SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD RAB

7.

Na temelju članka 109. stavka 6. i članka 198. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17 i 114/18) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 43 - POSLOVNA ZONA MIŠNJAK

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/07) - u daljem tekstu: Izmjene i dopune UPU-a.

Članak 2.

Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak izradio je stručni izrađivač - tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gospo darstvo i turizam Grada Raba, a sastoji se od osnovnog dijela plana (tekstualnog dijela i obrazloženja plana) i priloga plana:

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade

I.1. TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provedbu)

I.2. OBRAZLOŽENJE PLANA

II. PRILOZI PLANA

II.1. POPIS PROPISA KOJI SU POŠTIVANI U IZRADI PLANA

II.2. ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (ZAHTJEVI ZA IZMJENU PLANA KOJI NISU SADRŽANI U INFORMACIJSKOM SUSTAVU)

II.3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

II.4. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

II.5. SUGLASNOST NA KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

II.6. SAŽETAK ZA JAVNOST

ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. alineji 1. broj »2000« zamjenjuje se brojem »1000«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. broj »0,3« zamjenjuje se
brojem »0,5«.

U članku 12. stavku 2. broj »0,6« zamjenjuje se
brojem »1,0«.

U članku 12. iza stavka 3. dodaje se novi stavak
4. koji glasi:

»Brojčani prostorni pokazatelji (koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti) označeni na kartografskom prikazu br. 4 »Način i uvjeti gradnje« nisu obvezujući već se primjenjuju koeficijenti utvrđeni stavcima 1., 2. i 3. ovog članka.»

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak izrađen je u pet (5) tiskanih izvornika plana (tekstualni dio te obrazloženje i prilozi) koji su potpisani od predsjednika Gradskog vijeća i ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Raba te u pet (5) primjeraka u elektroničkom obliku na CD ROM-u.

Članak 6.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage odredbe za provedbu Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 36/07) koje su predmet ovih Izmjena i dopuna UPU-a.

(2) Izmjene i dopune UPU-a odnose se na cijeli obuhvat Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak.

(3) Dijelovi Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak (tekstualni dio) koji nisu mijenjani ovim Izmjenama i dopunama ostaju na snazi kao sastavni dio UPU-a.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/19-01/01

URBROJ: 2169-01-02/7-19-3

Rab, 28. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51280&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr