SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 45. Četvrtak, 27. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

69.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. prosinca 2018. donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 19 - poslovna zona Kijac (K1)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 19 - poslovna zona Kijac (K1) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana utvrđena je odredbama članaka 76., 79. i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i člancima259. i 268. Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07, 33/09, 14/ 10, 37/11- ispravak Odluke, 15/12 - pročišćeni tekst, 19/13, 43/14 - pročišćeni tekst, 17/15, 09/17, u daljnjem tekstu PPUO Omišalj).

Plan se izrađuje sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

Članak 4.

Nositelj izradePlana je Upravni odjel Općine Omišalj.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 5.

Razlozi donošenja Plana su:

-potreba detaljnijeg utvrđivanja uvjeta gradnje i uređenja područja u obuhvatu Plana u odnosu na važeći UPU 2 Njivice (NA1) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/10, 36/10 - ispravak Odluke, 16/11 - ispravak Odluke i 10/16, u daljnjem tekstu: UPU 2 Njivice),

-otvaranje mogućnosti razvoja djelatnosti i sadržaja planiranih unutar područja obuhvata.

OBUHVAT PLANA

Članak 6.

Planom se obuhvaća građevinsko područje gospodarske - poslovne, pretežito uslužne namjene (K1) poslovna zona Kijac, unutar obuhvata UPU 19 - poslovna zona Kijac (K1) određenog PPUO Omišalj, te kontaktna zona planirane prometnice zapadno od građevinskog područja. Ukupna površina područja obuhvata iznosi približno 5,3 ha.

Obuhvat Plana označen je na grafičkom prikazu koji je sastavni je dio ove Odluke.

Članak 7.

Sukladno članku 268. PPUO Omišalj, donošenjem ove Odluke prestaju važiti odredbe UPU-a 2 Njivice za područje obuhvata određeno člankom 6. ove Odluke.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 8.

Područje obuhvata nalazi se uzjužni dio naselja Njivice, sjeverozapadno od križanja državne ceste DC 102 i županijske ceste ŽC 5084.

Područje obuhvata je neizgrađeno neuređeno građevinsko područje izdvojene namjene, gospodarske - poslovne, pretežito uslužne, odnosno infrastrukturne namjene - prometnica.

Područje je neizgrađeno i pokriveno vegetacijom, koja je u kontaktnom području visoke vrijednosti i dio značajnog krajobraza.

Prethodno važećim UPU 2 Njivice građevinsko područje namijenjeno je gospodarskoj namjeni - poslovnoj, pretežito uslužnoj, a uz njega su planirane površine zaštitnog zelenila.

PPUO Omišalj su površine uz građevinsko područje poslovne zone Kijac sa sjeverne, istočne i južne strane zaštićene u okviru značajnog krajobraza - Njivice-Blatna- Zaglav - obalno područje Rosulje - Ćuf.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 9.

U izradi Plana određuju se sljedeći ciljevi:

-odrediti organizaciju prostora irazgraničenje planiranih namjenau okviru granice obuhvata Plana,

-odrediti prometnu, telekomunikacijsku i komunalnu infrastrukturu kako bi se cjelokupno građevinsko područje uredilo,

-odrediti uvjete korištenja i gradnje, kako bi se pristupilo realizaciji planiranih poslovnih funkcija,

-odrediti mjere zaštite okoliša posebno u odnosu na područje značajnog krajobraza,

-planirati druge uvjete za unapređenje stanja u prostoru na području obuhvata.

Članak 10.

Programska polazišta za izradu Plana obuhvaćaju realizaciju poslovnihsadržaja sukladno članku 91.a. PPUO Omišalj.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Plan se izrađuje na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:2000.

Za potrebe izrade Plana, koristit će se raspoložive stručne podloge za izradu projektne dokumentacije, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 12.

Stručno rješenje Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 13.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana:

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka

-Ponikve voda d.o.o.

-Ponikve eko otok Krk d.o.o.

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb

-Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije

-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

-Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za gospodarstvo

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije

-Hrvatske ceste d.o.o.

-Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 14.

Rok za izradu Plana po pojedinim fazama:

-rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana - u trajanju od 30 dana,

-izrada Nacrta prijedloga Plana - 6 mjeseci od isteka roka za dostavu zahtjeva,

-javna rasprava sjavnim uvidom u Prijedlog Plana -najduže 2 godine od donošenja ove Odluke,

-priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/9

Ur. broj: 2142-06-18-01-5

Omišalj, 27. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 

*plan se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2089&mjesto=51513&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr