SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD DELNICE
3

5.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01, 27/05 i 39/05) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 22. veljače 2006. godine, donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Delnica
za četverogodišnje razdoblje od ožujka 2006. godine
do ožujka 2010. godine

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

I. CILJEVI PROGRAMA

II. PROCJENU IZRADE NOVIH, ODNOSNO IZMJENU I DOPUNU POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

III. POTREBU PRIBAVLJANJA PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU I DONOŠENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

IV. POTREBA UREĐENJA ZEMLJIŠTA, RAZINA UREĐENJA ZEMLJIŠTA I IZVORI ZA FINANCIRANJE UREĐENJA TE ROK U KOJEM JE ODREĐENO ZEMLJIŠTE POTREBNO UREDITI ZA PLANIRANU NAMJENU

V. DRUGE MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA I DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

I. CILJEVI PROGRAMA

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru radi se za naredno četverogodišnje razdoblje dakle do ožujka 2010. god. U navedenom vremenskom periodu biti će potrebno sustavno pristupiti izradi i donošenju Planova prostornog uređenja, a u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Delnica (»Službene novine« broj 24/02) i Urbanističkim planom uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K1 i K2 (»Službene novine« broj 7/05). Navedeni planovi koji su doneseni u proteklom planskom periodu osnova su za daljnji razvoj Grada Delnica i samog naselja Delnice kao središta.

Za teritorij Grada Delnica na snazi su sljedeći planovi prostornog uređenja:

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00)

b) Prostorni plana Nacionalnog parka Risnjak (»Narodne novine« broj 23/01)

c) Prostorni plan uređenja Grada Delnica (»Službene novine« broj 24/02)

d) Urbanistički plan uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K1 i K2 (»Službene novine« broj 7/05)

e) Detaljni plan uređenja proširenja groblja u Delnicama (»Službene novine« broj 9/00)

f) Detaljni plan uređenja centra Delnica (»Službene novine« broj 12/03)

g) Detaljni plan uređenja »Klizalište« Delnice (»Službene novine« broj 30/04)

Cilj ovog Programa je osiguranje preduvjeta za mogućnost pristupanju kvalitetnog i stručnog planiranja prostora, otkupu zemljišta, izgradnji komunalne infrastrukture i pripremi zemljišta za izgradnju građevina prema trendovima i potrebama korisnika prostora. Također će ovaj program mjera biti osnova za izradu planova kojima će se definirati izvori financiranja izrade planske dokumentacije, izrade projekata i izvođenje komunalne infrastrukture, otkup zemljišta, priprema zemljišta za gradnju i sl. te visina planiranih sredstava, a unutar godišnjih programa gradnje, održavanja i rekonstrukcije komunalne infrastrukture ili unutar proračunskih stavki u kojima će se predvidjeti sredstva za izradu planova i projektne dokumentacije. S obzirom na to da se ovaj program izrađuje za vremenski period od 4 godine detaljna razrada i realizacija bit će izvršena programima i planovima koji su gore navedeni, a koji moraju biti u skladu s ovim Programom.

II. PROCJENA IZRADE NOVIH, ODNOSNO IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

II.A. Procjena izrade izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja

U sljedećem četverogodišnjem planskom razdoblju predviđa se da će se pokazati potreba za izradom izmjene i dopune sljedeće prostorno planske dokumentacije koja je na snazi za teritorij Grada Delnica:

1. Prostorni plan uređenja Grada Delnica (»Službene novine« broj 24/02)

U tijeku primjene Prostornog plana uređenja Grada Delnica uočeni su određeni problemi koji se odnose na mogućnost realizacije plana, a za očekivat je i da će se pokazati i potreba iz nekih drugih aspekata za promjenu Plana te će ovdje biti navedeni samo neki do sada uočeni nedostaci, a prilikom pristupanja izradi izmjene i dopune Plana biti će potrebno izvršiti detaljnu analizu i provesti cjelokupnu anketu među korisnicima prostora koja će dati konkretne zahtjeve za izmjenom i dopunom Plana. Do tada je moguće pojedinačnim ciljanim izmjenama Plana pokušati premostiti trenutne probleme čija bi prolongacija uzrokovala zastoje u prostornom planiranju i razvoju na duži vremenski period.

Do sada je uočena potreba za izradom izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Delnica u sljedećem:

- promjena zone »Petehovac« u područje turističko rekreacijske namjene odnosno turističko ugostiteljske namjene, s promjenom obveze izrade umjesto DPU-a u obvezu izrade UPU-a,

- proširenje turističko rekreacijskog područja T-1 i R-2 u Crnom Lugu na zemljište neposredno uz navedenu zonu,

- usklađenje pojedinih odredbi Plana s Zakonskim odredbama - npr. nemogućnosti izrade DPU-a za pojedinačne zahvate u prostoru i sl.,

- kompletna analiza Odredbi za provođenje Plana i što se tiče rješavanja nedoumica u provedbi, usklađenja sa Zakonom i usklađenja s grafikom i tekstualnim dijelom,

- analiza i odgovori vezani uz prikupljene zahtjeve i primjedbe pojedinih korisnika prostora, a odnose se na konkretne zahvate u prostoru koji trenutno nisu mogući zbog smjernica i odredbi samog Plana,

- detaljna analiza i korekcija građevinskih područja koja bi rezultirala usklađenjem sa stanjem na terenu, a krajnji cilj je omogućavanje realizacije Plana i njegovih postavki. Cilj te analize nije povećanje građevinskog područja, a rezultat je preoblikovanje i usklađenje sa odredbama za provođenje i stanjem na terenu.

2. Urbanistički plan uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1 i K-2 (»Službene novine« broj 7/05)

UPU naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1 i K-2 je novijeg datuma i u njegovoj primjeni nisu se iskazale veće potrebe za pristupanjem izmjeni i dopuni Plana. Budući se ovaj Program radi za vremenski period od četiri godine i vrlo je izvjesno da će se pristupiti izradi izmjena i dopuna PPU-a Grada Delnica ovim programom se također ostavlja mogućnost da se pristupi izradi izmjena i dopuna UPU-a budući se samom izmjenom PPU-a može uzrokovati i izmjena UPU-a. Također je tek razdoblje koje dolazi ono koje će pokazati vrijednosti Plana i njegovu učinkovitost i mogućnost primjene u konkretnim slučajevima. S obzirom na činjenicu da planovi moraju biti razvojni i pratiti potrebe korisnika prostora, a ujedno i usmjeravati razvoj jasno je da je to živi dokument koji je podložan promjenama, a sve u svrhu realizacije osnovnih postavki plana i koncepcije razvoja koju je zadao Županijski i Prostorni plan uređenja Grada Delnica.

3. Detaljni plan uređenja proširenja groblja u Delnicama (»Službene novine« broj 9/00)

4. Detaljni plan uređenja centra Delnica (»Službene novine« broj 12/03)

5. Detaljni plan uređenja »Klizalište« Delnice (»Službene novine« broj 30/04)

DPU proširenja groblja u Delnicama i DPU »Klizalište« Delnice u svojoj realizaciji dosegli su visok stupanj te je manja vjerojatnost da će se pokazati potreba za izradom izmjena i dopuna. DPU centra Delnica po svojoj koncepciji nešto je drugačiji odnosno u njega je integrirano više potencijalnih investitora, postojeća vlasnička struktura zemljišta je u većoj mjeri neriješena, a u postupku realizacije je cca 25% zone te je pretpostavljena veća vjerojatnost da će se možda pokazati potreba za pristupanju izrade izmjene i dopune plana. Za sva tri navedena plana može se reći da su po svojoj strukturi i sadržaju različiti i specifični i da će se u cilju njihove realizacije možda morati pristupiti manjim korekcijama planova ne s namjerom da se naruši osnovni koncept i postavke planova već da se prilagodbom pojedinim specifičnostima prostora i situacije u skladu s ciljevima plana postigne njihova realizacija.

II.B. Procjena izrade novih dokumenata prostornog uređenja

Obvezu izrade dokumenata prostornog uređenja propisali su Prostorni plan uređenja Grada Delnica i Urbanistički plan uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1 i K-2.

PPU-om Grada Delnica propisana je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja.

1. Prostorni plan područja posebnih obilježja za zaštićeno područje prirodne baštine i kulturno povijesnog nasljeđa za dolinu Kupe (pripadajući dio Gradu Delnicama površine 1604,3 ha) - navedena obveza proizašla je iz mjera provedbe Prostornog plana Primorsko-goranske županije) - Prostorni plan uređenja područja posebnih obilježja donosi Županijska skupština i budući zahvaća više jedinica lokalne samouprave obvezu izrade i pokretanja postupka izrade ima Županija koja će objediniti čitav zahvat izrade plana koji je definiran Prostornim planom Primorsko-goranske županije i Prostornim planovima Gradova i Općina čijim teritorijem prolazi rijeka Kupa.

2. UPU 2 - većeg neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Malo Selo - s obzirom na veći interes za gradnjom na teritoriju Crnog Luga moguća je veća zainteresiranost za gradnju i u Malom Selu te se predviđa izrada UPU-a Malo Selo.

3. UPU 3 - građevinskog područja naselja Krivac - dolina rijeke Kupe ograničena je načinom i uvjetima gradnje isključivo na građevinska područja naselja do donošenja PPPO doline Kupe. Navedena građevinska područja su obuhvatila zonu postojeće izgradnje s minimalnim proširenjima koja daju malu vjerojatnost nove izgradnje te se predviđa da će se također u naselju Krivac iskazati potreba izrade UPU-a za proširenje izgradnje.

4. UPU 4 - građevinskog područja poslovne zone K-3 (površine 17,11 ha) - Lučice - postojeći objekti bivšeg DIP-a Lučice i proširenje navedene zone na neizgrađeni dio zemljišta - zona je pogodna za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina s obzirom na blizinu infrastrukture i dobru prometnu povezanost (blizina pruge, cesta, blizina autoceste i čvora). Vlasnička struktura se mijenja, pojavljuju se privatni vlasnici i poduzetnici i za očekivat je da će se morati pristupiti izradi UPU-a.

5. UPU 5 - građevinskog područja poslovne zone K-4 (površine 44,39 ha) - Lučice. Potpuno neizgrađena zona. Za njenu realizaciju potrebno je riješiti imovinsko pravne poslove - zemljište je u privatnom vlasništvu - napraviti UPU, ishoditi dokumentaciju za izgradnju komunalne infrastrukture i izgraditi komunalnu infrastrukturu i izvršiti pripremu zemljišta. Budući je u navedenoj zoni potrebno napraviti sveobuhvatni zahvat, a zona je izuzetno velikih prostornih potencijala za razvoj poslovne zone uz pretpostavku da će se riješiti imovinsko-pravni poslovi pristupit će se izradi UPU-a.

6. UPU 6 - građevinskog područja poslovne zone K-6 (površine 5,81 ha) - poslovna zona u Dedinu - navedena zona sastoji se od nekoliko napuštenih i ruševnih građevina. Solidno je opremljena komunalnom infrastrukturom i vezana na mrežu prometnica (cesta Rijeka - Zagreb i blizina autoceste). Moguće je da će se pojaviti određeni interes za privođenje zone namjeni te se s obzirom na to predviđa i izrada UPU-a.

7. UPU 7 - turističko-rekreacijskog područja T-1 (površine 19,52 ha), R-2 (površine 37,59 ha) - Crni Lug - Velika Voda - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene - s obzirom na do sada iskazane interese pojedinih investitora pretpostavlja se da će se u postupku izmjene i dopune PPU-a Grada Delnica ova lokacija posebno razmatrati uz analizu i redefiniranje njenih granica. Za bilo kakvu gradnju potrebno je izraditi UPU u sadašnjim granicama ili u granicama koje će biti definirane izmjenom i dopunom PPU-a

Grada Delnica. Stoga se predviđa izrada UPU-a 7 u idućem četverogodišnjem razdoblju.

8. UPU 8 - za sportsko rekreacijskog područja R-1 (površine 3,19 ha) - područje »Delničkog potoka« - u planovima turističke ponude i kao mogućnost izletničkog turizma uvijek je razmatrano i područje »Delničkog Potoka«. Za realizaciju većih zahvata i izgradnju građevina potrebna je izrada UPU-a.

9. UPU 9 - građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T-2 (površine 9,93 ha) - Velike Polane

10. UPU 10 - građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T-3 (površine 17,22 ha) - Male Polane - područje Velikih i Malih Polana iako je razdvojeno u dvije izdvojene zone turističko-ugostiteljske namjene potrebno je istovremeno i vezano prostorno rješavati. Kao omiljeno izletište Delničana, prirodno značajan krajolik i zbog blizine Petehovca te radi do sada nenarušenih prirodnih vrijednosti prostora potrebno je pristupiti izradi UPU-a kojima bi se usmjerio razvoj Polana u skladu s prirodnim karakteristikama, potencijalima, potrebama i naročito u skladu s potrebama vlasnika zemljišta za zadovoljenje njihovih ciljeva.

11. UPU 11 - za površinu izdvojene namjene (nakon prenamjene područja posebne namjene N-1) za izgradnju ustanova socijalne skrbi različitih dobnih skupina stanovništva (površine 5,8 ha) - zona vojnih skladišta V-1 - s obzirom na namjenu navedene zone prema PPU-u Grada Delnica i trenutno stanje u kapacitetima i izgradnji objekata socijalne skrbi sukladno izvješću o stanju u prostoru moguće je da će se izmjenom i dopunom PPU-a Grada Delnica razmotriti namjena prostora i prilagoditi nekim drugim potrebama Grada Delnica. U skladu s time pristupit će se izradi UPU-a 11 ili prema sadašnjoj namjeni ili prema namjeni prostora koja će se definirati izmjenom i dopunom PPU-a Grada Delnica (sve u skladu s trenutno važećim PPU-om Grada Delnica).

12. UPU 12 za površinu posebne namjene N-2 (površine 3,1 ha), UPU 13 za površinu posebne namjene N-3 (površine 25,8 ha) i UPU 14 za površinu posebne namjene N-4 (površine 27,3 ha) - sve tri navedene zone su površine posebne namjene i dok su takve namjene mala je nadležnost i ingerencija za planiranje prostora, a donošenje UPU-a je u nadležnosti Grada Delnica iz toga što se navedene zone nalaze unutar teritorija Grada Delnica. Svaki zahvat ovisi o korisnicima prostora i njihovim potrebama i željama a budući Grad Delnice nema za sada nikakvih saznanja o planovima korisnika prostora Ministarstva obrane uvrštava se izrada navedenih planova u ovaj Program mjera kako bismo u idućem četverogodišnjem razdoblju omogućili razvoj i gradnju u navedenim zonama prema njihovim potrebama. Također je moguće u daljnjim pregovorima i na osnovi novih saznanja dođe do situacije da će se pojedine od navedenih zona moći PPU-om Grada Delnica prenamijeniti odnosno da će se napuštanjem pojedinih zona od strane vojske iste integrirati u prostor Grada Delnica i da će im namjena biti u skladu s razvojnim potrebama Delnica (gospodarstvo, turizam, prometni terminali i sl.). Ukoliko dođe do takve situacije i PPU Grada Delnica bude izmjenama i dopunama to u suradnji sa sadašnjim korisnicima tog prostora mogao učiniti morat će se izraditi UPU navedenih zona s namjenom koja će biti definirana PPU-om. Do onda postupa se prema važećim odredbama PPU-a Grada Delnica.

13. Detaljni planovi uređenja - u skladu s analizom PPU-a Grada Delnica koja je u kratko izvršena u Izvješću o stanju u prostoru i u Ovom Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru potrebno je preispitati i uskladiti odredbu PPU-a Grada Delnica o obvezi izrade DPU-a s obzirom na Članak 15a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova koji kaže da se DPU ne može izraditi za pojedinačni zahvat u prostoru. Tako se ovim programom mjera predviđa izrada DPU-a za višestambene građevine (osim interpolacija), ugostiteljsko turističke građevine locirane na izdvojenim građevinskim česticama, garaže i parkirališta preko 5 parkirnih mjesta na izdvojenim građevinskim česticama ako je to u skladu s odredbom gore citiranog članka Pravilnika odnosno ako se to ne smatra pojedinačnim zahvatom u prostoru - dio je šireg kompleksa gradnje ili se sam zahvat tako ne tretira.

14. DPU 1 etnološke zone Velika Lešnica - Velika Lešnica zaštićena je kao etnološka zona i za nju kao cjelinu potrebne je izrada DPU-a. Zbog karakterističnog naselja predviđa se da će se možda pojaviti interes za izgradnjom građevina, a to nije moguće niti poželjno bez DPU-a kojim će se definirati uvjeti zaštite i očuvanja izvornog izgleda naselja i time smanjiti mogućnost narušavanja izgleda naselja i njegove devastacije.

15. DPU2 osobito vrijednog prirodnog krajobraza Petehovac - sama lokacija je već analizirana u Izvješću o stanju u prostoru i ovom Programu mjera te će se prema stanju u PPU-u Grada Delnica i trenutnoj situaciji pristupiti izradi DPU-a kako je to sada navedeno u »Mjerama provedbe plana« ili će se pristupiti izradi plana koji bude propisan Izmjenama i dopunama PPU-a Grada Delnica ako isti bude donesen.

16. DPU3 sanacije, gradnje i rekonstrukcije deponije Sović Laz - Sović Laz kao reciklažno dvorište i deponij komunalnog otpada za 7 jedinica lokalne samouprave po svojoj važnosti i namjeni zahtjeva šire i kompleksno prostorno sagledavanje, a u idućem vremenskom razdoblju nakon izrade Studije o utjecaju na okoliša krenut će se na sređenje ostale dokumentacije za što je preduvjet izrada DPU-a.

UPU-om naselja Delnice, područja poslovne namjene K- 1 i K-2 predviđena je izrada sljedeće prostorno planske dokumentacije:

1. Detaljni plan uređenja »Centar II.« Delnice - površine 1,3 ha - kao logičan slijed DPU-a Centar Delnice koji je na snazi i u primjeni, a budući se nalazi u samom centru naselja Delnice i zbog već iskazanih pojedinačnih interesa pojedinih vlasnika građevina i zemljišta na tom području predviđa se izrada predmetnog DPU-a. U grafičkom prilogu broj 1. Korištenje i namjena površina ova zona je zona M2 - mješovita namjena - pretežito poslovna.

2. Detaljni plan uređenja »Rusovi dolci« - površine 1,8 ha - u blizini je Srednja škola u Delnicama u namjeni površina je to zona D5, Javna i društvena namjena - školska. S obzirom na već postojeću građevinu srednje škole i moguće je da će se iskazati potreba za još nekim dopunskim sadržajima uz školu i dvoranu te će biti potrebna izrada DPU-a za ostvarenje planova i ciljeva.

3. Detaljni plan uređenja ugostiteljsko-turističke namjene »Jagorovi dolci« - površine 3,5 ha - uz pretpostavku da će se moći riješiti imovinsko stanje, s obzirom na poticanje razvoja turizma iz svih instanci Republike Hrvatske i da se navedeno područje nalazi u dodirnoj zoni Park šume Japlenški

vrh moguć je interes potencijalnih investitora za izgradnjom u toj zoni, a samim time će se pokazati potreba izrade DPU- a.

4. Detaljni plan uređenja zone mješovite, pretežito poslovne namjene »Jagorovi dolci I« - površine 4,4 ha - u ovoj zoni početo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, s obzirom na strukturu vlasništva za pretpostaviti je da će se relativno dobro i brzo moći riješiti i ostali dio zone te će se pristupiti izradi DPU-a kao logičnog nastavka postojećeg naselja planski poznatog pod nazivom Doli IV.

5. Detaljni plan uređenja zone mješovite, pretežito poslovne namjene »Jagorovi dolci II« - površine 3,0 ha - također je jedan dio zemljišta otkupljen i uz pretpostavku da će se veći dio imovinsko-pravno riješiti pristupit će se izradi DPU-a budući su takve zone Gradu i potencijalnim investitorima naročito potrebne.

6. Detaljni plan uređenja zone mješovite, pretežito poslovne namjene uz ulicu Bana Josipa Jelačića - površine 1,9 ha - zona je u proteklom razdoblju bila već isplanirana odnosno bio je napravljen PUP koji je stavljen izvan snage ali je dao osnovnu koncepciju i smjernice razvoja zone i s obzirom na dobar položaj pretpostavlja se da će se ići u izradu DPU-a.

7. Detaljni plan uređenja zone mješovite, pretežito poslovne namjene »Osredak« - površine 2,6 ha - ova zona bi već davno bila isplanirana i izgrađena da je riješeno imovinsko-pravno stanje. Budući Grad Delnice namjerava ići u značajniji otkup zemljišta naročito u zonama koje su logičan slijed odnosno interpolacija u postojeću gradnju ova zona biti će rješavana u prvoj fazi pa se pretpostavlja da će se krenuti u izradu DPU-a odmah nakon toga.

8. Detaljni plan uređenja zone mješovite pretežito stambene namjene »Srednji štuk« - površine 3,4 ha - Grad Delnice ima pomanjkanje zemljišta za izgradnju individualnih stambenih građevina te se namjerava krenuti u otkup zemljišta i izradu DPU-a kojim bi se otvorio veći dio novih gradilišta za izgradnju obiteljskih kuća koje su tradicionalni način življenja obitelji u Gradu Delnicama.

III. POTREBA PRIBAVLJANJA PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU I DONOŠENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Prostorni plan područja posebnih obilježja radi se na topografskoj karti u mjerilu 1:100.000 i/ili 1:25.000 ili na državnoj karti u mjerilu 1:5.000 i/ili 1:10.000 ovisno o vrsti obilježja i površini obuhvata plana. Budući će navedeni Plan izrađivati Županija pribavljanje podataka i stručnih podloga za izradu i donošenje ovog plana bit će također u njihovoj domeni.

2. Urbanistički planovi uređenja izrađuju se na osnovnim državnim kartama u mjerilu 1:5.000 ili topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1.000 ili 1:2.000. Za teritorij Grada Delnica postoje osnovne državne karte u mjerilu 1:5.000, katastarske karte u mjerilu 1:2880 i jedan dio naselja Delnice u mjerilu 1:1.000.

3. Detaljni planovi uređenja izrađuju se na topografsko- katastarskom planu ili katastarskom planu u mjerilu 1:1.000 ili 1:500. Za samo naselje Delnice djelomično postoje topografsko-katastarski planovi u mjerilu 1:1.000.

Obveza pribavljanja adekvatnih podloga na kojima se izrađuju pojedine vrste planova bit će iskazana prilikom pristupanja izradi svakog plana posebno budući je teritorij Grada Delnica pokriven različitim podlogama za pojedine lokacije. Grad Delnice pokušava u posljednje vrijeme putem nadležnih županijskih institucija i Državne geodetske uprave krenuti u izradu nove izmjere i izradu novih katastarskih podloga. Tako je u 2005. god. pokrenuta izrada digitalnih ortofoto karata u M 1:5.000 koje sufinancira Grad Delnice.

Podaci potrebni za izradu gore navedenih dokumenata prostornog uređenja dostupni su u postojećoj dokumentaciji prostora (prostorni planovi koji su usvojeni i doneseni, razne studije i istraživanja koja su vršena od drugih institucija npr. Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Komunalca i sl., a mogu se koristiti ovisno o vrsti i specifičnosti lokacije izrade plana). Za izradu svakog plana posebno Grad Delnice će prikupiti svu dokumentaciju prostora koja postoji i dati je izrađivaču planova kao podlogu, a u dokumentaciji za nabavu bit će naglašena potreba pribavljanja i drugih podataka koji su važni za pojedinu lokaciju kao što je ispitivanje tržišta i potencijalnih korisnika prostora za vrstom gradnje, vrstom npr. djelatnosti kojom se pojedini investitori namjeravaju baviti, potrebama stanovništva Grada i sl. Navedena ispitivanja mogu se vršiti putem anketa, analizom postojeće privrede i djelatnosti kojima se sada i tradicionalno bavi stanovništvo, analiza nezaposlenosti i struktura nezaposlenih, analiza prirodnih specifičnosti pojedinog prostora koja će dati rezultate u uvjetima zaštite prirode i okoliša prilikom planiranja i niz drugih analiza koje su karakteristične za svaku pojedinu lokaciju.

IV. POTREBA UREĐENJA ZEMLJIŠTA, RAZINA UREĐENJA ZEMLJIŠTA I IZVORI ZA FINANCIRANJE UREĐENJA TE ROK U KOJEM JE ODREĐENO ZEMLJIŠTE POTREBNO UREDITI ZA PLANIRANU NAMJENU

Putem godišnjih programa planirat će se izvršavanje radnji na uređenju građevinskog zemljišta. U prvoj fazi krenut će se u rješavanje imovinskih odnosa odnosno u otkup zemljišta u svim zonama gradnje naročito u Delnicama i Crnom Lugu budući je rješenje imovinskih odnosa osnova za pristupanje izradi planova prostornog uređenja budući to garantira njihovu realizaciju. U Proračunu Grada Delnica za 2006. god. planirana su značajnija sredstva za otkup zemljišta odnosno za sređenje gruntovnog i katastarskog stanja na parcelama koje je nerijetko vrlo nesređeno.

Gradnja komunalne infrastrukture planira se godišnjim planovima gradnje komunalne infrastrukture. Kako se pojedina zona gradnje bude riješila imovinsko-pravno i izradio se adekvatan plan prostornog uređenja pristupit će se ishođenju potrebne dokumentacije za gradnju komunalne infrastrukture i izgradnja iste uvrštavat će se u godišnje planove izgradnje. To se odnosi na izgradnju cesta i javnih površina, javne rasvjete, javne instalacije vode i struje te izgradnju odvodnje oborinskih i fekalnih voda, uređenje zelenih površina. Prioritet u pristupanju otkupu zemljišta i izradi planova prostornog uređenja biti će prvenstveno na poslovne zone i zone mješovite namjene pretežito poslovne kojima bi se stimuliralo poduzetništvo i obrtništvo u Gradu Delnicama.

V. DRUGE MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA I DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Svi planovi prostornog uređenja izrađivat će se u skladu s postavkama planova višeg reda s aspekta zaštite okoliša, odnosno moraju se poštivati sve mjere zaštite voda, šuma, zraka i tla, a to sve planiranjem izgradnje građevina koje znatno ne utječu na okoliš (tzv. čiste djelatnosti koje nemaju negativne utjecaje okoliš).

Planovima prostornog uređenja potrebno je predvidjeti gradnju sustava odvodnje u skladu s projektom oborinske i fekalne odvodnje pojedinih naselja tako da se nadovezuje na postojeću kanalizaciju (Delnice) ili da se internim sistemima odvodnje u skladu s vodopravnim i sanitarnim uvjetima otpadne vode dovodi na adekvatne uređaje za pročišćavanje.

Odvoz i prikupljanje smeća vrši se prema Odluci. Deponiranje smeća vrši se na zajednički deponij za sedam jedinica lokalne samouprave, u postupku je izrada Studije o utjecaju na okoliš, a nakon toga mora se pristupiti izradi DPU-a i prikupljanju dokumentacije za gradnju kako bi se deponij legalizirao i omogućilo njegovo korištenje u skladu s uvjetima zaštite okoliša i prirode.

Planiranjem i izgradnjom građevina mora se posebno posvetiti pažnja maksimalnom očuvanju postojećih prirodnih specifičnosti prostora, pridavanju važnosti ambijentalnoj arhitekturi i gradnji i sprečavanju sekundarnog negativnog utjecaja gradnje na prirodu i okoliš.

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

1. Ostvarivanje ovog Programa mora se provoditi u skladu s mjerama provedbe i smjernicama koje su propisane u Prostornom planu Primorsko-goranske županije i Prostornom planu uređenja Grada Delnica te u Urbanističkom planu uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K- 1 i K-2.

2. Sredstva za realiziranje predmetnog Programa planirat će se u proračunu za svaku godinu posebno u navedenom četverogodišnjem razdoblju. U prvim godinama predviđa se veća sredstva predvidjeti za otkup zemljišta, a u kasnijem razdoblju kada se stvore preduvjeti veći dio biti će predviđen za izradu planova prostornog uređenja, opremanje zemljišta i izgradnju komunalne infrastrukture. Za financiranje izrade pojedinih planova moguće je da će se iznaći i drugi izvori putem kandidiranja na županijske i državne programe,a u pojedinim slučajevima moguće je i financiranje od strane pojedinih zainteresiranih investitora.

3. S obzirom na to da je Program dosta opsežan i ambiciozan njegova realizacija vjerojatno neće biti potpuna, ali je program zato dovoljno širok da se u slijedećem četverogodišnjem razdoblju mogu ostvarivati razni interesi tržišta i investitora koji u ovom trenutku nisu predvidivi. Na osnovi ovog Programa Poglavarstvo Grada donosit će operativne planove za kraća vremenska razdoblja koji će pratiti trenutne potrebe za gradnjom i mogućnost brze realizacije i biti će rezultat analize stanja na pojedinim lokacijama za koje će se planirati izrada Planova prostornog uređenja. Na osnovi takvog pristupa moći će se na vrijeme planirati sredstva u Proračunu za izradu pojedinih planova prostornog uređenja.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru donosi se za četverogodišnje razdoblje (ožujak 2006. - ožujak 2010.) god. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjivat će se od 30. ožujka 2006. do 30. ožujka 2010. godine.

Klasa: 350-02/06-01/02

Ur. broj: 2112-01-06-1

Delnice, 22. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=164&mjesto=51300&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr