SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

6.

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 123/17) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. ožujka 2018., donijelo je

Izmjene i dopune
Statuta Općine Omišalj

Članak 1.

U Statutu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), članak 26. mijenja se i glasi:

»Osim slučajeva propisanih člankom 25. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Omišalj ili 2/3 članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača Općine, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg tijela državne uprave.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće 2/3 većinom svih članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/ 3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.«

Članak 2.

U članku 27. stavku 2. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »30«.

Članak 3.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Općinskog vijeća traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora odnosno o raspuštanju Općinskog vijeća, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.«

Članak 4.

U članku 47. stavku 1. iza trećeg podstavka »- Odbor za statutarno-pravna pitanja,« dodaje se četvrti podstavak koji glasi:

»- Odbor za imenovanje ulica i trgova,«.

Članak 5.

U članku 49. stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine Omišalj čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Općine Omišalj i provedeno u skladu sa zakonom,«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 14. dužan je objaviti u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja te odluke.«

Članak 6.

U članku 54. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Općinski načelnik i zamjenik koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.«

Članak 7.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Općinski načelnik te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Općine Omišalj, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.«

Članak 8.

U članku 81. stavku 1. riječ: »domaćina« zamjenjuje se riječju: »gospodara«.

Članak 9.

U članku 82. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi Općine Omišalj su:

-općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-prihodi od stvari u vlasništvu Općine Omišalj i imovinskih prava,

-prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Omišalj odnosno u kojima Općina Omišalj ima udjele ili dionice,

-prihodi od naknada za koncesije,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Omišalj u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkom porezu,

-sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-drugi prihodi određeni zakonom.«

Članak 10.

U članku 91. riječi: »obavlja nadzor nad zakonitošću« zamjenjuju se riječima: »nadzire zakonitost«.

Članak 11.

U članku 96. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Opći akt stupa na snagu najranije osmoga dana od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.«

Članak 12.

Ove izmjene i dopune Statuta Općine Omišalj stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 021-05/18-01/2

URBROJ: 2142-06-18-01-3

Omišalj, 21. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51513&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr