SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

140.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 5. stavak 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 54/10), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica s dosadašnjeg Koncesionara Dubravka Cara, vlasnika obrta BOX na novog Koncesionara trgovačko društvo SUN LIFE d.o.o. sa sjedištem u Dramlju, Kačjak 22, OIB 94973578192.

Novi Koncesionar trgovačko društvo SUN LIFE d.o.o. stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz članka 2. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 54/10), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom i Ugovorom o koncesiji od 1. veljače 2011. godine (KLASA: 342- 01/10-02/7 i URBROJ: 2170/1-07-11-17), danom potpisa Ugovora o prijenosu iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Koncesionarom i novim Koncesionarom Ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog Koncesionara.

Za Davatelja koncesije Ugovor iz stavka 1. Ovog Ugovora potpisuje Župan.

Ukoliko novi Koncesionar u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Novi Koncesionar je dužan prije potpisivanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke predati Davatelju koncesije:

-Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

-Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i njihovih stvari,

-Bjanko zadužnicu s naznakom najvišeg iznosa do 500.000,00 kn. Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

-Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Novi Koncesionar predajom bjanko zadužnica ujedno daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje dokumentacije, navedene u ovom članku, Davatelju koncesije predstavlja nužan preduvjet sklapanju Ugovora o prijenosu koncesije.

Dosadašnjem Koncesionaru bjanko zadužnica koje se nalazi na čuvanju u Primorsko - goranskoj županiji, Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu vratit će se stupanjem na snagu Ugovora o prijenosu koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-22

Rijeka, 12. srpnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1064&mjesto=00001&odluka=140
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr