SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

56.

Na osnovi članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04 - Uredba), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 39/01) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Gradu Delnice:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Gradu Delnice

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odrediti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

U Gradu Delnice utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa ovisno o stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture kako slijedi:

I zona - centar Delnica (Supilova ulica do kina, Lujzinska cesta, Ulica Ante Starčevića, Amerikanska ulica, Ulica Tina Ujevića, Ulica S. S. Kranjčevića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica A. G. Matoša

II Zona - sve ostale ulice u mjestu Delnice

III zona - Brod na Kupi, Crni Lug, Lučice, Polane

IV zona- sva ostala naselja na području grada Delnica

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:


ZONA Ukupno Javne površine Nerazvrstane ceste Groblja Javna rasvjeta


I. 54 19 30 3 1


II. 37 10 21 5 1


III. 18 4 12 1 1


IV 9 0,5 7 1 0,5


V. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obveznik je dužan platiti odjednom.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel može, na zahtjev obveznika plaćanja, odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na razdoblje od najduže 12 mjeseci, s time da prvi obrok ne može biti manji od 250kupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a ostali obroci ne mogu biti manji od 200,00 kuna.

Na neplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

U slučaju kada Obveznik ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se po službenoj dužnosti na osnovi dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka, a kod plaćanja u ratama prva rata dospijeva po konačnosti rješenja, a druge rate dospijevaju svaki sljedeći mjesec do 15-tog u mjesecu.

Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica Obvezniku izdaje potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu, odnosno o uplaćenoj prvoj rati komunalnog doprinosa kada je odobreno obročno plaćanje.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Poglavarstvo Grada Delnica može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Grada Delnica i Županije te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 10. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Grada Delnica iz sredstava poreznih prihoda.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom primjene ove odluke prestaje vrijediti odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 30/01 i 10/04).

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-07/01-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-4

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=113&mjesto=51300&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr