrade.

Članak 32.

Prethodno odobrenje i nadzor kod postavljanja izložbenih ormarića/vitrina unutar stare gradske jezgre daje i vrši nadzor državno upravno tijelo nadležno za zaštitu kulturne baštine, uz suradnju s nadležnim tijelom gradske uprave (vidi: Pravilnik za oblikovanje stare jezgre grada Krka).

7. Održavanje javne rasvjete

Članak 33.

Javna rasvjeta na javnim prometnim površinama mora biti izvedena u skladu s ekološkim normama i suvremenom rasvjetnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih površina javne namjene, promet i potrebe građana.

Javna se rasvjeta mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati, bojati, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je redovito održavati objekte javne rasvjete u ispravnom stanju, u skladu s Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture i važećim zakonskim propisima.

Javna rasvjeta u pravilu svijetli cijele noći od sumraka do svitanja.

Članak 34.

Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete te oblike rasvjetnih stupova i tijela na gradskom području koje je pod zaštitom ili je spomenik kulture potrebno je pribaviti mišljenje upravnog tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine, uz suradnju s nadležnim tijelom gradske uprave. Navedeno se posebno odnosi na područje stare jezgre grada Krka u skladu s Pravilnikom za oblikovanje stare jezgre grada Krka.

Članak 35.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih tijela javne rasvjete.

Uređajima i objektima javne rasvjete ne može se koristiti bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično osim iznimno po odobrenju Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

8. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

Članak 36.

Dječja i sportska igrališta i objekti na njima te rekreacijske površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne priredbe, vlasnici odnosno korisnici moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Na igralištima i površinama iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen dovoljan broj košarica za otpatke.

Članak 37.

Na površinama i objektima iz članka 36. ove Odluke moraju biti na vidnom mjestu, istaknuti natpisi o obvezi održavanju reda, čistoće i vremena u kojem se mogu koristiti.

Radno vrijeme sportskih igrališta određuje Gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 38.

Dječja igrališta su javno dobro i o njihovom održavanju brigu vodi Grad putem svoje komunalne tvrtke. Za dječja igrališta koja se nalaze u sastavu okućnice drugih objekata brigu vodi vlasnik odnosno korisnik.

Članak 39.

Sportska igrališta u vlasništvu Grada dužne su održavati u smislu ove Odluke pravne ili fizičke osobe kojima je ugovorno preneseno korištenje istih.

9. Održavanje reda i čistoće na tržnicama

Članak 40.

Pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje tržnicom dužna je donijeti Tržni red i provoditi sve njegove odredbe.

Članak 41.

Pravna osoba kojoj je povjereno održavanje tržnice dužna je sve objekte i uređaje držati u ispravnom stanju. Tržnica se mora redovito čistiti te se mora snabdjeti s dovoljnom količinom posuda za odlaganje otpada.

Proizvodi koji se prodaju na tržnicama ne smiju se prodavati ili izlagati izvan prostora tržnice.

Komunalni redar, za nepoštivanje st. 2. ovog članka, naredit će uklanjanje, a ukoliko vlasnik robu ne ukloni, redar će ukloniti robu na trošak vlasnika.

10. Držanje kućnih ljubimaca i domaćih životinja

Članak 42.

Držanje kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i igubljenim životinjama te divljim životinjama propisano je posebnom Odlukom (Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama - »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/19).

Članak 43.

U naselju Krk nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare, perad, pčele, pernatu divljač i glodavce.

Članak 44.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbama članka 43. mogu se držati životinje ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 1. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Ako se stoka, perad, glodavci, pčele ili slično drže u zabranjenoj zoni, Komunalni redar postupit će prema ovlastima utvrđenim ovom Odlukom.

Hvatanje životinja, odnosno sakupljanje i zbrinjavanje životinjskih lešina obavlja pravna ili fizička osoba kojoj iste poslove povjeri Gradonačelnik svojom odlukom.

11. Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi

Članak 45.

Urbanu opremu (ploče s planovima naselja, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, spomenici, javni zdenci, javni nužnici, hidranti, klupe, stolovi i drugi komunalni objekti u općoj upotrebi i slično) mora se izgrađivati odnosno postavljati samo na temelju odobrenja nadležnog tijela gradske uprave, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Grad to povjeri.

Članak 46.

Pravna ili fizička osoba iz članka 45. stavka 2. ove Odluke dužna je komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. istoga članka održavati u ispravnom i urednom stanju, ispunjavati tehničke i higijenske uvjete, sukladno s posebnim propisima.

Članak 47.

Komunalne objekte i uređaje iz članka 45. stavka 1. ove Odluke zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

12. Održavanje kolodvora, autobusnih čekaonica, pristaništa, taksi stajališta i parkirališta

Članak 48.

Kolodvorske zgrade, čekaonice autobusnog i drugih prometa, predprostori kolodvora, taksi stajališta i pristaništa moraju se održavati urednim i ispravnima te ispunjavati tehničke i higijenske uvjete određene posebnim propisima.

Na autobusnim stajalištima se obavezno postavljaju košarice za otpad i vozni red.

Vlasnik ili korisnik (koncesionar) dužan je osigurati stalno čišćenje i održavanje objekata i površina iz stavka 1. ovog članka.

Članak 49.

Ovlaštenici upravljanja i korištenja javnih parkirališta dužni su na njima održavati red, čistoću i sigurnost te njima namjenski gospodariti u svrhu što boljeg i racionalni

jeg iskorištavanja parkirališne površine za smještaj motornih vozila.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je trgovanje, pretovar robe, zadržavanje kampera i kamp kućica više od 24 sata i drugo što nije u skladu s namjenom.

13. Održavanje i čišćenje dimnjaka

Članak 50.

Održavanje i čišćenje dimnjaka uređeno je posebnom Odlukom Grada.

Čišćenje dimnjaka može obavljati pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno i koja je za to dobila koncesiju Grada Krka.

14. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko-higijeničarski poslovi

Članak 51.

U svrhu zaštite zdravlja građana obavlja se sistematska dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija površina javne namjene.

Pod pojmom sistematske dezinsekcije podrazumijeva se suzbijanje (uništavanje) štetnih člankonožaca, odnosno smanjenje njihovog broja (muha, komaraca, žohara...).

Pod pojmom sistematske dezinfekcije podrazumijevaju se svi postupci i radnje koje poduzimamo da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili mikroorganizama.

Pod pojmom sistematske deratizacije podrazumijevaju se mjere i postupci koji se provode sa ciljem smanjenja broja štetnih glodavaca.

Veterinarsko-higijeničarski poslovi podrazumijevaju sakupljanje uginulih i pregaženih životinja te dezinfekciju mjesta gdje su takve životinje pronađene.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja navedene poslove, prema godišnjem planu, dužna je osiguravati zakonom propisane sanitarne norme.

Članak 52.

Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba iz stavka 6. članka 51., dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju ili deratizaciju, ako se ocijeni da je taj postupak opravdan.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je prije izvođenja poslova dezinsekcije i/ili deratizacije obavijestiti građanstvo i Odsjek za komunalno gospodarstvo na primjeren način o početku i završetku obavljanja poslova i o svim bitnim karakteristikama ili opasnostima ovog posla.

III. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 53.

Javnim parkiralištima, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjen isključivo za parkiranje vozila i građevinski objekt namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište).

Uvjeti korištenja javnih parkirališta uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Održavanje i naplatu javnih parkirališta na području Grada Krka vrši komunalno trgovačko društvo Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/17).

Članak 54.

Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste te Odlukom o nerazvrstanim cestama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/11).

Članak 55.

Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na odgovarajući se način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.

IV. ODRŽAVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 56.

Površine javne namjene iz članka 3. ove Odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

Pod održavanjem čistoće prometnih i drugih javnih i javno prometnih površina u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:

.ručno i strojno pometanje,

.ručno i strojno pranje,

.čišćenje odvodnih jaraka i slivnika,

.postavljanje, pražnjenje, čišćenje i održavanje košarica za otpad,

.odvoz skupljenog otpada s površina javne namjene na odlagalište.

Održavanje čistoće i čišćenje površina javne namjene provodi se u skladu s godišnjim programom održavanja i čišćenja površina javne namjene na području Grada Krka koje donosi Gradonačelnik na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka odnosno pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje tih poslova. Programom održavanja i čišćenja površina javne namjene određuje se standard održavanja površina javne namjene kao što su: opseg, vrijeme, tehnologija, učestalost i ostali uvjeti održavanja čistoće površina javne namjene.

Pravna ili fizička osoba kojoj je dodijeljeno održavanje - čišćenje površina javne namjene obvezna je ukloniti sve predmete i tragove koji su ostali na kolniku kao posljedica prometne nezgode u naselju.

Standard održavanja čistoće površina javne namjene ovisi o gustoći naseljenosti pojedinih naselja, rasporedu poslovnih i stambenih zgrada, gustoći prometa i stupnju onečišćenja površine javne namjene.

Članak 57.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz površinu javne namjene dužna je svakodnevno dovesti površinu javne namjene u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do onečišćavanja površine oko njihova poslovnog objekta.

Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik površine javne namjene dužan je osigurati stalno čišćenje korištene površine javne namjene ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim površinama javne namjene, odnosno objektima.

Članak 58.

Na površinu javne namjene ne smije se bacati ni ostavljati bilo kakav otpad ili je na drugi način onečišćavati, a posebno se zabranjuje:

1. bacanje i ostavljanje različitog otpada izvan košara i drugih posuda za otpad,

2. bacanje gorućih predmeta u košare ili druge posude za otpad,

3. oštećivanje košara i posuda za otpad,

4. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala te postavljanje predmeta, naprava i strojeva bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo,

5. popravljanje, servisiranje i pranje vozila,

6. bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način, bez odobrenja,

7. ispuštanje otpadnih voda, sadržaja iz septičkih jama, ulja i slično,

8. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u oborinske kanale, more i na obalu,

9. paljenje otpada,

10. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp-prikolica i drugih priključnih vozila, plovila i olupina plovila, vozila oštećenih u prometnoj nezgodi i olupine vozila,

11. pranje i čišćenje vozila i brodica na površinama javne namjene,

12. ispuštanje otpadne vode, na javno prometne površine, nastale prilikom pranja stambenih i poslovnih prostorija kao i krovne vode s objekata,

13. korištenje površine javne namjene kao i okućnice uz frekventne pozicije, za smještaj robe, ambalaže i drugih stvari bez posebnog odobrenja,

14. bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javnim prometnim površinama bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima.

15. obavljanje bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju površine javne namjene.

Članak 59.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati površinu javne namjene uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim, sipkim i rasutim materijalom, a ista su u obvezi prije izlaska s gradilišta očistiti dijelove sa kojih otpada zemlja i slično na površinu javne namjene.

Izvođač građevinskih radova obvezan je o svom trošku spriječiti širenje prašine polijevanjem vodom ili sličnim preventivnim mjerama i brinuti se za čišćenje površine javne namjene u neposrednoj blizini gradilišta. U roku od dva dana nakon završetka radova izvođač je dužan očistiti gradilište od otpadnog građevinskog materijala.

Kod većih zemljanih radova Odsjek za komunalno gospodarstvo može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz materijala odnosno za kretanje teških motornih vozila, kako bi se spriječilo prekomjerno rabljenje i preopterećivanje nerazvrstanih lokalnih cesta, a sve u cilju sprečavanja oštećenja istih.

Pravne i fizičke osobe zbog čije djelatnosti dolazi do prekomjernog rabljenja i preopterećivanja nerazvrstanih cesta dužni su zatražiti odobrenje i za to platiti naknadu Gradu Krku. Visinu naknade utvrđuje Gradonačelnik Grada Krka na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Članak 60.

U slučaju prekomjernog onečišćenja površina javne namjene zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizališta, odrona, bujica i sl. uvodi se izvanredno održavanje površina javne namjene koje provodi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje površina javne namjene ili nerazvrstanih cesta.

Zapreke, prepreke, rasuti teret na površinama javne namjene za koje se ne može utvrditi počinitelj uklanja pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka, sukladno nalogu Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Članak 61.

Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje tih poslova.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i dr. sličnim objektima, park šumama, spomen-područjima, grobljima i sl. dužna je redovito održavati javnu zelenu površinu te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 62.

Stabla, ukrasne živice i dr. te zelenilo uz prometnice moraju se održavati urednima tako da ne ometaju sigurnost i vidljivost ili preglednost u prometu.

Odsjek za komunalno gospodarstvo - komunalno redarstvo naložit će vlasniku zemljišta da ukloni bolesno ili osušeno stablo ili granu koje bi svojim rušenjem, odnosno padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane komunalne službe.

Članak 63.

Bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo zabranjeno je na površinama javne namjene:

1. rezanje i kidanje grana i vrhova, rušenje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva,

2. prekopavanje javne zelene površine,

3. rekonstrukcija postojeće javne zelene površine ako posebnim propisom nije drukčije određeno,

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa i slično,

5. odlaganje građevnog materijala i zemlje,

6. skupljanje plodova, granja i lišća,

7. branje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvjetnog i drugog busenja te kidanje granja s grmlja i drveća.

Članak 64.

Radi zaštite javno zelene površine na tim se površinama posebno zabranjuje:

1. guliti koru sa stabala, zasijecati, zarezivati, savijati i kidati grane, zabijati čavle i dr. predmete, postavljati plakate, bušiti, gaziti te oštećivati drveće, grmlje i živice na drugi način,

2. penjanje po drveću,

3. uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje i bilja,

4. odlaganje kućnog otpada, opušaka, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, granja i sl.,

5. puštanje životinja bez nadzora,

6. uništavanje, oštećivanje i prljanje komunalne opreme i uređaja,

7. vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih prijevoznih sredstava, osim onih koji održavaju javne zelene površine,

8. loženje vatre i potpaljivanje stabala,

9. istovarivanje i uskladištavanje raznog ogrjevnog i dr. materijala,

10. hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih životinja,

11. obavljanje drugih radnji kojima se oštećuju i uništavaju javne zelene površine.

Članak 65.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i sl.) primjenjuju se radi njihove zaštite propisi o zaštiti prirode.

Članak 66.

Radi ukrašavanja grada na javnim se površinama ispred ulaza u poslovne prostore mogu postavljati prikladne posude s ukrasnim biljem, ali je zato potrebno odobrenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Vlasnik ili korisnik posude s ukrasnim biljem dužan je održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti postavljene posude i ukrasno bilje iz stavka 1. ovog članka.

V. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

Članak 67.

Površinama javne namjene upravlja Gradonačelnik koji posebnom odlukom upravljanje određenim površinama javne namjene može povjeriti drugim pravnim i/ili fizičkim osobama.

Posebnom odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način dodjele na korištenje i drugi uvjeti upravljanja površinom javne namjene.

Članak 68.

Ako objekt ili predmet koji je postavljen na površinu javne namjene na temelju odobrenja Gradonačelnika ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno s odobrenjem, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno s odobrenjem.

Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s površine javne namjene.

Članak 69.

Površine javne namjene mogu se koristiti za postavljanje pokretnih stvari iz članka 4. ove Odluke koje posebnom odlukom odredi Gradonačelnik, a na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo (Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata - »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 10/12 i 29/15).

Sastavni dio Odluke je i plan lokacije za korištenje površina javne namjene koji sadrži grafički prikaz s ucrtanim položajem i dimenzijama površine javne namjene koja se može dodijeliti na korištenje te uvjeti, postupak i način dodjele površina javne namjene.

U slučaju hitne potrebe ili kada to nalažu posebni interesi Grada, Gradonačelnik može izvršiti promjenu namjene korištenja pojedine površine javne namjene u odnosu na namjenu utvrđenu odlukom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 70.

Zabranjeno je na površini javne namjene postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o zakupu ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti površinu javne namjene za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 71.

Zabranjeno je neovlašteno (bez odobrenja) koristiti površinu javne namjene za izlaganje i prodaju razne robe ili robu prodavati iz vozila, sa stolova ili u pokretu.

Članak 72.

Za korištenje površine javne namjene Grad sklapa s korisnikom ugovor o korištenju površine javne namjene.

Ugovorom za korištenje površine javne namjene određuje se lokacija, vrijeme korištenja, namjena i drugi uvjeti.

Ako se površina javne namjene daje na korištenje za postavljanje stolova i stolica radi organiziranja otvorenih terasa za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, sastavni dio odobrenja je i grafički prikaz površine javne namjene dane na korištenje.

Članak 73.

Nitko ne može zauzimati površinu javne namjene bez odobrenja ili ugovora o korištenju površine javne namjene.

U tijeku korištenja površine javne namjene korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

Članak 74.

Zakupoprimci površina javne namjene dužni su na njima održavati red, mir i čistoću.

Po isteku roka korištenja korisnik je dužan površinu javne namjene osloboditi od svih stvari, a u suprotnome će to učiniti komunalno redarstvo na trošak korisnika.

Članak 75.

Površine javne namjene mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama za potrebe:

.smještaja, istovara i utovara građevnog i otpadnog materijala,

.postavljanja skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrada i uređaja,

.istovara drva, ugljena i drugih krutih i tekućih goriva,

.iznajmljivanja vozila, plovila i bicikla,

.pristupa poslovnom objektu odnosno prostoru,

.održavanja kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

.prezentaciju i promotivne prodaje.

Za potrebe iz stavka 1. ovog članka odobrenje za korištenje izdaje Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Odobrenjem se pobliže određuje rok i posebni uvjeti korištenja površine javne namjene kao što su:

.dimenzije površine javne namjene,

.mjere osiguranja,

.mjere zaštite sudionika u prometu,

.privremena regulacija prometa,

.mjere zaštite javne zelene površine i sl.

Uz zahtjev za korištenje površine javne namjene podnositelj mora priložiti i odgovarajuće isprave kao što su:

.dokaz o obavljanju djelatnosti,

.grafički prikaz površine javne namjene koju traži na korištenje i dr. ovisno o namjeni korištenja površine javne namjene.

Zabranjeno je privremeno korištenje površine javne namjene za potrebe određene stavkom 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 76.

Gradonačelnik može odobriti privremeno korištenje površine javne namjene bez plaćanja naknade, u slučaju održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih, ekoloških, promotivnih i sličnih manifestacija ili manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Krka.

Članak 77.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala i opreme, kao i za druge radove koji služe građevinskim radovima mora se prvenstveno upotrebljavati vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz prethodnog stavka privremeno koristiti i dijelovi javno pro

metne površine ili neizgrađeni dijelovi gradskog zemljišta, o čemu se zaključuje poseban ugovor.

Zabranjeno je materijal iz prethodnog stavka odlagati uz drveće ili na odlagalištima za komunalni otpad.

Istovar i utovar građevnog i otpadnog materijala na površini javne namjene mora se odvijati brzo i bez zastoja, uz što manje ometanja prometa pješaka i vozila.

Građevni materijal na površini javne namjene mora biti uredno složen, zaštićen od raznošenja vjetrom te ne smije sprečavati otjecanje oborinskih voda i sl. Prilikom prijevoza, materijal za potrebe gradilišta ne smije se prosipati po prometnicama, a ako do toga dođe mora se hitno otkloniti.

Ugovorni korisnik zauzete površine javne namjene dužan je, najkasnije u roku 48 sati po završetku radova gradnje, obavijestiti Odsjek za komunalno gospodarstvo da mu korištena površina više nije potrebna odnosno da je očišćena i vraćena u prvobitno stanje.

Odsjek za komunalno gospodarstvo obavit će pregled korištene površine i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje ili slične posljedice korištenja površine javne namjene, naložit će korisniku da odmah o svom trošku dovede korišteni prostor u prvobitno stanje.

Članak 78.

Zabranjeno je izvođenje vanjskih građevinskih radova u periodu koji je određen Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15).

Također je zabranjeno izvođenje vanjskih građevinskih radova koji izazivaju prekomjernu buku i prašinu, zagađuju okoliš te svojim izvođenjem ometaju boravak turista i normalno odvijanje turističko-ugostiteljske djelatnosti u periodu koji je određen Odlukom o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka.

Iznimno se u periodu iz stavka 1. i 2. ovog članka može dozvoliti korištenje površine javne namjene ili izvođenje građevinskih radova kada se radi o radovima od općeg interesa ili bi zbog neizvršenja radova mogla nastupiti znatnija šteta te kada se radi o interventnim radovima, a odluku o tome, na prethodni zahtjev investitora, donosi Gradonačelnik.

Članak 79.

Odobrenje za korištenje površine javne namjene za podizanje skele izdaje Odsjek za komunalno gospodarstvo na osnovu shematskog prikaza vertikalnog i horizontalnog osiguranja fasade na kojoj se izvode radovi.

Članak 80.

Kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštiti zaštitnim krovom kako bi se spriječilo sipanje građevinskog materijala na površinu javne namjene.

Minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 metra.

Ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će narediti investitoru ili izvođaču uklanjanje skele i drugog materijala s površine javne namjene.

Ukoliko izvođač ili investitor ne postupe po rješenju iz prethodnog stavka komunalno redarstvo će provesti izvršenje rješenja o trošku izvođača ili investitora radova.

Članak 81.

Za istovar ogrjevnog materijala (drvo, ugljen, krutih i tekućih goriva i slično) te za slaganje, piljenje i cijepanje drva mora se koristiti vlastito zemljište ili kućni prostor.

Ako je neophodno, može se dio površine javne namjene koristiti za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje drva, ako se tim korištenjem ne ometa sigurno odvijanje prometa.

Ogrjevni materijal ne smije biti smješten na površini javne namjene više od 24 sata.

Površina javne namjene se mora nakon uklanjanja ogrjevnog materijala očistiti, a po potrebi i oprati.

Članak 82.

Utovar i istovar robe i materijala vrši se prvenstveno izvan površine javne namjene.

U opravdanim slučajevima (dnevno snabdijevanje trgovina i sl.) može se istovar i utovar iz stavka 1. ovog članka vršiti na površinama javne namjene, bez zastoja, na način da se ne ometa sigurnost prometa.

Članak 83.

Na površinu javne namjene i uz prometnice zabranjeno je postavljati fizičke prepreke (stupiće, lance, i sl.).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Odsjek za komunalno gospodarstvo može radi zaštite pješaka, stambenih i dr. objekata uz prometnicu dozvoliti postavljanje fizičke zaštite.

Članak 84.

Na površinu javne namjene ispred poslovnog objekta i ostalih objekata, kao i uz ogradu koja graniči s površinom javne namjene nije dozvoljeno odlagati ambalažu i slične predmete koji nagrđuju okolinu.

Na površinu javne namjene ispred zgrada ili ograda, na zgradu ili ogradu, nije dozvoljeno postavljanje uređaja ili predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti neku štetu.

Članak 85.

Prekopavanje javnih i javnoprometnih površina, kao i uspostavljanje prijašnjih stanja može se izvoditi samo na osnovi posebnog odobrenja za prekopavanje (posebni uvjeti) kojeg izdaje Odsjek za komunalno gospodarstvo i radovi se moraju obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje, kojeg podnosi investitor, odnosno korisnik prostora sadrži:

.osnovne podatke o prekopu,

.izvod iz katastarskog plana s ucrtanom lokacijom prekopa i ovjerenom situacijom nadležnog tijela za komunalnu infrastrukturu u zoni prekopa,

.potvrde javnih poduzeća odnosno vlasnika objekta komunalne infrastrukture u zoni prekopa, o davanju suglasnosti za prekopavanje površine javne namjene,

.predložen početak i završetak radova,

.prijedlog prometnog rješenja u slučaju prekopa kolnika.

Izuzetno, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti prekopavanje površine javne namjene u svrhu popravka objekata komunalne infrastrukture, u slučaju:

.otklanjanja izvora opasnosti po život i okolinu kao i sprečavanja nastanka većih materijalnih šteta,

.održavanje vitalnih funkcija objekata komunalne infrastrukture.

Odsjek za komunalno gospodarstvo izdat će odobrenje za prekopavanje površine javne namjene koje sadrži:

.vrijeme početka radova,

.rok završetka radova, odnosno uspostavljanje prijašnjih stanja koji u pravilu ne može biti duži od 30 dana,

.mjere osiguranja iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija i sl.),

.podatke o ovlaštenom nadzornom inženjeru Grada Krka.

Izvoditelj radova odnosno korisnik površine javne namjene dužan je za radove poduzeti sva tehnička osiguranja i druge mjere opreza da se spriječe eventualne nesreće i materijalna šteta te poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa po svim tehničkim i prometnim propisima.

Članak 86.

Izvoditelj odnosno korisnik površine javne namjene dužan je radove izvoditi uz stalnu suradnju s vlasnicima koji posjeduju objekte komunalne infrastrukture u zoni prekopa površine javne namjene.

Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na površini javne namjene, nastala oštećenja i kvarovi na konstrukciji površine javne namjene, instalacijama i drugim objektima na ili uz površinu javne namjene, izvoditelj mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

Ako izvoditelj odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja, Odsjek za komunalno gospodarstvo odredit će uklanjanje nastalih oštećenja na trošak izvoditelja.

Ako se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

Ako se radovi ne mogu izvesti na ovaj način, može se dozvoliti i prekopavanje preko cijele širine s time da se ulica zatvori za promet ako se promet može odvijati preko neke obilazne ulice. Ako se vrši prekopavanje nogostupa po širini, izvođač radova dužan je osigurati siguran prijelaz preko iskopa.

Članak 87.

Radovi na prekopavanju u svim naseljima Grada Krka mogu se izvoditi u periodu određenom Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 37/15), a samo iznimno i zbog posebno opravdanih razloga Gradonačelnik može odobriti obavljanje prekopa u vremenu izvan razdoblja utvrđenog Odlukom.

Novoizgrađenu, rekonstruiranu i novoasfaltiranu, nerazvrstanu cestu ili bilo koju površinu javne namjene, zabranjeno je prekopavati najmanje 5 godina, računajući od dana završetka asfalterskih radova.

Odsjek za komunalno gospodarstvo može iznimno odobriti prekopavanje površine javne namjene ili nerazvrstane ceste i prije isteka roka iz stavka 2. ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 88.

Izvođači građevinskih radova dužni su:

.održavati gradilišta u urednom i čistom stanju,

.odlagati građevinski materijal na način da ne ometaju promet vozila i pješaka te da omoguće slobodno otjecanje oborinskih voda,

.polijevanjem građevinskog materijala spriječiti dizanje prašine kada se radi o rušenjima i sl.,

.zauzeti dio površine javne namjene mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom i označiti sukladno s propisima o gradnji. Kod većih zemljanih radova na pojedinom gradilištu, Odsjek za komunalno gospodarstvo može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz materijala, kao i odrediti naknadu za njihovo korištenje.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti površinu javne namjene za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 89.

U slučaju da je prilikom korištenja površine javne namjene došlo do oštećenja, Odsjek za komunalno gospodarstvo će korisniku pismenim putem naložiti da u određenom roku dovede površinu javne namjene u prijašnje stanje, a u suprotnom će to izvršiti Odsjek za komunalno gospodarstvo na trošak korisnika.

Članak 90.

U povodu blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnoga, može se organizirati prigodno uređenje površina javne namjene naselja.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i sl.

Prigodno uređenje obavlja pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

1. Gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 91.

Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom (Zakon o održivom gospodarenju otpadom), koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Komunalni otpad u smislu ove Odluke i zakona kojim se utvrđuje sustav gospodarenja otpadom je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po svojoj prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućnastva (osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva).

Pod komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu, a to su osobito: staro pokućstvo, kućanski aparati, posuđe, sanitarni uređaji, i sl.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke pod određenim uvjetima smatraju i neregistrirana vozila i plovila ili njihovi dijelovi kao i pokretne naprave ostavljene na površinama javne namjene na području Grada Krka.

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanaka sukladno sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/18).

Članak 92.

U komunalni otpad ne spada proizvodni otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja, odvoza i gospodarenja komunalnog otpada donosi program odvoza otpada o kojem je dužna na prikladan način obavijestiti korisnike usluga.

Članak 93.

Na prigodnim mjestima na površinama javne namjene postavljaju se tipske košarice za prikupljanje otpadaka i opušaka prolaznika. U ove košarice dozvoljeno je odlaganje otpadaka u manjim količinama te papirnata ambalaža i otpaci hrane bez tekućine.

Košarice postavlja, prazni i održava, pravna ili fizička osoba, kojoj se ti poslovi povjeravaju odlukom Gradonačelnika.

Košarice se moraju održavati u čistom, urednom i ispravnom stanju, moraju se redovito prazniti, a dotrajale zamijeniti novima.

Članak 94.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u tipske košarice za otpatke postavljene na ulicama za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih.

Članak 95.

Komunalni otpad iz kućanstva razvrstava se na mjestu nastanka. Na nivou otoka Krka određene su boje posuda za odvojeno prikupljanje otpada i to:

.smeđa: biorazgradivi otpad (otpad iz kuhinja i kantina, zeleni otpad iz vrtova)

.plava: papir, karton i višeslojna kartonska ambalaža

.žuta: plastika i sitni metali

.siva: ambalažno staklo

.zelena: otpad koji se ne može odvojeno prikupiti (miješani komunalni otpad).

Za zbrinjavanje komunalnog otpada koji se zbog svojih dimenzija ili sastava materijala ne može odlagati u kante za kućni otpad (glomazni otpad, problematični otpad, elektronički otpad, veće količine zelenila iz vrtova,...) davatelj usluge komunalna tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. (dalje u tekstu: Davatelj usluge) u suradnji s JLS osigurava rad Posebnog sabirnog mjesta-reciklažnog dvorišta (dalje u tekstu: POSAM).

Zabranjeno je otpad iz prethodnog stavka odlagati na površinu javne namjene.

Iznimno od st. 1. ovog članka, u slučaju veće količine komunalnog otpada, korisnik je dužan jednokratno zbrinuti taj otpad na POSAM-u.

Unutar stare gradske jezgre grada Krka nije dopušteno postavljati posude za prikupljanje komunalnog otpada. Za taj dio grada setovi s posudama postavljeni su na slijedećim lokacijama:

.Portopižana,

.Veli park,

.Trg krčkih glagoljaša i

.na drugim lokacijama određenim posebnom Odlukom.

Članak 96.

Tip, vrstu i veličinu te broj posuda za selektivno sakupljanje otpada određuje davatelj usluge.

Lokaciju određuje davatelj usluge uz suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Nabavu, postavljanje i održavanje posuda obavlja davatelj usluge.

Iznimno, za građevine sa 6 i više samostalnih uporabnih cjelina, posude za otpad nabavlja investitor u skladu s posebnim uvjetima.

Radi osiguravanja usluge gospodarenja otpadom u nepristupačnim zonama, te zbog izrazite sezonalnosti i velikog broja posjetitelja na otoku, davatelj usluge će u suradnji s ovlaštenim predstavnikom lokalne samouprave odrediti dovoljan broj zelenih otoka.

Zeleni otoci smješteni su u pravilu u centrima naselja, na frekventnijim lokacijama te zonama gdje nije moguće provoditi sustav od vrata do vrata. Zeleni otoci moraju biti dostupni vozilima davatelja usluge.

Na svakom zelenom otoku davatelj usluge osigurat će posude za zbrinjavanje svih vrsta kućnog otpada. Davatelj usluge redovito prazni i održava zelene otoke u skladu s godišnjim planom odvoza.

Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne smije odlagati u posude za komunalni otpad. Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada pokraj kontejnera.

Članak 97.

Davatelj usluge dužan je održavati posude na površinama javne namjene čistim i ispravnim. Isto se odnosi i na čišćenje prostora na kojima se postavljaju posude.

Davatelj usluge dužan je održavati svoja vozila i ostalu opremu (posude za otpad i sl.) kao i pretovarne stanice u čistom i urednom stanju.

U slučaju nastanka onečišćenja površine javne namjene u tijeku prijevoza, davatelj usluge je obvezan odmah poduzeti mjere da se nečistoća ukloni s površine javne namjene.

Članak 98.

U posude za otpad smije se odlagati isključivo otpad za koji je posuda namijenjena.

Zabranjeno je:

.odlaganje otpada izvan posude za otpad,

.odlaganje tekućeg ili polutekućeg otpada,

.odlaganje zapaljivih stvari, pepela i žara,

.odlaganje građevinskog materijala i zemlje,

.odlaganje opasnog otpada (motornog ulja, akumulatora, jestivog ulja, auto guma i sl.).

Članak 99.

Komunalni otpad može se prikupljati i odvoziti samo pomoću tipskih posuda i specijalnih vozila.

Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

Članak 100.

Usluge odvoza otpada na području Grada Krka i u ostalim naseljima Grada Krka vrši javni isporučitelj odnosno Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Davatelj usluge sakuplja otpad po sistemu od vrata do vrata na način da svakom korisniku dodjeljuje posude za odvojeno prikupljanje otpada. Posude su vlasništvo davatelja usluga i daju se na korištenje korisniku. Korisnik je dužan koristiti posude prema njihovoj namjeni, sukladno uputama davatelja usluge. Svako oštećenje ili drugu nepravilnost korisnik je dužan prijaviti davatelju usluge. Izuzetak su stambene zgrade sa šest i više stanova, te pravne osobe, čija je obaveza prilikom stavljanja objekta u funkciju (ili gradnje) o svom trošku osigurati dovoljan broj posuda za odvojeno prikupljanje otpada u skladu s Uvjetima iz gradnje i građevinskom dozvolom. Otpad se prikuplja prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a korisnik je dužan u dane odvoza otpada posudu postaviti na rub površine javne namjene tako da bude dostupna službi odvoza i ne ometa promet ili prolaz pješaka. Posude za otpad i sam otpad ne smije se ostavljati na površini javne namjene.

Korisnik može na svojoj parceli urediti mjesto za posude, ali na način da su neposredno uz površinu javne namjene gdje dolazi vozilo davatelja usluge.

Radnici davatelja usluge dužni su posao obavljati uredno i pažljivo, vodeći računa da ne rasipaju otpad, ne stvaraju nepotrebnu buku, ne oštećuju posude, zidove zgrada, vrata, ograde, pločnike i sl.

Svako oštećenje i onečišćenje na površini javne namjene koje nastaje pri odvozu otpada, davatelj usluge dužan je ukloniti u što kraćem roku.

Davatelj usluge dužan je pravovremeno obavijestiti korisnike o satnici odvoza otpada, radu reciklažnog dvorišta i ostalim važnim informacijama i to putem brošura, letaka, društvenih mreža i medija.

Članak 101.

Glomazni otpad korisnik je dužan odložiti na POSAM-u.

Korisnik može s davateljem usluga dogovoriti odvoz glomaznog ili zelenog otpada prema uvjetima davatelja

usluge, ali ne na način da otpad iznese na površinu javne namjene.

Članak 102.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način.

2. Održavanje čistoće obalnog pojasa

Članak 103.

Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje, do početka mjeseca svibnja, detaljno očistiti od otpadaka na obali i u moru.

Članak 104.

Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

Prirodne plaže moraju se redovito čistiti od otpada za vrijeme trajanje turističke sezone.

Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, opremljeni prema određenim higijensko- tehničkim uvjetima.

Čišćenje uređenih plaža za vrijeme turističke sezone vrši se svakodnevno.

Članak 105.

U svakoj luci, lučici i marini mora postojati prostor predviđen za prikupljanje otpada (komunalni otpad, maziva, motorna ulja i dr.) nastalog na plovnim objektima.

Posude za odvoz otpada s plovnih objekata ili iz luke nabavlja i postavlja pravna ili fizička osoba koja gospodari lukom, lučicom ili marinom.

3. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevnog materijala

Članak 106.

Pod iskopanim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

Pod otpadnim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem rekonstrukcijom ili popravkom objekata.

Pod viškom iz iskopa podrazumijeva se materijal iz iskopa nastao prilikom građenja građevina sukladno s propisima o gradnji, koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrađuje u obuhvatu te građevine, a koji sukladno odredbama zakona kojim se uređuje gospodarenje mineralnim sirovinama predstavlja mineralnu sirovinu. S ovim materijalom postupa se sukladno odredbama zakona kojim se uređuje gospodarenje mineralnim sirovinama i pravilnika kojim se propisuje način postupanja s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.

Članak 107.

Materijal dobiven iskopom pri izgradnji objekata i uređenja zemljišta kao i materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekata upotrijebit će se, ako je to moguće, za uređenje gradilišta, odnosno okućnice objekta.

Preostali građevinski otpadni materijal deponirat će se na odlagalište(a) otpadnog građevinskog materijala, a površinu za odlaganje viška materijala, privremenog ili trajnog karaktera određuje Gradonačelnik Grada Krka.

Suglasnost za deponiranje iskopanog i otpadnog materijala daje pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja odlagališta otpada.

Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal na cijelom području Grada Krka bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Odlaganje materijala u smislu st. 3. ovog članka može se odobriti samo pod uvjetom da se time ne uništava poljoprivredno i šumsko zemljište, ne zagađuje čovjekov okoliš i podzemne vode te ne uništavaju podzemne instalacije.

Prilazni put do odlagališta iz prethodnog stavka mora biti izgrađen na način kako bi se spriječilo iznošenje blata i zemlje na javno - prometnu površinu odnosno mora se redovito čistiti i održavati.

Prijevoznik otpadnog materijala prilikom dovoza i odlaganja istog na odlagalište dužan je pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje daje upravljač odlagalištem i mora podmiriti utvrđenu naknadu.

Zemljani ili otpadni građevinski materijal, odložen izvan predviđenih odlagališta, uklonit će Grad Krk, po nalogu komunalnog redara, o trošku počinitelja.

VII. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 108.

Snijeg s javno prometnih površina uklanja se kada napada više od 5 cm visine, a ako pada neprekidno mora se uklanjati u više navrata.

Led s javnih prometnih površina potrebno je ukloniti odmah po nastajanju istog, a prema Planu prioritetnih intervencija.

Vlasnici odnosno korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada, prostorija, dužni su odmah očistiti snijeg i led s nogostupa i ulaza te na prilazima objekta. Vlasnici čiji objekti graniče s javno prometnim površinama dužni su očistiti snijeg i led u dužini pročelja objekta (dužini parcele kod samostojećih objekata), u širini 1,00 m.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade, ispred uličnih lokala, kioska i pokretnih naprava odgovorni su vlasnici i korisnici stanova te poslovnih prostorija.

Osobe iz stavka 3. i 4. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 109.

Javno prometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom (sol, pijesak).

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta odnosno površina javne namjene, dužna je ukloniti materijal kojom je kolnik zasipan u roku od 3 dana po prestanku potrebe za istim.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 110.

Predmeti iz članka 4. koji su na površini javne namjene, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenih suprotno odredbama ove Odluke.

Ako vlasnik protupravno postavljenih predmeta istu stvar ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog redara ili se ne može utvrditi vlasnik iste stvari, komunalni redar će ukloniti iste putem gradskog komunalnog društva, koje će uskladištiti i čuvati prema zakonu, na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat na trošak Grada. Rok čuvanja, u kojem vlasnik može predmet preuzeti je 60 dana.

Uklonjeni predmet vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih troškova, ako ih je bilo.

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u 2 pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

IX. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Članak 111.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke i drugih akata vezanih za njezino provođenje, obavlja komunalno redarstvo.

Komunalno redarstvo obavlja poslove nadzora nad provođenjem zakona, akata Gradskog vijeća Grada Krka, akata Gradonačelnika, akata pravnih i fizičkih osoba kojima je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Komunalno redarstvo poslove iz ovog djelokruga obavlja u okviru Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Komunalno redarstvo obavlja i druge poslove koji su mu posebnim propisima i aktima gradskih tijela sastavljeni u nadležnost, kao i poslovi koji nisu u nadležnosti upravnih i drugih tijela, a imaju utjecaj na uređenje mjesta i naselja.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari, koji moraju imati posebnu iskaznicu, a mogu imati i posebnu odoru ili posebne oznake na odjeći.

Zbog potrebe za pojačanim komunalnim nadzorom u vrijeme turističke sezone, Gradonačelnik Grada Krka može angažirati više komunalnih redara na određeno vrijeme.

Komunalni redar u cilju učinkovitog obavljanja svojih poslova dužan je surađivati s mjesnim odborima i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 112.

U provođenju komunalnog reda komunalni redar ovlašten je:

.zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

.uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

.zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru

.prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

.obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora,

.rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

.predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

.izdati prekršajni nalog,

.odmah naplatiti kaznu, od počinitelja prekršaja (na licu mjesta).

Članak 113.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a naročito pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati mu osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti.

Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje ili zaštitarske tvrtke.

Članak 114.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Grada Krka komunalno redarstvo može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 115.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 116.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 107., 108. i 109. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 117.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 107., 108. i 109. ove Odluke.

Članak 118.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 94., 95., 96., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 107., 108. i 109. ove Odluke.

Članak 119.

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 120.

Gradonačelnik će po potrebi donositi opće i pojedinačne akte radi provođenja ove Odluke.

Članak 121.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/12, 19/16 i 7/17).

Članak 122.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-06/19-01/09

Ur. broj: 2142/01-01-19-5

Krk, 11. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51500&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr