SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 2. Utorak, 17. siječnja 2006.
OPĆINA PUNAT
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05) Općinsko vijeće Općine Punat, na 9. sjednici održanoj 16. siječnja 2006. godine, donosi

STATUT
Općine Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se uređuju obilježja Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općina), javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine.

II. OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 2.

Općina Punat je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina Punat se nalazi na jugoistočnom dijelu otoka Krka i graniči sa sjeverne i zapadne strane sa Gradom Krkom, sa sjeveroistočne sa Općinom Vrbnik, sa istočne i južne strane sa Općinom Baška.

Općina obuhvaća područja naselja: Punat i Stara Baška.

Granice područja Općine idu rubnim granicama katastarskih općina Punat i Stara Baška.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Puntu.

Tijela i upravna tijela Općine imaju pečate, čiji opis, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnim propisom i odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb se sastoji od trokutastog - srcolikog štita s plavim poljem u kojem se nalazi anđeo koji u desnoj ruci drži mač, u lijevoj vagu, opkoračivši dvije obale između kojih je jedrenjak.

Zastava je jednobojna - plave boje, dimenzija omjera dužine i širine, 2:1, a na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb općine, obrubljen zlatnom rubnom trakom.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine.

O podrobnijem izgledu i korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 5.

Dan Općine je 30. studeni, dan Svetog Andrije, zaštitnika župe Punat, koji se svečano obilježava.

U Staroj Baški se svečano obilježava 1. studeni, dan Svih Svetih.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze.

Počast se može opozvati ako se počasni građanin pokaže nedostojnim počasti.

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine odlučuje o dodjeli javnih priznanja Općine, građanima, fizičkim ili pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života.

Općinsko vijeće Općine posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike, kriterij i postupak njihove dodjele te tijela koje provode postupak i dodjeljuju priznanja.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

Članak 8.

Općina surađuje s općinama otoka Krka i gradom Krkom, gradovima i općinama Primorsko-goranske županije i Županijom primorsko-goranskom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Općina, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima i općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Općine s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Članak 10.

Općina u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Županije primorsko-goranske te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine mogu podnositi Općinsko vijeće, Poglavarstvo i općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 11.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 12.

Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,

2. prostorno i urbanističko planiranje,

3. komunalno gospodarstvo,

4. brigu o djeci,

5. socijalnu skrb,

6. primarnu zdravstvenu zaštitu,

7. odgoj i osnovno obrazovanje,

8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

9. zaštitu potrošača,

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

11. protupožarnu i civilnu zaštitu,

12. promet na svom području,

13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi koje je Općina dužna organizirati kao i poslovi koje će Općina obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.

Način organiziranja poslova iz stavka 2. ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se općim aktima koje donosi Općinsko vijeće.

Članak 13.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesni odbor na području Općine ako ocijeni da je to učinkovitije.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da Općini, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova, ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 2. ovoga članka, Općina može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Članak 14.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta, organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima.

Za obavljanje poslova iz st. 1. ovog članka, općine i gradovi mogu osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

Akt o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Članak 15.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:

1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,

2. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,

4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

5. obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,

6. osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,

7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,

8. organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,

9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,

11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

12. potiče aktivnosti udruga građana,

13. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog naslijeđa,

14. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

15. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

16. donosi proračun Općine,

17. obavlja poslove radi očuvanja komunalnog reda,

18. obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine u skladu sa zakonom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Lokalni referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina članova Općinskog vijeća, Poglavarstvo Općine, polovina mjesnih odbora na području Općine kao i 20% birača upisanih u birački popis Općine.

Pravo izjašnjavanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine.

Članak 18.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

1. područje za koje se raspisuje referendum,

2. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,

3. obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

4. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

5. dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 19.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće Općine.

Tijela Općine ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 20.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Mjesni zborovi građana su mjesni zbor građana naselja Punat i naselja Stara Baška.

Općinsko vijeće Općine može sazvati mjesni zbor građana i za dio naselja ili mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Mišljenje mjesnog zbora građana nije obvezujuće za Općinsko vijeće.

Na mjesnom zboru građana ne utvrđuje se kvorum.

Članak 21.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst prijedloga.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i broju osobne iskaznice odnosno JMBG ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Općinsko vijeće dužno je o prijedlogu odlučiti u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga i o istome obavijestiti predlagatelja.

Članak 22.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine i zaposlenih u tijelima Općine, ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja.

VII. OPĆINSKA TIJELA

Članak 23.

Tijela Općine su:

1. Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo,

2. Općinski načelnik, kao izvršno tijelo,

3. Općinsko poglavarstvo, kao izvršno tijelo,

4. Upravni odjel, kao upravno tijelo.

Članak 24.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine podijeljene su između općinskog vijeća, općinskog načelnika, općinskog poglavarstva i upravnog odjela Općine.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi koji se odnose na legislativu (donošenje općih akata) u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Općinskog poglavarstva.

Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Općinsko vijeće.

Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1. Općinsko vijeće

Članak 25.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način određen zakonom.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

1.1. Konstituiranje Općinskog vijeća

Članak 26.

Općinsko vijeća se smatra konstituiranim izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća, na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina izabranih vijećnika.

Prvu sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti, u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Ako se prva sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Članak 27.

Prvoj sjednici do izbora predsjednika, predsjedava najstariji izabrani vijećnik.

Na prvoj sjednici odlučuje se većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina izabranih vijećnika.

Na prvoj sjednici, umjesto izabranog vijećnika koji je dao ostavku ili stavio mandat u mirovanje, nazočan je zamjenik izabranog vijećnika određen sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izabrani vijećnici, koji daju ostavku ili stavljaju mandat u mirovanje, moraju o tome pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel (dalje Upravni odjel) Općine Punat najkasnije 24 sata prije početka prve sjednice.

Članak 28.

Podrobniji način rada na prvoj konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

1.2. Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća

Članak 29.

Općinsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: vijećnici) na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Općinskog vijeća bira se na prvoj konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća.

Potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se na istoj sjednici kada i predsjednik Općinskog vijeća, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 30.

Predsjednik Općinskog vijeća:

1. predstavlja Općinsko vijeće;

2. organizira, saziva, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća;

3. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;

4. brine se o postupku donošenja odluka i općih akata;

5. brine o zaštiti prava vijećnika;

6. brine o javnosti rada Općinskog vijeća;

7. usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća;

8. potpisuje odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće;

9. obavlja i druge poslove vezane uz rad Općinskog vijeća određene zakonom i Poslovnikom.

Članak 31.

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg on odredi.

Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

Članak 32.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik ili župan u daljem roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz st. 2. i 3. ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev najmanje 1/3 vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 33.

Predsjedniku i zamjenicima predsjednika Općinskog vijeća dužnost prestaje:

. istekom mandata Općinskom vijeću,

. danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijeće razriješilo prije isteka mandata Općinskom vijeću,

. danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke,

. danom imenovanja povjerenika Vlade RH, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika,

. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

. ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom odjave prebivališta,

. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,

. ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana Općinskog vijeća, danom donošenja odluke Ustavnog suda,

. smrću.

1.3. Prava i dužnosti vijećnika

Članak 34.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu sa zakonom.

Nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 35.

Vijećnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Predsjednik Općinskog vijeća i vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnik ima pravo i dužnost sudjelovati u radu Općinskog vijeća i tijela u koja je izabran odnosno imenovan.

Vijećnik ima pravo predlagati raspravu o pitanjima iz nadležnosti vijeća, predlagati akte i iznositi druge prijedloge sukladno ovom Statutu i Poslovniku Općinskog vijeća.

Vijećnik ima pravo općinskom načelniku i pročelniku Upravnog odjela postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene Ustavom, zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Općinskog vijeća.

Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran u sljedećim slučajevima:

. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

. ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom odjave prebivališta,

. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,

. ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana Općinskog vijeća, danom donošenja odluke Ustavnog suda,

. smrću.

1.4. Nadležnost Općinskog vijeća

Članak 37.

Općinsko vijeće:

1. donosi Statut Općine,

2. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,

4. donosi programe javnih potreba,

5. donosi poslovnik Općinskog vijeća,

6. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

7. bira i razrješuje općinskog načelnika i njegove zamjenike te članove Poglavarstva,

8. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,

9. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,

10. odlučuje o povjerenju i nepovjerenju općinskom načelniku, pojedinim članovima Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini,

11. uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela,

12. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

13. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

14. odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Općina ima 100-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika Općine u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina nema 100-tni udjel odnosno dionice,

15. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,

16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

17. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Članak 38.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih vijećnika, ako je na sjednici prisutna većina vijećnika.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

O donošenju Statuta, Proračuna, Godišnjeg obračuna, Poslovnika Općinskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, općinskog načelnika, zamjenika načelnika i članova Poglavarstva, o povjerenju općinskom načelniku i članovima Poglavarstva, kao i drugim odlukama utvrđenim u ovom Statutu i u posebnim propisima, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Poslovnikom Općinskog vijeća se podrobnije propisuju način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, održavanje reda i disciplinske mjere, tijek sjednice, postavljanje pitanja, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika i druga proceduralna pitanja.

Članak 39.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.

Naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada stalnog radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka uređuje se posebnom odlukom o radnim tijelima.

Naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada povremenog i drugog radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka uređuje se odlukom o osnivanju tog radnog tijela.

2. Općinski načelnik

Članak 40.

Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda izabranih vijećnika, u pravilu između nositelja lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću, većinom glasova svih vijećnika na vrijeme od četiri godine.

Općinski načelnik bira se u roku od 30 dana od dana konstituiranja Općinskog vijeća.

Općinskog načelnika se može izabrati i u nastavku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća, odnosno na drugoj sjednici istog dana, nakon konstituiranja Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor općinskog načelnika može dati najmanje 1/3 svih vijećnika kao i nadležno radno tijelo Općinskog vijeća.

Općinski načelnik stupa na dužnost danom izbora.

Općinski načelnik je po dužnosti predsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 41.

Vijećniku koji je izabran za općinskog načelnika, odnosno za predsjednika Općinskog poglavarstva, mandat vijećnika miruje, a zamjenjuje ga neizabrani kandidat s dotične liste na način utvrđen Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 42.

Općinski načelnik može svoju dužnost obavljati profesionalno, o čemu Općinsko vijeće donosi posebnu odluku u roku od 30 dana od izbora općinskog načelnika.

Prava i obveze općinskog načelnika, bez obzira da li istu dužnost obavlja profesionalno ili ne, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća (način obavljanja dužnosti, naknada, radni odnos, plaća i dr.), u roku od 30 dana od njegovog izbora.

Članak 43.

Općinski načelnik:

1. zastupa Općinu,

2. predsjednik je Poglavarstva Općine,

3. daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima,

4. brine se o izvršenju Proračuna Općine;

5. brine o izvršenju općih akata Općine;

6. nadzire rad i daje upute za rad Upravnom odjelu Općine;

7. predlaže Općinskom vijeću i Poglavarstvu donošenje odluka i drugih općih akata;

8. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i drugim općim aktom Vijeća.

Članak 44.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općine ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela jedinica lokalne (područne) samouprave.

2.1. Zamjenik općinskog načelnika

Članak 45.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika.

Zamjenika općinskog načelnika bira Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika, na prijedlog općinskog načelnika.

Zamjenik općinskog načelnika bira se najranije na istoj sjednici kada se bira i općinski načelnik, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora općinskog načelnika.

Zamjenik općinskog načelnika stupa na dužnost danom izbora.

Zamjenik općinskog načelnika po dužnosti je zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva.

Vijećniku koji je izabran za zamjenika općinskog načelnika, odnosno za zamjenika predsjednika Općinskog poglavarstva, mandat u Općinskom vijeću miruje, a zamjenjuje ga neizabrani kandidat s dotične liste na način utvrđen Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 46.

Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.

Zamjenik općinskog načelnika može na temelju pisanog ovlaštenja općinskog načelnika, obavljati poslove iz njegova djelokruga.

Općinskom načelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

2.2 Prava i obveze po isteku dužnosti

Članak 47.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za članove Općinskog vijeća pa do dana izbora novoga općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine.

Članak 48.

Općinski načelnik kojem je prestala dužnost i općinski načelnik koji je stupio na dužnost, obavljaju primopredaju dužnosti u roku od 30 dana od stupanja na dužnost novog općinskog načelnika.

Primopredaja dužnosti podrazumijeva:

- primopredaju dokumenata i predmeta koje je vodio dosadašnji načelnik,

- upoznavanje novog načelnika s financijskim stanjem Općine,

- upoznavanje novog načelnika s ugovornim obvezama Općine u tekućoj godini,

- upoznavanje novog načelnika s drugim zakonskim obvezama do konca tekuće godine,

- upoznavanje novog načelnika s drugim podacima bitnim za funkcioniranje Općine do konca tekuće godine.

O primopredaji dužnosti sastavlja se zapisnik koji potpisuju bivši i novi načelnik.

Ako dosadašnji i novi načelnik nisu u mogućnosti iz opravdanih razloga u navedenom roku sudjelovati u primopredaji dužnosti (bolest, duži put, obiteljske prilike i sl.) primopredaja će se odgoditi najdalje za sljedećih 15 dana, a ako iz istih razloga to i tada ne bude moguće, umjesto njih će u primopredaji sudjelovati njihovi zamjenici ili druge osobe koje oni odrede.

Članak 49.

Općinski načelnik koji je istu dužnost obavljao profesionalno, po prestanku dužnosti ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja na teret proračuna Općine u razdoblju i na način utvrđen zakonom.

3. Općinsko poglavarstvo

Članak 50.

Općinsko poglavarstvo (dalje u tekstu: Poglavarstvo) izvršno je tijelo Općine.

Poglavarstvo je odgovorno Općinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Poglavarstvo ima 5 članova od kojih je općinski načelnik predsjednik Poglavarstva, a njegov zamjenik je član Poglavarstva i ujedno zamjenik predsjednika Poglavarstva.

Ostale članove Poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog predsjednika Poglavarstva, iz redova vijećnika ili građana, većinom glasova svih vijećnika na vrijeme od četiri godine.

Poglavarstvo se bira najranije na sjednici na kojoj se bira općinski načelnik i njegov zamjenik, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora općinskog načelnika.

Općinsko vijeće glasuje pojedinačno o svakom kandidatu za člana Poglavarstva.

Članovi poglavarstva stupaju na dužnost danom izbora.

Vijećniku koji je izabran za člana Poglavarstva, mandat vijećnika miruje, a zamjenjuje ga neizabrani kandidat s dotične liste na način utvrđen Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 51.

Poglavarstvo:

1. predlaže Općinskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

2. daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagači,

3. utvrđuje prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

4. izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća,

5. usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihova samoupravna djelokruga te nadzire njihov rad,

6. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

7. upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine,

8. obavlja imenovanja i razrješenja pročelnika upravnog odjela, predstavnika Poglavarstva i drugih osoba ako je to određeno zakonom, općim aktima Općinskog vijeća i Poglavarstva,

9. donosi Poslovnik o radu kojim uređuje način rada i odlučivanja Poglavarstva,

10. donosi provedbene i druge akte koji prema ovom Statutu ili zakonu nisu iz nadležnosti Općinskog vijeća,

11. obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz st. 1. toč. 6. i 7. ovog članka kad su osobno ili preko člana uže obitelji zainteresirana strana.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Poglavarstva, podrobnije se uređuje njegovim Poslovnikom.

Članak 52.

Općinsko vijeće može općinskom načelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje 1/3 svih vijećnika.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne 7 dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih vijećnika.

Članak 53.

Kada Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje općinskom načelniku ili Poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog općinskog načelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja općinskom načelniku i poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, općinski načelnik i poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost izborom novog općinskog načelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja, općinskom načelniku i članu poglavarstva ne prestaje dužnost vijećnika.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu poglavarstva, Općinsko vijeće donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.

Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, vijećnici koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 54.

Glasovanje o povjerenju Poglavarstvu može tražiti i općinski načelnik kao predsjednik Poglavarstva.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

Članak 55.

Općinskom načelniku, njegovim zamjenicima i članovima Poglavarstva dužnost prestaje:

. danom izbora novog općinskog načelnika,

. kada ga Općinsko vijeće razriješi dužnosti povodom podnijete ostavke na dužnost, danom koji utvrdi Općinsko vijeće, s time da to može biti najranije danom razrješenja a najkasnije izborom novog općinskog načelnika,

. povodom iskazanog nepovjerenja, danom koji utvrdi Općinsko vijeće, s time da to može biti najranije danom iskazanog nepovjerenja a najkasnije izborom novog općinskog načelnika,

. danom imenovanja povjerenika Vlade RH, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika,

. ako mu je pravomoćnom sudskom presudom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske presude,

. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

. smrću.

4. Upravni odjel

Članak 56.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se jedinstveni Upravni odjel.

Ustrojstvo Upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom zaposlenika Upravnog odjela primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 57.

Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća i Poglavarstva.

Upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravni odjel samostalan je u okviru svojega djelokruga, a za zakonito i pravodobno obavljanje poslova odgovoran je Poglavarstvu i općinskom načelniku.

Članak 58.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 59.

Upravni odjel Općine, u okviru svog djelokruga i ovlasti:

. neposredno izvršava odluke i druge opće akte i u tu svrhu, u skladu sa zakonom, donosi pojedinačne akte, kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te nadzire njihovo provođenje,

. prati stanje u područjima za koje je osnovan i o tome izvješćuje općinskog načelnika, Poglavarstvo i Općinsko vijeće,

. priprema nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Poglavarstvo i Općinsko vijeće, te priprema izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe općinskog načelnika, Poglavarstva, Općinsko vijeća i radnih tijela,

. pruža stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,

. podnosi izvješće o svom radu Poglavarstvu i Općinskom vijeću,

. obavlja i druge poslove za koje je ovlašten zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima Općine.

Članak 60.

Rad Upravnog odjela organizira se tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 61.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom Upravnog odjela utvrđuje Poglavarstvo.

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Općine.

Članak 62.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Općine.

Članak 63.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička upravna tijela, upravne odjele i službe.

Odluku o osnivanju zajedničkih tijela iz st. 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

VIII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 64.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine mogu se osnovati mjesni odbori.

Mjesni odbori osnovat će se prema interesu i potrebi lokalnog stanovništva, sukladno Zakonu.

Mjesni odbor je pravna osoba.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine u cjelini.

Ukoliko se za određeno područje u Općini ne iskaže interes i potreba za osnivanje mjesnog odbora, građani će moći ostvariti svoje pravo sudjelovanja u odlučivanju na načine opisane u čl. 16. do 21. ovoga Statuta, a sukladno Zakonu i ovome Statutu.

Članak 65.

Mjesni odbori i njihova područja osnivaju se odlukom Općinskog vijeća.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani, njihove organizacije i udruženja na način da inicijativu odnosno prijedlog potpiše 20% građana upisanih u popis birača područja za koji se želi osnovati mjesni odbor.

Inicijativa se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku.

Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

. obrazloženje za osnivanje mjesnog odbora,

. ime (naziv) mjesnog odbora,

. područje i granice mjesnog odbora,

. sjedište mjesnog odbora,

. ime i prezime građana podnositelja prijedloga, njihov potpis i broj osobne iskaznice.

O prijedlogu - inicijativi za osnivanje mjesnog odbora, Općinsko vijeće je dužno izjasniti se u roku od 30 dana od njenog primitka.

Mjesni odbor se smatra osnovanim stupanjem na snagu odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora.

Osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na već osnovani mjesni odbor čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.), provodi se po odredbama ovog članka, s time da će Općinsko vijeće prethodno zatražiti i mišljenje mjesnog odbora na čijem području se traži osnivanje novog mjesnog odbora.

Članak 66.

Nakon osnivanja mjesnog odbora, provode se izbori za tijela mjesnog odbora (vijeće mjesnog odbora) u skladu sa zakonom.

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora donosi Općinsko vijeće.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava javnim ili tajnim glasovanjem bira predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora na vrijeme od četiri godine.

Članovi vijeća mjesnog odbora dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću, ali imaju pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koje je Općinsko vijeće iz svog samoupravnog djelokruga povjerilo mjesnom odboru, predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovara općinskom načelniku.

Članak 68.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo, koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

3. donosi pravila mjesnog odbora,

4. donosi poslovnik o radu,

5. donosi financijski plan i godišnji obračun,

6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

7. saziva mjesne zborove građana,

8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,

9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,

11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 70.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Članak 71.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom općinskom odlukom.

Članak 72.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavlja Upravni odjel Općine.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:

1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,

2. predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

3. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,

4. predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 74.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

4. surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća i općinskim načelnikom,

5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora, Općinsko vijeće, Poglavarstvo i općinski načelnik.

Članak 75.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i općinskom načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 76.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

IX. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE PUNAT

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu Općine raspolaže i upravlja Poglavarstvo Općine.

Članak 78.

Općina slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svoga samoupravnog djelokruga i poslova koje obavlja i osigurava iz područnog (regionalnog) značenja za područje Općine.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.

Članak 79.

Prihodi Općine su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno onih u kojima Općina ima udjel ili dionice,

4. prihodi od naknade za koncesiju i koncesijska odobrenja,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općinsko vijeće samo propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom i Primorsko-goranskom županijom,

7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske u državnom proračunu,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 80.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga proceduralna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 81.

Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi rashodi za poslove koje Općina obavlja iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Članak 82.

Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.

Članak 84.

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

Članak 85.

Nakon isteka godine za koju je proračun donijet Općinsko vijeće utvrđuje godišnji obračun proračuna najkasnije do kraja mjeseca travnja.

Članak 86.

Općina se može zaduživati u skladu s posebnim zakonom.

Općina može raspisivati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Općina može raspisati lokalni samodoprinos.

Članak 87.

Općina može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili dionice, i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 88.

Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine.

X. AKTI OPĆINE PUNAT

Članak 89.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, općinski proračun, obračun proračuna, zaključke i druge opće akte te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 90.

Poglavarstvo Općine donosi odluke, pravilnike, poslovnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke i druge opće akte kad je za to ovlašteno zakonom, ovim Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Poglavarstvo donosi pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 91.

Kada Općinsko vijeće i Poglavarstvo donose pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, protiv takvih akata ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 92.

Jedinstveni upravni odjel Općine, u obavljanju poslova utvrđenim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih soba.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Općini donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih zakona.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Članak 93.

Opći akti koje donose tijela Općine objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

U službenom glasilu obvezno se objavljuju opći akti:

- kojima se uređuju pitanja od općeg značenja za građane, fizičke i pravne osobe,

- kojima se utiče na prava, obveze ili interese građana, fizičkih i pravnih osoba,

- kojima se uređuju pitanja od interesa za Općinu Punat.

U službenom glasilu se objavljuju i oni opći akti koje zbog svog sadržaja a po ocjeni središnjeg tijela državne uprave ili ureda državne uprave u županiji, treba objaviti.

Akti kojima se uređuje izvršenje općih akata, provedba pojedinih općih akata i propisa, operativnost rada i funkcioniranja općine i njenih tijela, pojedina imenovanja i slično, ne objavljuju se.

Opći akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana njegove objave.

Iznimno, općim aktom se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom njegove objave, a osobito opravdani razlozi se utvrđuju prigodom donošenja općeg akta.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 94.

Vjerodostojno tumačenje općih akata Općinskog vijeća daje Općinsko vijeća, a općih akata Poglavarstva daje Poglavarstvo.

Članak 95.

Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi Općinsko vijeće, obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležni središnji ured državne uprave.

Općinski načelnik dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

XI. JAVNE SLUŽBE

Članak 96.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Općina osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o povjeravanju poslova ili na temelju ugovora o koncesiji.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju Općinsko vijeće i Poglavarstvo u rokovima i na način koji oni odrede.

XII. JAVNOST RADA I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 97.

Rad i djelovanje svih tijela Općine je javno.

Članak 98.

Općinska tijela dužna su, u skladu sa zakonom, omogućiti građanima, fizičkim i pravnim osobama pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.

Općinsko vijeće u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama, u skladu sa zakonom donosi opće akte kojima:

- ustrojava katalog informacija koja posjeduju, raspolažu ili nadziru općinska tijela,

- određuje službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama,

- uređuje prikladan način objave mjera, odluka, nacrta odluka i informacija o radu općinskih tijela kojima se utiče na interese građana, fizičkih i pravnih osoba te mogućnost njihovog očitovanja na iste.

Članak 99.

Općinsko vijeće i Poglavarstvo svojim Poslovnikom ili drugim općim aktom utvrđuju uvjete pod kojima se omogućava neposredan uvid javnosti u rad općinskih tijela, odnosno o:

- dnevnom redu zasjedanja ili sastanaka i vremenu njihovog održavanja, načinu rada općinskog tijela, mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad te nazočnosti građana i predstavnicima fizičkih i pravnih osoba na sjednicama ili sastancima,

- broju osoba kojima se istovremeno može osigurati neposredan uvid u rad općinskih tijela i nazočnost na sjednicama ili sastancima.

Općinska tijela nisu dužna osigurati nazočnost javnosti na svojim sjednicama ili sastancima ako se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama koje su izuzete od prava na pristup informacijama sukladno zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima Općine.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 100.

Izmjenu i dopunu ovog Statuta može predložiti 1/3 članova Općinskoga vijeća, radno tijelo Općinskog vijeća, Poglavarstvo, općinski načelnik i Upravni odjel.

Izmjena i dopuna Statuta se donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog izmjene i dopune Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

Članak 101.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut Općine Punat objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 24/01, 28/01 i 8/05.

Svi opći akti, odluke, zaključci i drugi akti donijeti temeljem dosadašnjeg Statuta Općine Punat, ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Članak 102.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/06-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-06-1

Punat, 16. siječnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mladen Juranić, v.r.

 

ISPRAVAK - GODINA XIV . broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.

31

Nakon obavljene usporedbe s izvornim tekstom, utvrđena je pogreška kod prijepisa Statuta Općine Punat kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine Punat, a objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 2 od 17. siječnja 2006., te se daje sljedeći

ISPRAVAK
Statuta Općine Punat

I.

U članku 67. stavak 1. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/06), riječi »javnim ili« se brišu.

II.

U članku 96. stavak 5. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/06), umjesto oznake »1.« treba stajati oznaka »2.«.

Klasa: 012-03/06-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-06-2

Punat, 9. ožujka 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=157&mjesto=51521&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr