SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

17.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/ 13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici19. travnja 2018. donijelo je

PLAN RAZVOJA I MREŽE
DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE
OMIŠALJ

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Omišalj utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Omišalj, iskaz je usklađivanja potreba građana s područja Općine Omišalj te financijskih mogućnosti Općine Omišalj.

Prava i obaveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Općine Omišalj u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Omišalj za tekuću godinu.

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanja djelatnosti izdano od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Općine Omišalj djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) čiji je osnivač Grad Krk.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i područnim vrtićima.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Krku, Smokvik 7.

Područni vrtići Dječjeg vrtića nalaze se u Omišlju, Baječ 19c, Malinskoj, Priko poja 9, Njivicama, Stražbica 5, Vrhu, Vrh 126, Baški, Ditris 2, Vrbniku, Retec 5 i Polju, Stanišće 12.

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Omišalj čini Dječji vrtić »Katarina Frankopan« koji obavlja svoju djelatnost na 2 lokacije i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Redoviti vrtićki program može se provoditi u područnim vrtićima u Omišlju i Njivicama.

Redoviti jaslički program može se provoditi u područnim vrtićima u Omišlju i Njivicama.

Program javnih potreba za djecu s teškoćama, program predškole, program katoličko-vjerskog odgoja i kraći programi (igraonice) se mogu provoditi u područnim vrtićima Omišalj i Njivice.

Članak 6.

Na području Općine Omišalj se može istovremeno osigurati provedba predškolskog odgoja u područnim vrtićima u Omišlju u pet (5) skupina i u Njivicama u dvije (2) skupine.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa se utvrđuje za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08., i 90/10.) te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Članak 7.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtićaOpćine Omišaljmože se proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija te se planirapripajanje Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Općine Omišalj mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Općina Omišalj nije osnivač, ali Općina Omišalj ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama.

III.SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH
VRTIĆA

Članak 8.

Općina Omišalj sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osiguravaju sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Omišalj za tekuću godinu.

Članak 9.

Općina Omišalj sufinancira troškove smještaja djece u redovnim programima Dječjih vrtića iz čl. 4. ovog Plana sukladno odredbama Sporazuma o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk od dana 25. listopada 2000. godine i Aneksa sporazuma o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk od dana 28. siječnja 2004. godine.

Općina Omišalj može proračunskim sredstvima sufinancirati i posebne programe sukladno Proračunu.

Članak 10.

Općina Omišaljće po zahtjevu roditelja za svako dijete s prebivalištem na području Općine Omišalj koje po prijavi na javni natječaj za upis u Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk i područne vrtiće, nije ostvarilo upis za tekuću pedagošku godinu, sufinancirati troškove smještaja djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave temeljem planiranih proračunskih sredstava.

Jedinice lokalne samouprave čiji roditelji koriste usluge dječjeg vrtića u drugoj JLS snose razliku između ekonomske cijene i roditeljske uplate dječjeg vrtića koji dijete pohađa.

Ekonomska cijena ne smije biti opterećena troškovima objekta (gradnje, zakupa i kapitalnog održavanja objekta) prema Zaključku Koordinacije Grada Krka i Općina Otoka Krka, održane 23. listopada 2008. godine, Klasa: 900-03/08-01/22, Urbroj:2142/00-01-08-2/2.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-06-18-01-17

Omišalj, 19. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1053&mjesto=51513&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr