SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD DELNICE
3

4.

Temeljem članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01, 27/05 i 39/05) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj dana 22. veljače 2006. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru za područje Grada Delnica

I. Sadržaj izvješća o stanju u prostoru

I.1.Pokrivenost područja Grada Delnica prostornim planovima

I.2.Konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Delnica

I.3.Opća ocjena prostorno planske dokumentacije

I.4.Ocjena stanja u prostoru

I.1. Pokrivenost područja Grada Delnica prostornim planovima

Za teritorij Grada Delnica na snazi su sljedeći prostorni planovi:

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00)

b) Prostorni plana Nacionalnog parka Risnjak (»Narodne novine« broj 23/01)

c) Prostorni plan uređenja Grada Delnica (»Službene novine« broj 24/02)

d) Urbanistički plan uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K1 i K2 (»Službene novine« broj 7/05)

e) Detaljni plan uređenja proširenja groblja u Delnicama (»Službene novine« broj 9/00)

f) Detaljni plan uređenja centra Delnica (»Službene novine« broj 12/03)

g) Detaljni plan uređenja »Klizalište« Delnice (»Službene novine« broj 30/04)

S obzirom na sve gore navedene planove vidljivo je da pokrivenost prostornim planovima na teritoriju Grada Delnica nije zadovoljavajuća te će se programom mjera koji će se također donijeti za iduće četverogodišnje razdoblje iskazati potreba za izradom svih planova koji su Prostornim planom uređenja Grada Delnica i Urbanističkim planom uređenja naselja Delnica i područja poslovne namjene K1 i K2 propisani, a sve u svrhu kvalitetnog i kontroliranog razvoja prostora i svih aspekata razvoja Grada Delnica (gospodarstvo, turizam, sport, infrastruktura, društvene djelatnosti i socijalna skrb, školstvo, zaštita okoliša i sl. što utječe na kvalitetu stanovanja i života građana).

I.2. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Delnica određena su i planirana uglavnom u Prostornom planu uređenja Grada Delnica za čitav teritorij Grada Delnica i budući je isti novijeg datuma obradio je sve aspekte prostornog razvitka koji su uglavnom usmjereni na očuvanje i zaštitu prostora utvrđivanjem namjene prostora na podizanje kvalitete stanovanja kroz prostorne i socijalne standarde, na podizanje razine opremljenosti komunalnom infrastrukturom i sl. Ove postavke koje su određene Prostornim planom uređenja Grada Delnica protežu se kroz sve planove nižeg reda i smjernice su za izradu istih (Urbanistički planovi uređenja i Detaljni planovi uređenja koji će na osnovi toga detaljnije i kvalitetnije obraditi svaki aspekt prostornog razvitka)

I.3. Opća ocjena prostorno planske dokumentacije

U vremenu od prethodnog izvješća o stanju u prostoru usvojeni su »Urbanistički plan uređenja naselja Delnice i područja poslovne namjene K1 i K2« kao osnovni prostorno planski dokument za naselje Delnice kao središte Grada Delnica i Detaljni plan uređenja »Klizalište« Delnice. U tijeku provedbe dokumenata prostora navedenih u točki I. naročito Prostornog plana uređenja Grada Delnica ispostavili su se određeni problemi koji nisu bili predvidivi u tijeku donošenja samog Plana. Također se pojedinačnim zahtjevima mogućih korisnika prostora počela iskazivati potreba za izmjenama i dopunama prostornog plana. Različiti aspekti razvoja Grada Delnica - gospodarstvo, malo poduzetništvo, turizam, sport i sl. - također su u tijeku vremena u kojem se PPU Grada Delnica primjenjuje doveli do toga da se uslijed bržeg razvoja i tijeka događaja pojedini dijelovi plana moraju izmijeniti i prilagoditi trenutačnim potrebama kako bi plan bio razvojni u stimulativan, a ne kočnica razvoja Grada Delnica. Kao neki od značajnijih do sada primijećenih dijelova plana koji se moraju razmotriti u smislu promjene je Zona »osobito vrijednog predjela - prirodni krajolik »Petehovac« za koju je predviđena izrada Detaljnog plana uređenja, a sama njegova realizacija je gotovo nemoguća zbog veličine prostora za koji je potrebna izrada. Predložit će se u suradnji s nadležnim institucijama kao i s Prostornim planerima da se razmotrit mogućnost promjene navedene zone u »Turističko rekreacijsko područje« odnosno u »Turističko ugostiteljsku namjenu« s potrebnom izrade Urbanističkog plana uređenja koji je po mjerilu i mogućnosti pribavljanja podloga lakši za izradu, a zakonski prihvatljiv budući se za izdvojene zone u ovom slučaju za turizam propisuje izrada UPU-a. Također je potrebno razmotriti mogućnost proširenja zone turizma u Crnom Lugu (zone T-1 i R-2) neposredno uz postojeću zonu te namjene s obzirom da su za to iskazali potrebu u Nacionalnom Parku »Risnjak« Crni Lug. U cijelosti je potrebno analizirati Odredbe za provođenje Plana kao i sve primjedbe koje su do sada prikupljene budući pojedini potencijalni investitori ne mogu ostvariti svoje namjere osnovom tog plana. Sve navedeno dovodi do toga da je potrebno u idućem vremenskom periodu napraviti detaljnu analizu PPU-a Grada Delnica u što će biti uključena građevinska područja koja uz prilagodbu postojećem stanju i određenu korekciju koja neće značajno utjecati na osnovne odrednice i dozvoljene površine građevinskih područja može značajno olakšati provedbu plana i mogućnosti realizacije određenih zahvata u prostoru. Stoga će se Programom mjera za iduće četverogodišnje razdoblje također predvidjeti izrada izmjena i dopuna PPU-a Grada Delnica i svih planova navedenih u točki I.1. Ovog izvješća budući bi njihova izmjena mogla biti uzrokovana izmjenom PPU-a Grada Delnica ili nekim drugim razlozima koji se iskažu uslijed stanja u prostoru ili drukčijih zahtjeva gradnje, a koji su prihvatljivi i bolji.

Urbanistički plan uređenja naselja Delnice i područja poslovne namjene K1 i K2 novijeg je datuma i u njegovoj primjeni nismo dobili saznanja o većim problemima no budući su Prostorni planovi živi dokumenti koji prate razvoj i moraju biti u funkciji razvoja svih aspekata jednog društva i korisnika prostora za očekivat je da će se u idućem četverogodišnjem razdoblju moguće iskazati potreba za izmjenom i dopunom i tog plana.

Detaljni planovi uređenja uglavnom se rade za manje prostore i ograničen broj korisnika prostora, njihova realizacija je brža i konkretna pa je manja mogućnost da će se pokazati potreba za izradom izmjena i dopuna navedenih planova. Ipak s obzirom da većina navedenih planova još nije realizirana, da su planovi po svojim karakteristikama dosta detaljni i traže egzaktnu primjenu moguće je da će se iz određenih razloga pokazati potreba za izradu izmjene i dopune tih planova te će se Programom mjera također i ti planovi predvidjeti za izmjenu i dopunu, s namjerom da se ne narušava koncept i osnovne postavke plana, a sve u cilju prilagođavanja određenoj mikrolokaciji i potrebama investitora i samim time omogućavanjem realizacije Planova.

U prostornom planu uređenja Grada Delnica rijeka Kupa određena je u pojasu od 500 m kao Park prirode te je propisana izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja »dolina Kupe« koji donosi Županija. Prostor koji je tu naveden zauzima značajni dio teritorija Grada Delnica u idućem vremenskom periodu predstavlja veliki potencijal za razvoj naročito sporta i turizma i potrebno je čim prije pristupiti izradi Plana kako bi Grad Delnice kroz to mogao iskazati sve svoje zahtjeve i potrebe i kako nedostatak tog plana ne bi kočio razvoj tog prostora ili bi uzrokovao nekontrolirane zahvate kao posljedica nedefiniranosti prostora i zabrana u svim zahtjevima i potrebama potencijalnih investitora.

Kao poseban problem u ovom Izvješću navodimo nedostatak potrebnih katastarskih podloga za izradu planova i za njihovu provedbu. Traženo je od Državne geodetske uprave u Zagrebu da se u idućem planskom razdoblju uvrsti Grad Delnice u planove koji se rade za pet godina, a odnose se na izradu geodetskih podloga i katastarsku izmjeru kako bi se stanje sredilo i uskladilo stanje na terenu sa katastrom. U tom pogledu od Primorsko-goranske županije i njihovih stručnih službi očekuje se stručna i financijska pomoć. Također će se Programom mjera iskazati za svaki prostorni plan koji se izrađuje da je potrebno pribaviti i adekvatne podloge za izradu kartografskih prikaza koje sadrži grafički dio svakog prostornog plana.

Za realizaciju Planova mora se pristupiti imovinsko-pravnom sređivanu zemljišta. Grad Delnice ima još vrlo mali dio gradilišta koja su u njegovom vlasništvu, jedan dio zemljišta koje je otkupljeno u proteklom periodu ali nedostatan za razvoj i planiranje zona što za individualnu stambenu izgradnju što za razvoj poslovnih zona. Stoga je u idućem četverogodišnjem razdoblju osnovni prioritet izvršiti otkup zemljišta i okrupnjavanje sitnih parcela kao osnovu za početak razvoja i izradu prostornih planova i stvaranja preduvjeta za ishođenje potrebne dokumentacije za gradnju.

I.4. Ocjena stanja u prostoru

Analizom u prethodnoj točki prostorno planske dokumentacije i samog prostora na terenu može se zaključiti da prostor Grada Delnica nije devastiran bespravnom i nekontroliranom gradnjom, odnosno gradnjom koja narušava krajobrazne i tradicionalne kriterije. Veći problem i devastaciju prostora predstavljaju brojni koridori tranzitne infrastrukture koja je od važnosti za Republiku Hrvatsku koji znatno narušavaju vrijednosti prostora i prirode i predstavlja trajna ograničenja u razvoju i korištenju navedenog prostora.

Uočen je veći interes za izgradnjom poslovnih građevina. Stoga je potrebno nastaviti s otkupom parcela i okrupnjivanjem zemljišta formiranjem građevinskih parcela budući je to osnovni preduvjet za brzu realizaciju zamišljene investicije i samim time zadržavanje potencijalnih investitora na našem teritoriju. Za pojedine zone potrebno je izraditi UPU čemu će se pristupiti tek kada se riješe imovinski odnosni koji su očito prioritet u slijedećem planskom razdoblju. Sve poslovne zone u koje će Grad Delnice krenuti s otkupom zemljišta također zahtijevaju izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture, a u realizaciju toga će se krenuti kako se pojedina zona bude riješila imovinski i izradio propisani plan. Za takav sveobuhvatni zahvat koji jedino s takvim postavkama može dati nekakve rezultate Grad Delnice nema sam mogućnosti da ga realizira te će biti potrebno putem kredita riješiti imovinske odnose, a ostatak će biti neophodno da se sufinancira od strane Županije i iz raznih Državnih poticajnih fondova za razvoj poslovnih zona.

Za individualnu stambenu izgradnju također je u proteklom razdoblju krenuo veći interes kako u naselju Delnicama, posebno u Crnom Lugu te u Brodu na Kupi i Lučicama. Grad Delnice ima vrlo ograničen broj gradilišta koja se mogu prodati za individualnu stambenu izgradnju i to u Delnicama i nekoliko u Crnom Lugu što je u potpunosti nedovoljno u odnosu na interes i potrebe. Također se u idućem razdoblju ima namjeru ići u otkup zemljišta i izradu Prostorno planske dokumentacije, te izradu i ishođenje dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture za zone individualne stambene izgradnje na područjima koja su prostornim planovima predviđene.

Zone turizma nisu ograničene po površini u Prostornom planu uređenja Grada Delnica, a njene lokacije su određene prema kriterijima dosadašnjih postojećih zona ili planiranih u prethodnim planovima. Raspored tih zona je ravnomjeran na čitavom teritoriju Grada Delnica i vezan je uz prirodne pogodnosti i obilježja koja naročito pogoduju razvoju i promidžbi turizma (Polane, Petehovac, Nacionalni park »Risnjak«, Kupa, Japlenški vrh i sl.). Kao posebnu temu potrebno je razmotriti navedene zone u smislu mogućnosti realizacije i smislenog razvoja i prilagodbe PPU-a Grada Delnica određenim razvojnim zahtjevima kako je to navedeno u prethodnom dijelu ovog izvješća. Postojeći ugostiteljski kapaciteti koji su u proteklom periodu bili uglavnom izvan funkcije i upotrebe u posljednje vrijeme su rekonstruirani i stavljeni u funkciju što pokazuje trend ponovnog buđenja turizma u Gradu Delnicama.

Povezano s razvojem i napretkom turizma i sport je kao jedna od značajnih razvojnih grana Grada Delnica. Zone turizma i sporta i rekreacije su međusobno integrirane i ispletene, sportski tereni se pomalo obnavljaju i šire i može se reći da je sportski turizam povezan s prirodnim obilježjima, specifičnostima te raznolikošću od velikog značenja i ogroman potencijal razvoja Grada Delnica (sportski tereni na Polanama i Petehovcu, u Delnicama i u neposrednoj blizini Delnica, Crni Lug, Kupa, planine itd.).

Komunalna infrastruktura kao neophodni prateći dio razvoja svih gore navedenih grana se gradi, održava ili rekonstruira prema godišnjim programima koje donosi Vijeće Grada Delnica i nastoji pratiti trendove izgradnje pojedinih zona i razvoja pojedinih grana (poslovne zone, stambene zone, turizam) koje su prethodno analizirane. Troškovi izgradnje ili održavanja građevina komunalne infrastrukture su veliki s obzirom na specifičnost terena i prostora i u tom segmentu uvijek se traži određena pomoć putem kandidiranja programa određenih investicija na Županiju i u Državu za sufinanciranje. U proteklom dvogodišnjem razdoblju rekonstruirane su pojedine ulice u kompletu sa svom infrastrukturom koja tuda prolazi i to Ulica S. S. Kranjčevića i Mesnička ulica, nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacije u Delnicama, početa je izgradnja kanalizacije u Brodu na Kupi, napravljen je snimak kanalizacije u Crnom Lugu, početi su radovi na vodovodu Kočičin, napravljen je određen nivo projektne dokumentacije za kanalizaciju u Brodu na Kupi, počela je gradnja vodovoda za Petehovac, nastavljeni su radovi na proširenju groblja u Delnicama, proširena je javna rasvjeta prema potrebi u svim mjestima Grada Delnica, uređene su javne površine u pojedinim naseljima prema potrebi i rekonstruirane nerazvrstane ceste, te je pojedinačno prema potrebi rađena rekonstrukcija komunalne infrastrukture na čitavom teritoriju Grada Delnica.

S aspekta zaštite okoliša važno je napomenuti da u samom Gradu Delnicama nema značajnih zagađivača koji bi opterećivali prostor i imali posebne uvjete zaštite okoliša, a da im je djelatnost lokalnog karaktera. Veće zagađenje naročito u incidentnim situacijama očekuje se od građevina koje tuda prolaze i tranzitnog su značenja, a to su naftovod, plinovod, autocesta, magistralna pruga, dalekovodi i ostale prometnice koji direktno ili indirektno (prosjeke na šumama ili prolazak kroz poljoprivredne površine koje nakon toga to više ne mogu biti) narušavaju prirodne vrijednosti prostora i mogu zagaditi okoliš. Prostornim planom Primorsko-goranske županije kao i Prostornim planom uređenja Grada Delnica lokacija »Sović Laz« predviđena je kao reciklažno dvorište za komunalni otpad i to za 7 jedinica lokalne samouprave (Lokve, Delnice, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice). U tijeku je postupak izrade studije utjecaja na okoliš što je preduvjet za ishođenje kompletne dokumentacije prema zakonu za legalizaciju navedenog odlagališta. Također je potrebno učiniti sve radnje prema Zakonu o otpadu koje se odnose na korištenje navedenog deponija od strane drugih jedinica lokalne samouprave na čijem se teritoriju ne nalazi odlagalište.

Sprečavanjem nekontrolirane gradnje i planiranjem prostora u smislu da se ne dozvoli granja koja bi znatnije opterećivala prostor u smislu zagađenja okoliša može se održati postojeće zadovoljavajuće stanje okoliša.

Daljnjim ulaganjem u izgradnju kanalizacije, ishođenje dokumentacije i radove na deponiju smeća »Sović Lazu«, stručnim očuvanjem šuma, brigom o postojećim vodotocima i sveobuhvatnom stručnom brigom o prirodi može se spriječiti na lokalnom nivou zagađenje okoliša. Sprečavanje zagađenja od građevina koje su od važnosti za Republiku moralo bi biti u nadležnosti države.

Izvješće o stanju u prostoru donosi se za četverogodišnje razdoblje (ožujak 2006. - ožujak 2010.) god. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjivat će se od 30. ožujka 2006. do 30. ožujka 2010. godine.

Klasa: 350-02/06-01/02

Ur. broj: 2112-01-06-1

Delnice, 22. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=164&mjesto=51300&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr