SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

39.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata
preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se stipendije redovitim učenicima srednjih škola te studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija za postignuti uspjeh u obrazovanjute uvjeti i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Iznos stipendija utvrđuje Općinska načelnica Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinska načelnica)za svaku školsku odnosno akademsku godinu, ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.

Članak 3.

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

A. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

1.da su državljani Republike Hrvatske

2.da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine,

3.da su redoviti učenici srednje škole i to:

- učenici 1. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda osnovne škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja ili

- učenici 2. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu osnovne škole i prvom razredu srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja ili

- učenici 3. i 4. razreda s postignutim općim uspjehom u prethodna dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja.

B. STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

1.da su državljani Republike Hrvatske

2.da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine

3.da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

– redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili

– redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

C. STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje 3 godine,

3. da suredovni studenti poslijediplomskog studija,

4. za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija s prosjekom ocjena tijekom studiranja najmanje 3,50 ili su bili među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja

5. studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija da su položili minimalno 50% upisanih predmeta.

Članak 4.

Uvjeti iz članka 3. stavka 1. točke B) podtočke 1. i 2. ove Odluke primjenjuje se i na redovite studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske ako je sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske.

Ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na stipendiju imaju redoviti studenti kojima prosjek ocjena prethodne akademske godine iznosi najmanje 80% najvećeg mogućeg prosjeka ocjena na odnosnom visokom učilištu.

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju učenici srednjih škola te studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Pravo na stipendiju nemaju studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji su studenti razlikovne godine studija ili apsolventi.

Članak 6.

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Upravnom odjelu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) na temelju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studijaobjavljenog najkasnije do kraja listopada tekuće godine i Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija objavljenognajkasnije do kraja ožujka tekuće godine na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Omišalj.

Članak 7.

Tekst Natječaja sadrži: uvjete za dodjelu stipendija, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev i rok za podnošenje zahtjeva.

Članak 8.

Upravni odjel na temelju podnijetih zahtjeva sastavlja Listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija odnosno Listu kandidata za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija i dostavlja je Općinskoj načelnici u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Članak 9.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinska načelnica.

Stipendije se dodjeljuju učenicima srednjih škola, studentima preddiplomskih i diplomskih studija te studentima poslijediplomskih studija za jednu školsku odnosno akademsku godinu.

Stipendije se isplaćuju u razdoblju od deset mjeseci.

Stipendije se isplaćuju do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Međusobna prava i obveze svakog pojedinog stipendista i Općine Omišalj utvrdit će se ugovorom o stipendiranju.

Članak 10.

Učenik srednje škole, student preddiplomskog ili diplomskog studija i student poslijediplomskog studija iz članka 3. ove Odluke koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti Upravni odjel.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

Ako učenik srednje škole, student preddiplomskog ili diplomskog studija i student poslijediplomskog studija iz stavka 1. ovog članka ne obavijesti Upravni odjel o prekidu obrazovanja odnosno gubitku statusa učenika ili studenta u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon toga.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju učenika srednjihškola i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/13).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-06-18-01-12

Omišalj, 27. rujna 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51513&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr