SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

24.

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 68/17), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 7. veljače 2018. godine (KLASA: 342-01/18-02/6, URBROJ: 2170/1-07-02/4-18-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela je

O D L U K U
o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže
Gradsko kupalište, Grad Crikvenica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena plaža turističkog razreda A, koja se daje s mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu, te s pravom na gradnju, a čine ju u cijelosti k.č. 941/1, 8549/2, 8562/6, 8562/7, 8562/8, 8573, 8574, 8590/2, 8591 i 8592 upisane u ZK uložak 5913, i k.č. 953, 954 i 8599 upisane u ZK uložak 6778, te dijelovi k.č. 1/ 60, 929/3, 941/2, 942/1, 950/2, 952/2, 956/2 i 8562/9 upisane u ZK uložak 5913 i dijelovi k.č. 1/55, 1/56, 1/63, 955/2 i 960/ 2 upisane u ZK uložak 6778 sve k.o. Crikvenica i pripadajući akvatorij.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 71.523 m2, od čega se 27.148 m2 odnosi na kopno, a 44.375 m2 na more. Unutar kopnene površine 2.075 m2 odnosi se na ugostiteljske sadržaje (objekti i terase). Nakon proširenja, odnosno izgradnje kopnenog dijela plaže biti će potrebno korigirati površinu koncesije, a time i stalni dio koncesijske naknade.

Područje koje se daje u koncesiju prikazano je na kopiji katastarskog plana s ucrtanim zemljišno-knjižnim brojevima čestica u mjerilu 1:1000, izrađeno od trgovačkog društva Gea d.o.o. u veljači 2018. godine. Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su HTRS96/TM koordinatama.

Članak 3.

Uređenje i izgradnja plaže odnosi se na: dohranjivanja pijeska i šljunka, izgradnja kamenih potpornih zidova za zaštitu od erozije, uređenje pristupa i rampi za osobe s posebnim potrebama, oblaganje sunčališta kamenim pločama, izgradnja infrastrukture, uređenje pješačkih površina, sportskih igrališta i bazena, parkovno uređenje i uređenje dječjih igrališta, postavljanje sanitarnih blokova, tuševa, kabina i osmatračnica, postavljanje montažne komunalne opreme, postavljanje pontona za kupače i signalizacija u moru.

Budući koncesionar bit će u obvezi provesti radove infrastrukturnog i sadržajnog opremanja plaže:

ČIŠĆENJE obalnog pojasa i njegovih dijelova od betona i betonskih konstrukcija i opločenja u jugoistočnoj zoni te na površini velikog pera - rta.

IZGRADNJA kamenih potpornih zidova za zaštitu od erozije.

IZGRADNJA staza i rampi prilagođenih kretanju osoba s poteškoćama u kretanju i roditeljima s dječjim kolicima na prostoru cijele plaže u kontekstu komunikacije povezivanja cijele plažne zone.

DOHRANJIVANJE nanošenjem pijeska i šljunka na dijelovima plaže, uz proširenje žala za oko 2.500m2 u odnosu na ljetni profil žala, materijalom najviše kategorije u redovnim intervalima.

OBLAGANJE rubnih dijelova plaže kamenom i drvenim pokrovom radi uređenja boravišnih plažnih zona i sunčališta.

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE u funkciji plaže - nova vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, elektroenergetska i telekomunikacijska infrastruktura te uvođenje ekološke javne rasvjete.

HORTIKULTURNO UREĐENJE u rubnoj perivojnoj zoni cijelom dužinom plaže.

UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA - formirati veliko tematsko igralište i nekoliko disperznih džepnih igrališta, koja moraju biti drvene ili metalne konstrukcije i redovito održavana, te koja moraju biti adekvatno osvijetljena vodeći računa o svjetlosnom zagađenju.

UREĐENJE SPORTSKIH IGRALIŠTA - Sprave za vježbanje mogu biti montažne ili fiksne konstrukcije, te adekvatno osvijetljene vodeći računa o svjetlosnom zagađenju. Sportski objekti, rekreacijski, zabavni i slični sadržaji, te uređeni tereni za: košarku, odbojku na pijesku, mali nogomet, squash, badminton, boće, slobodno penjanje, dječja igrališta i druge aktivnosti te oprema i objekti za događanja, dječji vrtić, škole (plivanja, ronjenja, plesa, crtanja sl.), fitnes, tretmane zdravlja i sl.

POSTAVLJANJE tuševa, prenosivih kabina za presvlačenje i osmatračnica za nadzornika plaže cijelom dužinom plaže.

POSTAVLJANJE nove montažne komunalne opreme duž cijele zone plaže. U perivojnom dijelu postaviti klupe, koševe za otpatke duž središnje šetnice i većih funkcionalnih zona te informativnih ploča na svim (posjetiteljskim) ulazima na plažu. Sva urbana oprema mora biti unificirana.

Za nepomične je elemente (baldahini, strehe, koševi za smeće i dr.) važno da su raspoređeni na planiranim mjestima gdje će činiti minimalne smetnje za kretanje u prostoru, te sigurniju kontrolu opreme i boljeg održavanja.

Za pomične je elemente (kabine za presvlačenje, ležaljke, suncobrani, plažni stolići i sl.) poželjno osigurati adekvatnu lokaciju i raspored u prostoru.

POSTAVLJANJE PONTONA i molova za kupače u nastavku dvaju postojećih velikih pera-rtova.

Plaža je sadržajno podijeljena na dijelove koji se odnose na adrealinsku, obiteljsku, sportsku i opuštajuću zonu.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje slijedećih djelatnosti:

-naplaćivanje ulaznica na plažu (ulaznice ne smiju biti skuplje od 30,00 kn);

-iznajmljivanje 1000 ležaljki i 500 suncobrana;

-iznajmljivanje 50 pedalina;

-sportsko-rekreacijski sadržaji: 2 glisera, sportovi na vodi s opremom, padobran, skije, banana, tuba, odbojka na pijesku;

-aquagan;

-grad na vodi, zabavne igre;

-cageball, badminton, stolni tenis, košarka na jedan koš, zabavne igre;

-stolovi za masažu - 6 komada;

-ugostiteljstvo u 6 objekata s pripadajućom terasom;

-ambulantna prodaja sladoleda i pića - 4 komada;

-prodaja plažnih rekvizita - 2 komada.

Ugostiteljske objekte 1 i 6 s pripadajućim terasama potrebno je izgraditi.

Ležaljke i suncobrani mogu biti raspoređeni na maksimalno 30 % kopnene površine plaže i to grupirani kako je prikazano na idejnom rješenju u prilogu. Postavljene ležaljke i suncobrani moraju od linije mora biti udaljeni minimalno 4 m.

Sve ležaljke u sklopu opremanja plaže trebaju biti jednake u metalnoj ili drvenoj konstrukciji sa pletenim/tkanim materijalom, eventualno različitih boja po skupinama. Suncobrani moraju biti jednostavne konstrukcije, bojom usklađeni s ležaljkama.

Suncobrani na ugostiteljskim terasama moraju biti izrađeni od drvene konstrukcije i bijelog platna. Suncobrani ne smiju sadržavati reklamne materijale osim imena ugostiteljskog objekta. Stolovi i stolice na ugostiteljskim terasama moraju biti ujednačene boje i stilskog izraza.

Za vrijeme trajanja koncesije potrebno je u pomorsko dobro uložiti minimalno 17.500.000,00 kuna, i to na način fazne gradnje:

I.faza: ishodovanje lokacijske dozvole (kojoj prethodi izrada konzervatorsko - urbanističke studije, izraditi Elaborat zaštite okoliša, provesti Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te ovisno o njegovoj procjeni izraditi i Studiju o utjecaju zahvata na okoliš), izraditi glavni projekt, te ishodi građevnu dozvolu. I. faza mora biti dovršena unutar 12 mjeseci računajući od dana potpisa ugovora o koncesiji.

Davatelj koncesije može jednostrano odlukom raskinuti ugovor o koncesiji ukoliko se u navedenom roku ne izvrše obveze iz faze I.

II.faza (druga godina koncesijskog ugovora): radovi na infrastrukturnom opremanju (komunikacijska mreža, vodoopskrba, odvodnja i električna struja), dio dječjih igrališta, te živica uz ogradu plaže.

III.faza (treća godina koncesijskog ugovora): radovi uređenja podmorskih i priobalnih dijelova, dio građevinskih radova (zidovi, popločenja, rampe), javna rasvjeta i wi-fi, dio sportskih i dječjih igrališta, dio vrtlarskih i vrtno tehničkih radova.

IV.faza (četvrta godina koncesijskog ugovora): izgradnja dva nova ugostiteljska objekta s pripadajućom terasom), dovršetak igrališta i mediteranskih vrtova.

Budući koncesionar bit će u obvezi za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu.

Budući koncesionar bit će u obvezi na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji.

Budući koncesionar dužan je mjeriti kakvoću mora na plaži minimalno jednom tjedno u periodu od 1. lipnja do 1. rujna tekuće godine, te podatke redovito izvještavati na info ploči. Kakvoća mora treba biti ispitivana od ovlaštene osobe.

Budući koncesionar dužan je ispuniti uvjete za postavljanje »Plave zastave«.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 4.

Koncesija se daje na rok od 20 (dvadeset) godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 5.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 1.465.750,00 (slovima: milijunčetristošezdesetpettisućasedamstopedeset) kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području i 1% od cijene ulaznica.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Nakon izgradnje dijela plaže bit će potrebno korigirati ukupnu površinu, a time i stalni dio naknade za koncesiju.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 6.

Ponuda obavezno sadrži dokumente, i to:

1.Dokaze o sposobnosti ponuditelja:

.izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana,

.odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti,

.podatke o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte,

.podatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana,

.izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,

.izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,

.izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.

U slučaju dostave ponude od strane zajednice ponuditelja svaki član unutar zajednice mora tražene dokaze dostaviti pojedinačno.

2.Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.
Napomena: U tijeku koncesije Davatelj koncesije zadržava pravo da u slučaju nerazmjera većeg od 10.000,00 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije budućeg koncesionara, razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

3.Studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz dokumentacije za nadmetanje. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva i uređenje plaže.

Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u infrastrukturu i osnovna sredstva.

4.Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5.Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa».

6.Idejno rješenje zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti;

7.Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom rješenju planiran dokumentima prostornog uređenja;

8.Rekapitulacijski list;

9.Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica u »Elektroničkom oglasniku javne nabave«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža Gradsko kupalište, Grad Crikvenica - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE
PONUDE

Članak 8.

U slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prema sljedećim kriterijima:

.ponuđeni iznos ukupnog investicijskog
ulaganja premastudiji gospodarske
opravdanosti 40%

.ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske
naknade 30%

.ponuđeni iznos promjenjivog dijela
koncesijske naknade 30%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna:

a) Koeficijent ukupne investicije:

40% x ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koeficijent stalnog dijela koncesijske naknade:

30% x ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

c) Koeficijent promjenjivog dijela koncesijske naknade:

30% x ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 9.

Natječajna dokumentacija sadrži Dokumentaciju za nadmetanje koja čini sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja će biti objavljena u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« po stupanju na snagu ove Odluke.

OTVARANJE PONUDA

Članak 10.

Otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji po isteku roka za predaju ponuda u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, čita rekapitulacijski list i provjerava da li je dostavljena sva tražena dokumentacija.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju u ponudi, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na obrascu o solventnosti (BON 2) obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju donošenja odluke o davanju koncesije odabranom ponuditelju će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kad odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, odnosno po izvršnosti odluke o davanju koncesije ako je pokrenut postupak pravne zaštite, u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o davanju koncesije, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

oIzjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

oIzjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

oBankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

oVažeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 69/17).

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 12.

Žalba se može izjaviti na odluku o davanju koncesije i odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-51

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r,

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=00001&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr