SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
64

42.

Na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 153/05), Pravilnika o mjerilima, postupku, načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 59/06), 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 pročišćeni tekst) Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade
vlasnicima nekretnina kao i jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila, postupak i način određivanja iznosa te način uplate i isplate naknade vlasnicima nekretnina koje se nalaze u zoni utjecaja građevine čija je isključiva namjena zbrinjavanje otpada kao i jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje otpada.

UTVRĐIVANJE GRANICE UNUTAR KOJE SE PRIMJENJUJE PRAVO NA UMANJENU VRIJEDNOST NEKRETNINE

Članak 2.

Građevina za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada Sović laz nalazi se na teritoriju Grada Delnica.

Vlasnik građevine za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada Sović laz je komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. Delnice, koje obavlja komunalnu uslugu skupljanja odvoza obrađivanja i trajnog odlaganja komunalnog otpada sukladno Odluci o skupljanju odvozu i odlaganju komunalnog otpada (»Službene novine« broj 13/00).

Lokacija građevina za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada Sović laz utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Delnica (»Službene novine« broj 24/02).

Članak 3.

Pravo na naknadu zbog umanjene vrijednosti nekretnine imaju vlasnici nekretnine koja se nalazi unutar 500 metara od građevine za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada Sović laz, ukoliko je ista zakonito izgrađena te ukoliko je vlasnik istu stekao prije početka gradnje odnosno sanacije ili rekonstrukcije građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.

Ovom Odlukom utvrđuje se da se unutar granice utvrđene u stavku 1. ovog članka ne nalazi niti jedna stambena ili stambeno-poslovna građevina. Sukladno tome nije potrebno utvrđivati uvjete i mjerila potrebne za isplaćivanje naknade vlasnicima nekretnina.

NAKNADA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DELNICA

Članak 4.

Na građevinu za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada Sović laz deponira se i odlaže komunalni otpad s područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grada Delnica, Općine Brod Moravice, Općine Skrad, Općine Ravna Gora, Općine Mrkopalj, Općine Fužine, Općine Lokve.

Članak 5.

Grad Delnice na čijem području se nalazi građevina namijenjena zbrinjavanju otpada Sović laz ima pravo na novčanu naknadu.

Obveznici plaćanja novčane naknade su jedinice lokalne samouprave koje komunalni otpad sa svog područja odlažu na građevinu namijenjenu za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada Sović laz.

Utvrđuje se naknada u visini 30% iznosa kojeg komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. naplaćuje u svrhu odlaganja komunalnog otpada, po toni komunalnog otpada.

Do ostvarivanja uvjeta od strane komunalnog poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice za primjenu obračuna po toni komunalnog otpada, primjenjivat će se način obračuna po m3 odloženog komunalnog otpada, te se utvrđuje visina naknade u iznosu od 30% iznosa kojeg komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. utvrđuje u svrhu odlaganja komunalnog otpada, po m3 odloženog komunalnog otpada.

Iznos naknade koju komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. naplaćuje u svrhu odlaganja komunalnog otpada utvrđuje Nadzorni odbor komunalnog poduzeća.

Članak 6.

Komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. dužno je mjesečno dostavljati Gradu Delnicama izvješće o količinama komunalnog otpada deponiranog na građevini namijenjenoj za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada Sović laz, specificirano po svakoj jedinici lokalne samouprave.

Sve fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnošću odvoza komunalnog otpada (u što se uključuje komunalni otpad iz kućanstva, poduzeća ili s javnih površina) dužne su prilikom deponiranja otpada u Sović lazu dati podatke o tome iz koje jedinice lokalne samouprave komunalni otpad dovezen.

Grad Delnice će, temeljem specifikacije iz stavka 1. ovog članka, dostavljati mjesečne račune jedinicama lokalne samouprave koje na području Grada Delnica odlažu komunalni otpad.

Članak 7.

Gradsko poglavarstvo Grada Delnica sklopit će Ugovor s jedinicama lokalne samouprave koje komunalni otpad odlažu na području Grada Delnica, a kojim će se definirati i urediti međusobni odnosi.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-10/06-01/05

Ur. broj: 2112-01-06-01

Delnice, 29. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=202&mjesto=51300&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr