SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
GRAD DELNICE
Grad Delnice

13.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 27. veljače 2003. donosi

ODLUKU
o davanju u zakup javnih površina u vlasništvu
Grada za postavu privremenih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

1. uvjeti i način davanja u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Grad) za postavljanje privremenih objekata, te za održavanje prigodnih manifestacija,

2. lokacije za postavljanje privremenih objekata,

3. postupak davanja u zakup javne površine,

4. visina zakupnine.

Odredbe ove Odluke mogu se odnositi na davanje u zakup parkirališta u vlasništvu Grada.

Članak 2.

Upravne, stručne i ostale poslove vezane uz upravljanje javnim površinama za postavu privremenih objekata propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica.

Članak 3.

Privremenim objektima u smislu ove Odluke smatraju se: montažni objekt, kiosk, pokretna radnja, uslužna naprava, zabavni park, štand, ugostiteljska terasa.

U smislu ove Odluke pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. MONTAŽNI OBJEKT je jednoprostorna ili višeprostorna građevina izrađena na način da se u konstrukcijskim i u dijelovima koji nisu konstrukcijski povezani, izvode u pravilu, u suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva.

Konstrukcijski i djelovi koji nisu konstrukcijski polažu se, u pravilu, na podlogu bez ubetoniravanja u nju ili povezivanja s njom sidrenim vijcima.

Montažni objekt podrazumijeva mogućnost demontaže ili premještanja odnosno uklanjanja objekta na način da podloga ostaje neizmijenjena.

Oblikovanje montažnog objekta treba biti kvalitetno, sukladno ambijentu lokacije uz primjenu suvremenih materijala.

Visina montažnog objekta iznosi maksimalno 3,5 m (jedna etaža).

2. KIOSK je prenosiva tipizirana prostorna jedinica, tehnološki dovršen i cjelovit objekt lagane konstrukcije koji se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati na javnoj površini s mogućnošću priključka na komunalne objekte, a prema potrebi obavljanja određene djelatnosti.

Postavljanje na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajuću podlogu.

3. POKRETNA RADNJA je prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima) privremenog karaktera, predviđena za obavljanje uslužne i ugostiteljske djelatnosti te djelatnosti trgovine (ambulantna prodaja).

4. USLUŽNA NAPRAVA je automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i sl.

5. ZABAVNI PARK je prostorno organizirana i definirana cjelina čije zauzeće javne površine ovisi o broju i vrsti naprava za zabavu (luna-park, cirkus i sl.).

6. ŠTAND je tipiziran lakoprenosiv ili fiksni element predviđen za stalnu prodaju (štandovi na tržnici), prazničnu i prigodnu uličnu prodaju, javnu manifestaciju, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i sl.

Prazničnom, prigodnom ili javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.

7. UGOSTITELJSKA TERASA je dio javne površine u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta koja se može koristiti za postavu stolova, stolica, automata, hladnjaka za sladoled, suncobrana, a sve radi pružanja ugostiteljskih usluga.

Članak 4.

Privremeni objekti iz članka 3. ove Odluke moraju biti tehnički i oblikovno primjereno izvedivi, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi, te redovito održavani.

Troškove za ispunjavanje uvjeta iz ovog članka Odluke snosi zakupnik, a neispunjavanje istih povlači za sobom uklanjanje s lokacije o trošku zakupnika.

Članak 5.

Javnim površinama u vlasništvu Grada upravlja i gospodari Poglavarstvo Grada sukladno odredbama ove Odluke.

Pri upravljanju i gospodarenju javnim pvoršinama Poglavarstvo naročito obavlja sljedeće poslove:

1. donosi plan općeg rasporeda privremenih objekata

2. donosi posebne uvjete u cilju ispunjavanja odredbe iz članka 4. stavka 1. ove Odluke

3. donosi plan razmještaja privremenih objekata za vrijeme održavanja prazničnih, prigodnih i javnih manifestacija

4. objavljuje i provodi javne natječaje za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Grada

5. donosi odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 6.

Privremeni objekti iz čl. 3. ove Odluke na području Grada Delnica postavljaju se isključivo na temelju Plana općeg rasporeda privremenih objekata.

Planom općeg rasporeda privremenih objekata određuje se pojedinačna namjena, vrsta i tipovi privremenih objekata te njihova lokacija.

Članak 7.

Lokacije za postavljanje objekata iz članka 2. ove Odluke se ne smiju odrediti:

- na površinama koje se koriste za promet vozila,

- na nogostupu ukoliko ugrožavaju kretanje pješaka,

- uz aktivna pročelja prizemlja građevina na udaljenosti manjoj od 2 m od pročelja osim ugostiteljskih terasa,

- na površinama gdje bi postavljeni objekti ugrožavali nesmetano održavanje komunalnih objekata i uređaja, te odvijanje prometa,

- na uređenim zelenim površinama i parkovima,

- na površinama koje su pod spomeničkom zaštitom, osim uz suglasnost Državne uprave za zaštitu spomenika.

Članak 8.

Prigodom održavanja prigodnih manifestacija unutar I. zone, razmještaj privremenih objekata i privremenih ugostiteljskih terasa određuje Poglavarstvo.

Vlasnici privremenih objekata i korisnici privremenih ugostiteljskih terasa iz stavka 1. ovog članka dužni su iste ukloniti odmah ali najkasnije sljedećeg dana po završetku manifestacije.

Postavom privremenih objekata i ugostiteljskih terasa ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena prostora na kojem se privremene naprave i ugostiteljske terase postavljaju.

Članak 9.

Montažni objekti moraju se formirati na način da ne ometaju slobodnu pješačku komunikaciju, kao niti da ometaju pristup parkiralištima odnosno ulazima za dostavu u druge poslovne ili stambene prostore.

Poglavarstvo može odlučiti, na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva kao i uz predočenje svih potrebnih isprava (dozvole, planovi i sl.), te na temelju zapisnika s lica mjesta kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 4. ove Odluke da se montažni objekat može povezati za javnu površinu uz primjenu građevinskih veziva odnosno da se može ubetonirati ili povezati sa sidrenim vijcima uz obvezu prihvaćanja zakupnika da će demontirati ili premjestiti odnosno ukloniti objekt u roku kojeg mu pismeno odredi Poglavarstvo, a koji ne može biti dulji od 30 dana.

Članak 10.

Ugostiteljske terase moraju se formirati na način da za slobodnu pješačku komunikaciju preostane najmanje 2 metra širine slobodnog prostora, da se nesmetano osigura pristup parkovima, parkiralištima, kao i da se osigura ulaz i dostava u druge poslovne i stambene prostore, te da se ne sprečava nesmetan prolaz pješaka.

Ugostiteljske terase ne smiju se ograđivati fiksnim barijerama.

Ugostiteljske terase ne smiju se natkrivati bez odobrenja Poglavarstva koje može odrediti posebne uvjete koji se odnose na izgled i veličinu tako natkrivenih terasa.

Poglavarstvo može odlučiti na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva, kao i uz predočenje svih potrebnih isprava (dozvole, planovi i sl.) te na temelju zapisnika s lica mjesta kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 4. ove Odluke da se terasa može ograditi fiksnim barijerama odnosno da se može natkriti, ali uz obvezu prihvaćanja zakupnika da će demontirati ili premjestiti odnosno ukloniti barijeru odnosno krov terase u roku kojeg mu pismeno odredi Poglavarstvo, a koji ne može biti dulji od 30 dana.

Ugostiteljska terasa može biti stalna, postavljena tijekom cijele godine ili sezonska tj. u manjim vremenskim razmacima.

Članak 11.

Zakupac je dužan podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu javne površine za postavu terase. U zahtjevu je potrebno navesti naznaku lokacije, veličinu terase kao i podatke podnositelja zahtjeva.

Zakupac je dužan o svom trošku urediti površinu terase ukoliko se ista postavlja na neuređenoj javnoj površini.

Prilikom napuštanja lokacije zakupac je dužan javnu površinu dovesti u prvobitno stanje u roku kojeg zakupodavac odredi ugovorom.

Ukoliko zakupac ne postupi na način opisan u prethodnom stavku, učinit će to zakupodavac na trošak zakupca.

Članak 12.

Ugovor o zakupu javne površine za postavljanje ugostiteljske terase, pokretne radnje, uslužne naprave, zabavnog parka sklapa se neposrednom pogodbom na zahtjev zainteresirane stranke uz uvjete koji su određeni ovom Odlukom.

Ukoliko se za ugostiteljsku terasu, pokretnu i uslužnu napravu, te zabavni park zaprime dva ili više zahtjeva, ugovor o zakupu sklopit će se nakon provedbe javnog natječaja po odredbama ove Odluke koje vrijede za postavljanje ostalih privremenih objekata.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 13.

Javne površine za postavljanje privremenih objekata, osim za privremene objekte iz članka 12. stavka 1., daju se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Postupak i uvjeti natječaja u pravilu objavljuju se u tisku.

Natječaj je otvoren najmanje 8 dana računajući od dana objave u dnevnom tisku.

Članak 14.

Poglavarstvo može odlučiti da se u pojedinim slučajevima postupak i uvjeti natječaja za zakup javne površine za postavljanje privremenih objekata objave (oglase) na oglasnoj ploči Grada Delnica.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka u dnevnom se tisku obvezno objavljuje obavijest o postupku i uvjetima natječaja.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka postupak i uvjeti natječaja obvezno se objavljuju putem elektroničkog medija (radio i sl.).

U slučaju iz stavka 1. ovog članka natječaj je otvoren najmanje 8 dana računajući od dana objave obavijesti u dnevnom tisku.

Članak 15.

Natječaj provodi radno tijelo Poglavarstva nadležno za razmatranje ponuda (u daljnjem tekstu: komisija).

Komisija broji najmanje tri člana.

Članove Komisije imenuje Poglavarstvo.

Članak 16.

Tekst objave natječaja sadrži sljedeće:

a) oznaku i površinu lokacije te djelatnost koja će se obavljati na postavljenom privremenom objektu,

b) početni iznos zakupnine po m2,

c) iznos jamčevine, kao i odredbu da mu, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, odnosno ukoliko ne sklopi ugovor u roku kojeg odredi zakupodavac, iznos jamčevine neće biti vraćen,

d) vrijeme trajanja zakupa,

e) rok za podnošenje ponuda,

f) odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije 15 dana od dana provedenog natječaja ili do roka kojeg odredi Poglavarstvo sklopiti ugovor o zakupu javne površine odnosno da ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po navedenom smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu te će se javni natječaj za predmetnu javnu površinu ponoviti,

g) obvezu zakupca da ishodi lokacijsku dozvolu odnosno građevnu dozvolu ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

h) odredbu da na javnom natječaju ne može učestvovati natjecatelj koji prema Gradu Delnicama ne ispunjava obveze,

i) način otvaranja ponuda (javno ili komisijski).

Članak 17.

Pismena prijava na natječaj mora sadržavati:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar,

- visinu ponuđene zakupnine,

- adresu prebivališta,

- dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Gradu ukoliko isti postoje,

- broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiroračuna za pravne osobe zbog povrata jamčevine.

Članak 18.

Komisija za provedbu natječaja otvara pristigle ponude te utvrđuje sljedeće:

- da li ponuda ispunjava uvjete natječaja

- iznos jedinične zakupnine po m2

Komisija utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača prema visini jedinične zakupnine uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja.

Na temelju obrazloženog prijedloga komisije, konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Poglavarstvo.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu javne površine.

Članak 19.

O postupku javnog natječaja vodi se zapisnik u koji se unose podaci o zakupcu, javnoj površini, mjestu i vremenu otvaranja ponuda, imenu i prezimenu članova komisije, početnom iznosu zakupnine, sudionicima natječaja, podnesenim ponudama, obavijesti o povlačenju odnosno odustajanju, primjedbe natjecatelja, konačno postignutoj visini zakupnine, te odabranom zakupniku.

Članak 20.

Nakon provedenog natječaja zainteresiranim natjecateljima na njihov se zahtjev uručuje preslika zapisnika iz prethodnog članka ove odluke.

Članak 21.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

Ukoliko se na natječaj za zakup javnih površina za postavu privremenih objekata javi raniji zakupnik, te ukoliko isti udovoljava uvjetima natječaja i prihvati iznos zakupnine objavljen u javnom natječaju isti u pravilu ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu, osim ako Poglavarstvo ne odluči drukčije.

Članak 22.

Visinu jamčevine odlukom o raspisivanju natječaja za zakup javnih površina za postavu privremenih objekata određuje Poglavarstvo i ne može biti manja od jedne mjesečne rate.

Jamčevina koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora sklopljenog s najpovoljnijim ponuđačem.

Iznos jamčevine najpovoljnijeg ponuđača uračunat će se u cijenu zakupa javne površine.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od sklapanja ugovora o zakupu javne površine odnosno ukoliko ne postupi prema odredbi članka 16. stavka 1. točke f) ove Odluke iznos jamčevine neće mu biti vraćen.

Članak 23.

Na temelju zaključenog ugovora o zakupu zakupnik postavlja privremeni objekt na javnu površinu pod uvjetom da posjeduje i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko je, za ishođenje lokacijske odnosno građevne dozvole potrebno, sa zakupcem će se sklopiti ugovor o pravu građenja.

Ugovor o zakupu javne površine zaključuje se u pismenom obliku i sadrži:

- naznaku ugovornih strana,

- naznaku lokacije,

- djelatnost koja će se obavljati uz naznaku da se ista ne može mijenjati bez pismene suglasnosti zakupodavca,

- rok trajanja zakupa,

- rok postavljanja privremenog objekta na javnu površinu,

- iznos zakupnine i rok plaćanja,

- odredbu o prestanku ugovora o zakupu i otkaznim rokovima,

- odredbu da je zakupnik dužan nakon isteka roka javnu površinu dovesti u prvobitno stanje,

- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Članak 24.

Ugovor o zakupu javnih površina sklapa se na određeno vrijeme, u pravilu u trajanju od najduže jedne godine.

Poglavarstvo može odlučiti da se u pojedinim slučajevima ugovor o zakupu javnih površina sklopi na duže razdoblje, ali ne duže od tri godine.

Odluku iz prethodnog stavka Poglavarstvo ne može donijeti za I. zonu.

Poglavarstvo može odlučiti da se zakup javnih površina u I. zoni na kojima su već smješteni montažni objekti, kiosci i stalne terase obnavlja na način produženja ugovora bez natječaja uz uvjet da zakupci prihvate eventualne promjene visine cijene zakupnine.

Članak 25.

Zakupodavac će otkazati ugovor o zakupu ako zakupac:

- koristi javnu površinu za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru o zakupu bez suglasnosti zakupodavca,

- ne plati zakupninu tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca u toku godine,

- ne postavi privremeni objekt sukladno odredbama odluke i ugovora o zakupu,

- u slučaju privođenja zemljišta njegovoj namjeni,

- u svim ostalim slučajevima ne pridržava odredbi ove odluke i ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora o zakupu zbog razloga opisanih u prethodnom stavku otkazni rok je 30 dana.

Ako zakupodavac otkaže ugovor u zakupu iz razloga navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka zakupac nema pravo tražiti od zakupodavca naknadu štete.

Članak 26.

Prilikom održavanja blagdanskih i prigodnih javnih manifestacija javna površina može se dati u zakup neposrednom pogodbom. Za zakup je potrebno sklopiti ugovor.

Odluku o zaključenju ugovora donosi Gradsko poglavarstvo na osnovi zahtjeva. Prilikom sklapanja ugovora potrebno je priložiti dokaz o registraciji, te dokaz o uplaćenom novčanom pologu za otklanjanje eventualne štete.

Visinu pologa utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 27.

Zakupodavac može odlukom Gradskog poglavarstva odobriti nasljednicima zakupnika i pravnim sljednicima zakupnika stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika, pod uvjetom da isti nastavi obavljati djelatnost iz Ugovora te da je podmirio zakupninu i sve ostale troškove nastale iz Ugovora.

IV. ODREĐIVANJE ZAKUPNINE

Članak 28.

Visina zakupnine za korištenje javnih površina utvrđuje se u postupku provođenja natječaja na način da zakupnina ne može biti niža od jedinične zakupnine utvrđene odlukom Poglavarstva Grada.

Zakupnina za zakup javnih površina određuje se po 1 m2 zauzete površine, a prema zoni u kojoj se javna površina nalazi.

Za određivanje granica zona iz st. 1. ovog članka primjenjuju se granice zona utvrđene Odlukom o komunalnoj naknadi.

Članak 29.

Zakupnina za zakup javnih površina plaća se u mjesečnim iznosima.

Mjesečna zakupnina obračunava se umnoškom zauzete javne površine i jedinične zakupnine.

Članak 30.

Visinu jedinične zakupnine za izračun zakupa javne površine posebnom odlukom određuje Poglavarstvo.

Odluka iz prethodnog stavka objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 31.

U svrhu održavanja humanitarnih, sportskih, kulturnih manifestacija i sl. pod pokroviteljstvom Grada, Poglavarstvo može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade.

V. NADZOR

Članak 32.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela.

U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu Odluke

- narediti zakupcima i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke

- naložiti uklanjanje objekta postavljenog bez odobrenja odnosno suprotno odobrenju nadležnog organa i odredbama Ugovora o zakupu

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka

- izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne

- poduzimati i ostale mjere na koje je ovlašten.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 33.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se zakupnik koji:

- privremeni objekt postavlja suprotno Planu općeg rasporeda privremenih objekata (članak 6. stavak 1.)

- prigodom održavanja prigodnih manifestacija unutar I. zone postavlja suprotno razmještaju privremenih objekata i ugostiteljskih terasa kojeg je odredilo Poglavarstvo (članak 8. stavak 1.)

- privremeni objekat nije nakon završetka prigodnih manifestacija uklonio odmah odnosno najkasnije sljedećeg dana po završetku manifestacije (članak 8. stavak 2.)

- je postavom privremenog objekta onemogućio ili bitno narušio osnovnu namjenu javne površine na kojoj ga je postavio (članak 8. stavak 3.)

- formira montažni objekt na način da ometa slobodnu pješačku komunikaciju odnosno prilaz parkiralištima odnosno ulazima za dostavu u druge poslovne ili stambene prostore (članak 9. stavak 9.)

- bez odobrenja Poglavarstva montažni objekt poveže za javnu površinu uz primjenu građevinskih veziva odnosno betonira ili poveže sa sidrenim vijcima odnosno koji navedeno ne demontira ili premjesti u roku kojeg mu odredi Poglavarstvo (članak 9. stavak 2.)

- ugostiteljsku terasu nije formirao na način da je omogućio slobodnu pješačku komunikaciju od najmanje 2 metra širine slobodnog prostora odnosno koji je je onemogućio nesmetano osiguravanje pristupa parkovima, parkiralištima, ulazima dostave u druge poslovne i stambene prostore (članak 10. stavak 1.)

- ugostiteljske terase ogradi fiksnim barijerama, odnosno natkrije bez pismenog odobrenja Poglavarstva odnosno koji navedeno ne demontira ili premjesti tj. ukloni u roku kojeg mu odredi Poglavarstvo (članak 10. stavak 2., 3., 4.)

- nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu javne površine za postavu terase (članak 10. stavak 1.)

- nije prilikom napuštanja lokacije javnu površinu vratio u prvobitno stanje u određenom roku (članak 10. stavak 3)

Članak 34.

Globom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se obrtnik ili pravna osoba zakupnik koji:

- privremeni objekt postavlja suprotno Planu općeg rasporeda privremenih objekata (članak 6. stavak 1.)

- prigodom održavanja prigodnih manifestacija unutar I. zone postavlja suprotno razmještaju privremenih objekata i ugostiteljskih terasa kojeg je odredilo Poglavarstvo (članak 8. stavak 1.)

- privremeni objekt nije nakon završetka prigodnih manifestacija uklonio odmah odnosno najkasnije sljedećeg dana po završetku manifestacije (članak 8. stavak 2.)

- je postavom privremenog objekta onemogućio ili bitno narušio osnovnu namjenu javne površine na kojoj ga je postavio (članak 8. stavak 3.)

- ugostiteljsku terasu nije formirao na način da je omogućio slobodnu pješačku komunikaciju od najmanje 2 metra širine slobodnog prostora odnosno koji je onemogućio nesmetano osiguravanje pristupa parkovima, parkiralištima, ulazima dostave u druge poslovne i stambene prostore ( članak 9. stavak 1.)

- nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu javne površine za postavu terase (članak 10. stavak 1.)

- nije prilikom napuštanja lokacije javnu površinu vratio u prvobitno stanje u određenom roku (članak 10. stavak 3.)

- ugostiteljske terase ogradi fiksnim barijerama, odnosno natkrije bez pismenog odobrenja Poglavarstva odnosno koji navedeno ne demontira ili premjesti tj. ukloni u roku kojeg mu odredi Poglavarstvo (članak 10. stavak 2., 3., 4.)

- nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu javne površine za postavu terase (članak 10. stavak 1.)

- nije prilikom napuštanja lokacije javnu površinu vratio u prvobitno stanje u određenom roku (članak 10. stavak 3.)

Za prekršaj iz prethodnog stavka globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 35.

Jedinstveni upravni odjel rješenjem će narediti uklanjanje privremenih objekata u slučajevima:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke

2. ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno

3. ako je privremeni objekt postavljen bez ugovora o zakupu

4. ako je ugovor prestao istekom roka ili otkazom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor i zemljište u vlasništvu Grada Delnica koje se odnose na zakup zemljišta (»Službene novine« broj 29/97).

Članak 37.

Ugovori koji su sklopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovornog roka.

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 944-15/03-01/03

Ur. broj: 2112-01-02-02

Delnice, 27. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing. v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=21&mjesto=51300&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr