SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
16

29.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, broj 82/04 i 11/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/ 02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2005. godine donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.

U programu održavanja komunalne infrastukture u 2005. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/04 i 07/05) članak 2. mijenja se i glasi:

Održavanje komunalne infrastrukture u 2005. godini i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

a) čišćenje javnih površina (poz 113)

ukupno 860.000,00 kn

-održavanje čistoće javnih površina prema
Programu 657.444,00 kn

-čišćenje plaža i javnih WC-a u sezoni
(1.06.-15.09) 128.100,00 kn

-čišćenje plaža izvan naselja (prirodne
plaže) 30.000,00 kn

-čišćenje zelenog otpada i nepredviđeni
radovi, intervencije 40.000,00 kn

Radovi na čišćenju javnih površina podijeljeni su na dva razdoblja: zimski režim od 1. listopada do 30. travnja i ljetni režim od 1. svibnja do 30. rujna. U ljetnom režimu čisti se više ulica i veća je učestalost. Radovi se obavljaju prema Planu čišćenja razrađenom po naseljima (Omišalj i Njivice). Poslovi se odnose na ručno i strojno čišćenje ulica te pražnjenje košarica.

Čišćenje plaža također se vrši prema posebnom Planu.Radovi se obavljaju u periodu od 1.lipnja do 15. rujna. Čiste se plaže unutar naselja i to:

- u Omišlju: dionica od plaže Pesja do Večje svakodnevno, plaže u Strani jednom tjedno (u sklopu čišćenja prirodnih plaža)

- u Njivicama: dionica od plaže Kijac do kraja autokampa svakodnevno

Tijekom sezone, jednom tjedno se čiste tzv. prirodne plaže Ćuf, Blatna, Mirine, Voz, Selehovica

Pod čišćenjem javnih Wc-a podrazumijevaju se 2 sanitarna čvora u Njivicama (u Ul. Put postana i kod trgovine Rosulje) te 3 kemijska WC-a (Pesja u Omišlju, Jadran u Njivicama, te plaza Kijac u Njivicama).

Sufinancira se čišćenje sanit. čvora uz bife Sport kod Plave terase (javni Wc plaže Jadran, Njivice).

b) ostale komunalne usluge (poz 118) 110.000,00 kn

-troškovi za radove iz 2004. za ugradnju
novih vodomjera za zalijevanje zelenih
površina 25.000,00 kn

-komunalne usluge pražnjenja septičkih
jama javnih sanitarnih čvorova, ugradnja
vodomjera na javnim površinama (za
zalijevanje, javne špine i sl.), razni
popravci i sl. 45.000,00 kn

-sufunanciranje cijene usluga pražnjenja
sept. jama u staroj jezgri Omišlja 20.000,00 kn

-najam motora u sezoni za detaširanog
policajca 10.000,00 kn

- najam kemijskih WC-a 10.000,00 kn

c)odvoz otpada iz košarica i čišćenja
javnih površina (poz 119.1) 122.000,00 kn

-troškovi odvoza otpada nastalog na
javnim površinama (iz košarica, od
čisćenja ulica i sl.), po Ugovoru sa
»Ponikve« d.o.o.

d)ekološko-komunalne akcije
(poz 119.2) 450.000,00 kn

-čišćenje deponija ugovorenih u 2004.:
Brgud i prijevojizmeđu Njivica i Sepena
(sa PGŽ) 96.000,00 kn

-provođenje DDD mjera javnih površina
prema Programu PGŽ 60.000,00 kn,

-veterinarsko-higijeničarski servis (uklanjanje
lešina s javnih površina, te hvatanje pasa i
mačaka lutalica prema Odluci) 30.000,00 kn

-usluge nadzora ZZJZ 12.000,00 kn

-rezidba borova kod nogometnog igralista
u Omišju nakon bure 15.000,00 kn

- odvoz olupina 16.000,00 kn

-sanacija divljih deponija Voz i II. faza
Brig (50% PGŽ) 200.000,00 kn

-čišćenje šetnica i ostalih onečišćenih
površina izvan naselja20.000,00 kn

- čišćenje skloništa u Kijcu 16.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.553.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 5.425.000,00 kn

1. TEKUĆE ODRŽAVANJE:

a)tekuće održavanje javnih površina
(poz. 110.2) 1.280.000,00 kn

-račun iz 2004. (popravak opreme na dj.
igralištima Rosulje i spomen park, popravak
i nabava opreme za dj. igraliste Bjanižov,
inox ograde na šetnici A. koste i ograda
Pod orišina) 78.000,00 kn

- farbanje klupa 10.000,00 kn

-sredstva za interventne (nepredviđene)
radove30.000,00 kn

-montaža, demontaža i popravci komunalne
opreme 50.000,00 kn

-sanacija urušenog potpornog zida u Njivičini,
kod ulaza u park Dubec 23.000,00 kn

-dogradnja kamenog zida na vidikovcu u
Ul. Male steni 32.000,00 kn

-uređenje pješačke staze do arheološkog
lokaliteta Fortičina 25.000,00 kn

-nastavak uređenja plaže Pesja 100.000,00 kn

-uređenje sportskog igrališta Bjanižov 70.000,00 kn

-popravak-zamjena uništenih kamenih
ploča na Smitiru u Omišlju 20.000,00 kn

- rivica Mirine30.000,00 kn

-betoniranje pj. staza N. Lončarića
do Z. Kučića10.000,00 kn

-premještanje sanitarnog čvora sa Rib.
obale na plažu ispod crikve 30.000,00 kn

- ravnanje plaža prije sezone 10.000,00 kn

-uređenje plaze Kijac u Njivicama
(građevinski radovi 360.000 + uklanjanje
dotrajalog molica u moru + dohranjivanje
plaže pijeskom) 430.000,00 kn

-uređenje dječjeg igrališta Rosulje - građevinski
radovi 100.000,00 kn

-izgradnja 3 nova boxa za kontejnere u
Ul. Gromacine u Njivicama 30.000,00 kn

-uređenje sportskog igrališta u naselju
Kijac, Njivice (ograda i oprema 90.000,00
+ pripremni radovi na krčenju terena
15.000,00 + asfalterski radovi na
sanaciji igrališta 60.000,00) 165.000,00 kn

-uređenje dječjeg igrališta kod Plave
terase 20.000,00 kn

-uređenje puta od obale kod privezišta
Dioki 15.000,00 kn

-sanacija stepenica za ulaz u more kod
hotela Jadran u Omišlju 10.000,00 kn

-izgradnja pješačke staze - stepenica u
Ul. Veli kijec 2005/06.

b)održavanje javnih zelenih površina
(poz 120) 1.170.000,00 kn

Održavanje zelenih površina izvodi se
prema posebnom Programu razrađenom
po naseljima.

-održavanje uresnih površina zelenila
prema Programu 617.864,12 kn

-košenje uz nerazvrstane ceste i pješačke
površine prema Programu 193.066,22 kn

-povećani obim košnje (na temelju primjedbi
iz 2004.), te dodana još jedna košnja u toku
godine (5 košnji na frekventnijim mjestima
odnosno 3 košnje na manje frekventnim
površinama, te dodatna rezidba uz
ceste) 150.000,00 kn

-radovi po narudžbi, intervencije (uklanjanje
stabla, dodatno uređenje zbog raznih
manifestacija i sl.)30.000,00 kn

-jedna od investicija iz Programa (zelena
površina ispod Ul. Mali kijec u Omišlju 130.000,00 kn

-održavanje novouređenih površina (Mali
kijec, Pusća, raskrižje zona, sportski teren
u Kijcu, Ribarska obala 50.000,00 kn

c)potrošnja vode (poz 117) 150.000,00 kn

Troškovi potrošnje vode potrebne za zalijevanje zelenih površina, tuševa i sanitarnih čvorova na plažama

d)potrošnja električne energije (poz 107) 50.000,00 kn

Troškovi potrošnje struje sa štandova, potrošnja prilikom održavanja manifestacija na javnim površinama i sl.

e)nabava komunalne opreme (poz 132) 155.000,00 kn

-nabava inox tuša za plažu (plaža Kijac
i Učka)24.000,00 kn

-nabava i ugradnja sistema za natapanje
zelene površin Pesja - sufinanciranje
Pesji nautici 40.000,00 kn

-nabava inox rukohvata - stepenice Lapidarij
i u Ul. Klančina (kuća Uravić) 10.000,00 kn

-inox nosač za zastave na zgradi Općine 10.000,00 kn

-bus stanica Omišalj 55.000,00 kn

-rukohvat za invalide na plaži Kijac 10.000,00 kn

-javna špina i klupe za trg Prikešte 25.000,00 kn

-nabava automatske rampe za zatvaranje
prometa 40.000,00 kn

f)nabava sitnog inventara (poz 108) 80.000,00 kn

-nabava košarica 10 l 20.000,00 kn

-nabava klupa 20 kom 20.000,00 kn

-nabava betonskih gljiva i metalnih stupica
za regulaciju prometa 2.000,00 kn

-lokoti, ključevi i sl. 5.000,00 kn

-nabava 4 drvene vaze za trg Prikešte 10.000,00 kn

-nabava 6 oglasnih ploča za plakatiranje 10.000,00 kn

g)naknade (poz 122.1) 150.000,00 kn

-račun za koncesijsku naknadu iz 2004.
godine 21.000,00 kn

-članarina za plaže s Plavom zastavom
- plaže Jadran u Njivicama i Pesja u
Omišlju 40.000,00 kn

-koncesijske naknade, plaže ispod crikve
i autokamp Njivice 60.000,00 kn

-plaće spasioca plaža Pesja 20.000,00 kn

-troškovi promidžbe Plave zastave 9.000,00 kn

h)intelektualne usluge (poz 122) 320.000,00 kn

-izvedbeni projekt uredenja Ribarske obale
- obalni pojas od pošte do restauranta Rivica
(iz 2004. god.) 23.000,00 kn

-idejno rješenje uređenja turističko-
rekreacijske zone Mali Kijec (iz 2004.) 24.000,00 kn

-idejni projekt ugostiteljskog objekta zone
T5 (iz 2004.) 20.000,00 kn

-geodetski elaborati, usluge izrade manjih
troškovnika, studija, procjena vrijednosti
nekretnina i sl., te nadzora na radovima
investicijskog održavanja 50.000,00 kn

-izrada izvedbenih projekata hortikulturnog
uređenja ulaza u park Dubec, Biserujka
i Ribarska obala 20.000,00 kn

-idejno rješenje uređenja plaža Njivice 40.000,00 kn

-projekti sanacije nerazvrstanih cesta 70.000,00 kn

-izrada revizije projekta adaptacije prostora
ambulante, Prikešte 13;

izrada izvedbenog projekta sanacije prostora
Prikešte 20 (iznad slastičarne);

projekt rekonstrukcije zgrade Put mora 1
(sanacija krovišta i prostora u potkrovlju te
mogućnost odvajanja poslovnih prostora
od prostora banke) i

rekonstrukcije upravne zgrade Općine
(ukupno se za izradu projekata sa
troškovnicima predviđa 70.000,00 kn što
bi se realiziralo kroz 2005/06.) 30.000,00 kn

-izrada geodetskog elaborata utvrđivanja
količine iskopanog materijala u
kamenolomu Voz 43.000,00 kn

2. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE

a)uređenje Ribarske obale u Njivicama
(poz 110.1) 860.000,00 kn

Obuhvaća radove na popločenju betonskim opločnicima nogostupa od pošte do ul. Put postana i dijela sunčališta, sa hortikulturnim uredenjem i ugradnjom sistema za natapanje.

Također je planiran početak radova na uređenju obalne dionice od pošte preko lukobrana do restauranta Rivica. Planirani radovi izveli bi se prema izrađenom izvedbenom projektu GPZ-Rijeka, a na temelju glavnog projekta od arh. biroa »Randić-Turato« u dijelu koji se odnosi na proširenje šetnice uz lukobran uklanjanjem dijela kamenog zida i zasipavanjem istezališta sa izradom betonske podloge kao pripreme za buduće opločenje kamenom.

Paralelno se nastavlja sa izradom projektne dokumentacije produženja lukobrana za što je nosioc radova Lučka uprava Krk.

b)uređenje ulice Prikešte u Omišlju
(poz. 116.1) 1.370.000,00 kn

-radovi na popločenju1.200.000,00 kn

-uređenje balustrade i stupova 100.000,00 kn

-hortikultura 30.000,00 kn

Radovi obuhvaćaju potrebne građevinske radove korekcije ulaza na trg ispred stare škole, te završne radove na popločenju kamenom trga Prikešte i trga stare škole.

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od5.425.000,00 kn

III.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
(poz 110) 1.100.000,00 kn

-računi za radove iz 2004. godine 66.000,00 kn

-poslovi na redovnom održavanju (krpanje
udarnih rupa i manji popravci, sa
interventnim radovima) 50.000,00 kn

-poslovi zimske službe, dežurstvo
24.000,00 kn, te rad na posipanju i
čišćenju 20.000,00 44.000,00 kn

-troškovi nabavke prometnih znakova,
odbojnika, horizontalna signalizacija 120.000,00 kn

-izgradnja potpornih zidova ceste - Ul.
N. Lončarića, kod objekta Magdić
(50.000,00 kn) i Bečeić (40.000,00 kn),
sa kanaliziranjem oborinskih voda 90.000,00 kn

-asfaltiranje dijela ul. Veli kijec u
Omišlju 175.000,00 kn

-rekonstrukcija krizanja ulice Kancinar 30.000,00 kn

-uređenje dijela ulice Lokvica (zidovi,
rubnjaci i asfalt) 100.000,00 kn

-australska rešetka na cesti za Voz 67.000,00 kn

-rekonstrukcija ulice Bodulska u Njivicama
(rubnjaci, asfalt, dio nogostupa) 300.000,00 kn

-uređenje parkirališta Krčine prije sezone 60.000,00 kn

IV.ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA
(poz 114) 300.000,00 kn

-Održavanje iz 2004. godine 40.000,00 kn

-Većina radova odnosi se na održavanje
otvorenih oborinskih kanala i propusta,
te podzemne instalacije, sve prema posebnom
Planu.Čišćenje se vrši 4 puta godišnje 100.000,00 kn

-investicijsko održavanje (regulacija
oborinskih voda u Ul. N. Lončarića
- objekt Domić, odvojak Mate Balote,
Ul. Bodulska)150.000,00 kn

V. JAVNA RASVJETA

a)potrošnja javne rasvjete (poz 106) 400.000,00 kn

Troškovi potrošnje javne rasvjete na nivou protekle godine.

b)održavanje javne rasvjete (poz 109) 650.000,00 kn

-račun iz 2004. godine95.000,00 kn

-troškovi redovnog održavanja 200.000,00 kn

-montaža, demontaža i održavanje
Božićne dekoracije 2004/2005 30.000,00 kn

-intervencije, neplanirani troškovi 50.000,00 kn

-nabava božićne dekoracije 20.000,00 kn

-investicijsko održavanje (zamjena
dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova
i ugradnja svjetiljki na izgrađenu
instalaciju) 255.000,00 kn

-Omišalj - Ul. Veli kijec kod br. 59,
2 lampe 20.000,00; 1 lampa iza marketa 8.000,00;

kod kioska za novine, ispred Općine i kod tržnice po 1 brončani stup, i napajanje nove bus stanice 55.000,00; 2 konzole bronca za stari grad 7.000,00 kn; kabliranje dijela ul. Stran kod vodospreme Martinj uz radove HEP-a, dopuna mreže kod parkirališta Učka uz radove na vodovodu 10.000,00 kn; Mali kijec dopuna mreže - kabliranje 20.000,00

-Njivice - Bus stanica Kijac dopuna 2 lampe 10.000,00 kn; dopuna mreže u ul. Jadranska priprema za 2 lampe, odvojak K. Zvonimira priprema za 3 lampe uz radove HEP-a; na plaži Kijac uz radove na potpornom zidu plaže priprema za 3 lampe; u ul. Put postana dopuna mreže s 2 lampe; u Frankopanskoj dopuna sa 3 lampe

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kn.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 9.377.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i sufinanciranja Primorsko-goranske županije

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije..

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2142-06-04-01-2

Omišalj, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=51513&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr