SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
GRAD RAB
75

54.

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) i članka 9. stavak 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97), te članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 104/00) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 21. prosinca 2005. donijelo je

ODLUKU
o osnivanju »Gradske knjižnice Rab«

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom »Gradska knjižnica Rab« za obavljanje knjižnične djelatnosti.

Sjedište »Gradske knjižnice Rab« je u Rabu, Gornja ulica broj 21.

Članak 2.

Osnivač »Gradske knjižnice Rab« (u daljnjem tekstu: Knjižnica) je Grad Rab.

Članak 3.

Djelatnost Knjižnice je osobito:

- nabava knjižnične građe,

- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro,

- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,

- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,

- omogućivanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,

- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija,

- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te

- vođenja dokumentacije o građi i korisnicima.

Djelatnost Knjižnice iz prethodnog stavka obavlja se sukladno standardima koje propisuje ministar kulture za narodne knjižnice na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća.

Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom, koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 4.

Knjižnica može, pored djelatnosti iz članka 3. ove Odluke, obavljati i dodatne knjižnične poslove i radne zadatke (članak 8., stavak 2. Zakona o knjižnicama), sukladno zakonu i posebnim odlukama.

Poslovi i zadaci iz prethodnog stavka utvrđuju se statutom Knjižnice.

Članak 5.

Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti:

- povezuje se i surađuje s knjižnicama unutar hrvatskoga knjižničnog sustava

- provodi stručna mišljenja, prijedloge i zahtjeve matične knjižnice, sukladno Zakonu o knjižnicama (članak 31.) i pravilniku o matičnoj djelatnosti koji donosi ministar kulture, a radi trajnoga i sustavno organiziranog rada na razvitku i unapređivanju knjižničarstva.

Članak 6.

Knjižnicom upravlja ravnatelj (članak 23. stavak 3. Zakona o knjižnicama)

Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješuje Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

Ravnatelj knjižnice imenuje se na vrijeme od 4 godine s tim da može biti opetovano biran.

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Gradsko vijeće, a postupak provodi Odbor za izbor i imenovanja.

Članak 7.

Uvjeti koje mora ispunjavati osoba za imenovanje na dužnost ravnatelja knjižnice utvrđuje se Statutom Knjižnice sukladno Zakonu o knjižnicama.

Ravnatelj Knjižnice donosi:

- statut Knjižnice, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Raba,

- program rada Knjižnice i godišnji financijski plan,

- akt o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice

- akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- akt o raspodjeli plaća zaposlenih, te druge opće akte.

Ravnatelj Knjižnice predlaže i podnosi Poglavarstvu i Gradskom vijeću Grada Raba:

- plan razvoja Knjižnice,

- poslovnu politiku i mjere za njeno provođenje,

- financijski plan, te izvješća o periodičnim obračunima i zaključnom računu,

- izvješće o poslovanju.

Ravnatelj Knjižnice obavlja i druge poslove utvrđene statutom Knjižnice i zakonom, te donosi pojedinačne akte o ostvarivanju prava i izvršenju obveza u okviru svojih ovlasti.

Članak 8.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Knjižnicu, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice i zastupa je u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, odgovoran je za zakonitost rada Knjižnice, te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom i statutom Knjižnice.

Članak 9.

Ravnatelja zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti stručni djelatnik Knjižnice kojeg on ovlasti.

Članak 10.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Knjižnicu u pravnom predmetu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Poglavarstva Grada Raba sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina ili druge imovine, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 40.000 kuna.

Članak 12.

Ravnatelj je nalogodavac za izvršenje financijskog plana u okviru osiguranih sredstava za redovnu djelatnost i posebne namjene.

Izvješće o izvršenju financijskog plana podnosi se Poglavarstvu grada Raba.

Članak 13.

Ravnatelj je stručni voditelj Knjižnice.

Članak 14.

Grad Rab kao osnivač Knjižnice osigurava uvjete za osnivanje i početak rada Knjižnice (članak 10. stavak 1. Zakona o knjižnicama), a to su:

- knjižnična građa

- sredstva

- stručno osoblje

- prostor i oprema na adresi Rab, Gornja ulica broj 21

Članak 15.

Sredstva za osnivanje i početak rada Knjižnice osigurava osnivač u Proračunu Grada Raba.

Knjižničnu djelatnost do donošenja odluke o osnivanju javne ustanove ''Gradska knjižnica Rab'' obavljala je javna ustanova ''Pučko otvoreno učilište Rab''.

Članak 16.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Knjižnice osigurava osnivač u Proračunu Grada Raba, županija, ministarstvo u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, od zaklada, od sponzora, darova, članarine i na drugi način u skladu sa zakonom.

Članak 17.

Za obveze u poslovanju Knjižnica odgovara cijelom svojom imovinom.

Grad Rab solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

Članak 18.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, djelatnost, ovlasti, način rada i odlučivanja, te sva druga pitanja od značaja za obavljanje poslova Knjižnice.

Članak 19.

Statut Knjižnice donijet će ravnatelj u roku od 30 dana od dana upisa Knjižnice u sudski registar ustanova, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Raba.

Članak 20.

Rad Knjižnice je javan.

O javnosti rada skrbi ravnatelj.

Ravnatelj Knjižnice dužan je podnijeti izvješće o radu osnivaču.

Članak 21.

Knjižnica počinje s radom danom upisa u sudski registar ustanova.

Članak 22.

Gradsko vijeće Grada Raba imenovat će privremenog ravnatelja Knjižnice koji će obaviti pripreme za početak rada Knjižnice te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova i prijavu za upis u upisnik koji vodi Ministarstvo kulture.

Prava, obveze i rokovi djelovanja koji su ovom Odlukom utvrđeni za ravnatelja Knjižnice odnose se i na privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj Knjižnice obavlja dužnost do dana nastupa na dužnost ravnatelja koji je imenovan na temelju provedenog natječaja.

Natječaj za ravnatelja Knjižnice mora se objaviti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na dužnost privremenog ravnatelja Knjižnice.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-48

Rab, 21. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=154&mjesto=51280&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr