SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD RAB

3.

Na temelju članka 30. stavka 7. i članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Raba.

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton.

Reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Članak 3.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: Usluga) obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno propisanim standardima (čl. 6. Odluke), te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području, pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Davatelj usluge pruža Uslugu na području Grada Raba, koje obuhvaća sljedeća naselja: Barbat, Banjol, Palit, Rab, Kampor, Mundanije i Supetarska Draga.

Korisnik usluge na području pružanja Usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Članak 4.

Na području Grada Raba Uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža Dudovo d.o.o. sa sjedištem u Rabu, Rab, Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2, OIB: 08484457911, (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

Davatelj usluge osigurava odvojenu primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada.

Članak 5.

Troškovi obavljanja Usluge određuju se razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od jednog mjeseca.

Troškovi obavljanja Usluge iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i druge troškove propisane Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

II. SUSTAV SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 6.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada pruža se i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardima:

1. korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta nakon što isti budu u funkciji, te spremnika postavljenog na javnoj površini i odvoz glomaznog otpada,

2. odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pruža se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge te prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.

Ako ne postoje prostorne i tehničke mogućnosti smještaja spremnika za prikupljanje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada na vlastitoj nekretnini, spremnici se mogu postaviti na javnoj površini. Lokaciju spremnika na javnoj površini određuje Davatelj usluge uz prethodnu dobivenu suglasnost Grada Raba, Upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, te se iste lokacije objavljuju na službenim mrežnim stranicama Davatelja usluge.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pružaju se bez naknade za korisnika usluge sljedeće usluge povezane s javnom uslugom:

1. sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

2. sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih kod korisnika usluge, na javnoj površini ili u reciklažnom dvorištu nakon što isti bude u funkciji,

3. sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu nakon što isti budu u funkciji i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, najviše do 3 m3,

4. sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu nakon što isti budu u funkciji.

Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge:

1. preuzimanje otpada iz stavka 2. ovoga članka u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada,

2. preuzimanje glomaznog otpada, osim preuzimanja glomaznog otpada iz stavka 4. točke 3. ovoga članka.

Spremnik kod korisnika usluge i spremnik postavljen na javnoj površini, iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se primarnim spremnikom propisanim posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

III. OBVEZE DAVATELJA USLUGE

Članak 7.

Davatelj usluge dužan je:

1. prikupljati i odvoziti komunalni otpad na području Grada Raba u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom,

2. osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i na javnim površinama reciklabilnog komunalnog otpada. Iznimno od navedenog, Davatelj usluge može odlučiti da pojedini Korisnik usluge može koristiti vrećice za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada,

3. označiti spremnik oznakom,

4. dostaviti korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 13. ove Odluke,

5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge,

6. voditi digitalnu evidenciju o preuzetoj količini otpada u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom,

7. odgovarati za sigurnost, redovitost, i kvalitetu Usluge,

8. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

9. izraditi Program prikupljanja komunalnog otpada za područje Grada Raba (u daljnjem tekstu: Program) te za njega ishoditi suglasnost nadležnog tijela,

10. izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na mrežnoj stranici i za njega prije primjene odnosno izmjene ishoditi suglasnost gradonačelnika,

11. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva,

12. uslugu obavljati redovito, u skladu s rasporedom i Programom te primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti.

Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje Usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik.

IV. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Članak 8.

Korisnik usluge je dužan:

1. koristiti Uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge,

2. dostaviti davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge iz članka 11. ove Odluke,

3. preuzeti od davatelja usluge standardizirane spremnike za otpad, odnosno koristiti postojeće spremnike koji odgovaraju standardima propisanim ovom Odlukom, te iste spremnike držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez suglasnosti davatelja usluge,

4. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,

5. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

6. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

7. zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

8. predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada,

9. sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava sakupljanja komunalnog otpada iz čl. 6. ove Odluke,

10. predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište nakon što isti budu u funkciji,

11. predavati krupni (glomazni) otpad u reciklažno dvorište, mobilno reciklažno dvorište nakon što isti budu u funkciji i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, a najviše do 3 m3. U slučaju predaje veće količine od 3 m3, isti će se naplatiti u skladu sa važećim cjenikom,

12. plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge, u skladu s važećim cjenikom.

V. NAČIN SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za miješani komunalni otpad. Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 770 litara, 1100 litara i 5000 litara.

Biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad. Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 770 litara, 1100 litara i 5000 litara.

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u posebne spremnike koji se nalaze kod korisnika usluge, na javnim površinama ili u reciklažnom dvorištu nakon što isti bude u funkciji.

Problematični otpad prikuplja se u spremnicima za problematični otpad koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i u mobilnom reciklažnom dvorištu nakon što isti budu u funkciji.

Glomazni otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu nakon što isti budu u funkciji i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge. Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge za glomazni otpad preuzet iznad propisanog volumena (3m3) dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta nakon što isti bude u funkciji.

Spremnici za komunalni otpad kod korisnika usluge moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku davatelja usluge i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

Davatelj usluge dužan je na spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada ugraditi sustav za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Spremnici za komunalni otpad postavljeni na javnoj površini moraju imati oznaku davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, te kratku uputu o otpadu koji se sakuplja putem tog spremnika.

Zabranjeno je bilo kakav dodatni komunalni otpad odlagati na mjestu primopredaje pored spremnika, jer će se takvo odlaganje otpada smatrati kao nepropisno odbačen otpad.

Jedinica lokalne samouprave i davatelj usluge na svojoj mrežnoj stranici objavljuju i ažurno održavaju popis koji sadrži sljedeće informacije:

-lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima,

-lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i

-područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge.

VI. PRIJEVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 10.

Za sve korisnike usluga planirana dinamika preuzimanja sadržaja spremnika miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te prijevoz istog od obračunskog mjesta korisnika usluge (primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz čl. 11. st. 2. t. 6. ove Odluke) u obračunskom razdoblju utvrđuje se u Izjavi o načinu korištenja javne usluge iz čl. 11. ove Odluke, poštujući pritom broj minimalnih primopredaja iz st. 4. čl. 11. ove Odluke.

Prijevoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za sve korisnike usluga obavlja se najmanje jedanput tjedno. Iznimno od navedenog, davatelj usluge može odrediti da se broj tjednih odvoza, na cijelom području Grada Raba ili u određenim naseljima, uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.

Tijekom pojedinih razdoblja u godini broj tjednih odvoza može se povećati u skladu sa potrebama, a u pravilu se to odnosi na razdoblje trajanja turističke sezone.

VII. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 11.

Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava).

Izjava se daje na obrascu koji sadrži sljedeće:

1. obračunsko mjesto,

2. podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnika te OIB i adresu),

3. mjesto primopredaje,

4. udio u korištenju spremnika,

5. vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci,

6. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,

7. očitovanje o kompostiranju biootpada u domaćinstvu fizičke osobe, pri čemu se očituje Korisnik usluge da li provodi kompostiranje i na koji način - kućni komposteri

8. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu uključujući i očitovanje o broju fizičkih osoba koje koriste nekretninu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,

9. obavijest davatelja usluge o uvjetima kad se Ugovor o korištenju javne usluge smatra sklopljenim,

10. izjavu korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom o korištenju javne usluge

11. uvjete raskida Ugovora o korištenju javne usluge,

12. izvadak iz cjenika javne usluge.

Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja usluge, a drugi očitovanje korisnika usluge.

Broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju iz stavka 2. točke 6. ovoga članka mora se odrediti u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

-najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada,

-najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada,

-najmanje jednom tjedno za miješani komunalni otpad.

Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Davatelj usluge je dužan po zaprimanju Izjave sukladno stavku 5. ovoga članka, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od zaprimanja.

Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

Iznimno od stavka 7. ovoga članka davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

1. kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka u roku iz stavka 5. ovoga članka,

2. kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj usluge.

U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da je kriterij za određivanje udjela korisnika usluge omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu. Broj fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge davatelj usluge utvrđuje na temelju očitovanja vlasnika odnosno korisnika nekretnine sadržanog u Izjavi i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi način.

U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na slijedeći način.

Davatelj usluge prvo utvrđuje (na temelju očitovanja vlasnika odnosno korisnika nekretnine sadržanog u Izjavi i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi način):

-za kućanstvo kao korisnika usluge - broj fizičkih osoba u kućanstvu,

-za pravnu osobu kao korisnika usluge - broj zaposlenika odnosno korisnika nekretnine, ali ne manje od jedan po nekretnini,

-za fizičku osobu - obrtnika kao korisnika usluge - broj zaposlenika odnosno korisnika nekretnine, ali ne manje od jedan po nekretnini.

Zbrojem prethodno navedenih kategorija dolazi se do ukupnog broja fizičkih osoba na tom određenom obračunskom mjestu te se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava na način da se broj fizičkih osoba po pojedinom korisniku usluge (kućanstvu, pravnoj osobi odnosno fizičkoj osobi - obrtniku) stavlja u omjer s ukupnim brojem fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

Izjavom se definira broj i vrsta spremnika te volumen spremnika kojeg koristi korisnik usluge, kao i udio u spremniku kojeg koristi korisnik usluge. Svaki korisnik usluge samostalno bira hoće li koristiti vlastiti spremnik za miješani komunalni otpad ili će otpad odlagati u zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad na određenom obračunskom mjestu. U slučaju pojedinačnog korištenja spremnika, korisniku usluge dodjeljuje se spremnik minimalne zapremnine od 120 litara za miješani komunalni otpad. Korisnici usluge koji koriste vlastite spremnike mogu zahtijevati od davatelja usluge da im se početno dodijeljeni spremnici za miješani komunalni otpad zamijene za veće ili manje spremnike (sukladno raspoloživosti spremnika različite zapremnine).

Davatelj usluge može omogućiti davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku usluge.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

VIII. UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Članak 12.

Ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) smatra se sklopljenim:

1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili

2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

Bitne sastojke Ugovora čine ova Odluka, Izjava i cjenik javne usluge.

Davatelj usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz stavka 2. ovoga članka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge predstavlja digitalna evidencija davatelja usluge o pruženoj usluzi (evidencija o pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja ili sl.) za pojedinog korisnika usluge, pri čemu davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe.

Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu.

Evidencija o preuzetom biorazgradivom i miješanom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

-korisniku usluge,

-korištenju javne usluge za obračunsko mjesto,

-broj pražnjenja spremnika.

Jedinica lokalne samouprave i davatelj usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladni način osigurati, da je korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.

Davatelj usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

IX. OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 13.

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Obavijest) mora sadržavati:

-plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

-lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta nakon što isti bude u funkciji,

-lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta nakon što isti bude u funkciji,

-plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge,

-lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini,

-uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad,

-uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom,

-kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge,

-uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Davatelj usluge dužan je korisniku usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to korisniku usluge prihvatljivo.

X. CIJENA JAVNE USLUGE

Članak 14.

Davatelj usluge obračunava korisniku usluge cijenu javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: cijena javne usluge) razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju zaduženi volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.

Cijena javne usluge određuje se cjenikom iz čl. 7. toč. 10. ove Odluke.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi u smislu čl. 13. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Ukupna cijena javne usluge određuje se prema izrazu:

UCJU= C+ CMJU

pri čemu je:

UCJU -ukupna cijena javne usluge,

C- cijena javne usluge za količinu predanog otpada, C = JCV x BP x U

JCV- jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika izražena u kunama sukladno cjeniku,

BP- broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji,

U- udio korisnika usluge u korištenju spremnika,

CMJU- cijena obvezne minimalne usluge.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan.

Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kada se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

XI. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE

Članak 15.

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje, te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove: obveznog minimalnog obilaska obračunskih mjesta radi odvoza, nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, održavanja komunalnih objekata i obrade otpada, rada reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, nakon što isti budu u funkciji vezan uz zaprimanje otpada nastalog u kućanstvu na području Grada Raba, prijevoza i obrade glomaznog otpada preuzetog jedanput godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge, vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

XII. CJENIK

Članak 16.

Gradonačelnik Grada Raba daje suglasnost na cjenik, odnosno, njegove izmjene i dopune.

Gradonačelnik Grada Raba dužan je očitovati se na prijedlog cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva od strane Davatelja usluge.

Ako se gradonačelnik Grada Raba ne očituje u roku od 15 dana, smatra se da je suglasnost dana.

XIII. OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 17.

Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluge sadržani su u Prilogu 1. ove Odluke.

XIV. VIŠA SILA

Članak 18.

Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja, davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica te se ispunjenje obveza davatelja usluga odgađa za vrijeme trajanja takvog slučaja više sile.

XV. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Članak 19.

Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je korisnik usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

Smatra se da je korisnik usluge postupio protivno Ugovoru:

-Ako ne vrši predaju otpada davatelju usluge (ne zaduži spremnik za otpad i/ili izjavljuje da ne koristi nekretninu) a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi način se utvrdi da koristi nekretninu ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna.

-Ako nakon obavijesti davatelja usluge, ne zaduži spremnik veće zapremnine, a prema evidenciji o preuzetoj količini otpada iz čl. 7. st. 6. ove Odluke proizlazi da za dva uzastopna obračunska razdoblja odlaže miješani komunalni otpad u količini koja premašuje volumen dodijeljenog spremnika sukladno Ugovoru ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna.

-Ako odlaže miješani komunalni otpad i/ili biorazgradivi komunalni otpad izvan spremnika ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna.

-Ako na svom obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna.

-Ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 300,00 kuna.

-Ako ne predaje problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište nakon što isti budu u funkciji, ugovorna kazna iznosi 300,00 kuna.

-Ako s krupnim (glomaznim) otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, zatim unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena, te da s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlaže bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugog problematičnog otpada, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna.

-Ako ne drži spremnik na za to propisanom ili dogovorenom mjestu, ugovorna kazna iznosi 200,00 kuna.

-Ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje, ugovorna kazna iznosi 200,00 kuna.

-Ako ne omogući davatelju usluge označavanje spremnika s kojim već raspolaže, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna.

-Ako je uništio ili oštetio spremnik dodijeljen korisniku usluge postavljen na javnoj površini za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 350,00 kuna.

-Ako je uništio ili oštetio spremnik postavljen na javnoj površini za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, kartona, plastike i ostalog reciklabilnog otpada, ugovorna kazna iznosi 2.000,00 kuna.

-Ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, osobito ukoliko je lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi 2.000,00 kuna;

-Ako nije u roku od 15 dana, od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine ili prava korištenja takve nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika), o istome pisanim putem, obavijestio davatelja usluge, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Radnici Davatelja usluge na terenu utvrđuju je li određeni Korisnik usluge postupio protivno Ugovoru, odnosno je li Korisnik usluge obveznik plaćanja ugovorne kazne.

Dokaz da je Korisnik usluge postupio protivno Ugovoru je fotografski zapis/video snimak spremnika/vrećice ili otpada na obračunskom mjestu. Na fotografskom zapisu/ video snimku potrebno je da obračunsko mjesto Korisnika usluge bude jasno uočljivo.

XVI. ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA

Članak 20.

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom te u sjedištu davatelja usluge koji je dužan na takve prigovore odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od primitka prigovora korisnika.

Rok za pisanu reklamaciju na ispostavljeni račun je 8 (osam) dana od primitka računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan a priloženi obračun pravilan.

XVII. KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD

Članak 21.

Zabranjeno je odlaganje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje komunalnog otpada.

Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati na mjesta koja za to nisu predviđena (unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova, itd.).

Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični otpad.

Davatelj usluge dužan je zbrinuti predmete iz st. 3. ovog članka nakon odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

XVIII. ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, DRVA, TEKSTILA, KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA TE PROBLEMATIČNOG OTPADA

Članak 22.

Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, biorazgradivi komunalni otpad, krupni (glomazni) komunalni otpad te problematični otpad.

Prikupljanje otpada iz st. 1. ovog članka obavlja se spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad (za biorazgradivi komunalni otpad) te specijaliziranim spremnicima (za ostale vrste komunalnog otpada) smještenim kod korisnika usluge, na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.

Davatelj usluge dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz st. 1. ovog članka zbrinuti na propisani način.

Članak 23.

Upravni nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Grad Rab, Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Grada Raba i Davatelj javne usluge.

Članak 24.

Prilikom projektiranja novih objekata preporuča se projektirati odvojeni prostor za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Davatelj usluge obvezan je ispuniti tehničko-tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu na cijelom području Grada Raba najkasnije do 31. listopada 2018.

Davatelj usluge dužan je podnijeti cjenik iz članka 16. ove Odluke na suglasnost Gradonačelniku Grada Raba u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Do donošenja novog cjenika primjenjivati će se postojeći cjenik.

Od dana primjene novog cjenika pa do ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta, javna usluga naplaćivat će se isključivo kroz cijenu obvezne minimalne javne usluge iz članka 15. ove Odluke, a sukladno novom cjeniku.

Nakon ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta primijenit će se ukupna cijena javne usluge iz članka 14. ove Odluke.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 11/ 10) u dijelu koji se odnosi na uslugu odvoza i deponiranja otpada, na način kao što je propisano člankom 25. ove Odluke.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/18-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-18-1

Rab, 31. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

PRILOG 1

OPĆI UVJETI UGOVORA
O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

Uvodne odredbe

Članak 1.

Definicije i termini korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i terminima korištenim u Odluci.

Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi davatelja usluge i korisnika usluge koji proizlaze iz Ugovora odnosno pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge korisniku usluge na području pružanja javne usluge.

Primjena Općih uvjeta

Članak 2.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike usluga koji zaključe Ugovor s davateljem usluge.

Članak 3.

U slučaju kada odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, te odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora.

Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Ugovaranje javne usluge

Članak 4.

Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem Ugovora sukladno Odluci.

Ugovor se smatra sklopljenim:

1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili

2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

Zaključenjem Ugovora korisnik usluge pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.

Ugovori s korisnicima usluge zaključuju se na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj usluge sukladno odredbama Odluke.

Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu cjenikom javne usluge.

Članak 6.

Cijenu javne usluge korisnici usluge plaćaju na temelju računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, kad nastaje obveza plaćanja. Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja. U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima.

Korisnik usluge nije ovlašten vršiti prijeboj sa tražbinama prema davatelju usluge u odnosu na bilo koje moguće protu-potraživanje.

Prava i obveze ugovornih strana

Članak 7.

Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Članak 8.

Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je 15 (petnaest) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge (stjecanje vlasništva nekretnine).

Davatelj usluge i korisnik usluge (vlasnik nekretnine) sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između davatelja usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane davatelja usluge izvršava, a korisnik usluge neopravdano odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu.

Postojeći Korisnik usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje utječu na međusobne odnose između davatelja usluge i korisnika usluge dužan je iste prijaviti davatelju usluge najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastale promjene (poštom, elektroničkim putem, osobno). Korisnik usluge obvezan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 8 (osam) dana o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor). Prestanak korištenja nekretnine glede korištenja javne usluge prijavljuje se na obrascu Zahtjeva Davatelja usluge.

Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge isti je navedeni status dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom, a koja je prilikom ispunjavanja službenih obrazaca davatelja usluge navedena uz svaki kao prilog.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave, te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni. Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, korisnik usluge (vlasnik nekretnine) je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune i tek tada se može brisati iz evidencije korištenja usluge.

Članak 9.

Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te slučaju utvrđenja da se nekretnina trajno ne koristi, korisnik usluge ne može otkazati Ugovor, odnosno sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu davatelja usluge.

Članak 10.

Spremnike za odlaganje otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini odnosno u objektima ili drugim prostorima u svom vlasništvu. Iznimno, posude mogu biti smještene i na javnoj površini (stambene zgrade).

Korisnik usluge dužan je posude redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, te je odgovoran za svako namjerno oštećenje kao i nestanak. U slučaju otuđenja i oštećenja posuda za odlaganje otpada trošak nabave novih snosit će korisnik usluge.

Članak 11.

U slučaju da je dokazano da je oštećenje posude za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge trošak nabave nove snosit će davatelj usluge, a o čemu se sastavlja zapisnik. Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati posudama za odlaganje otpada, tako da se iste ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti. Nakon pražnjenja posuda za odlaganje otpada davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bile i zatvoriti poklopac.

Završne odredbe

Članak 12.

Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana su valjane jedino ukoliko su učinjene u pisanom obliku.

U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora.

Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta, te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih strana koju su imali prilikom dogovaranja ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe.

Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem takve ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj strani na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku.

Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicirano određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, sporove će rješavati stvarno i mjesno nadležni sud.

Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo te će se u skladu s time isti dokumenti tumačiti.

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te na mrežnim stranicama Davatelja usluge.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51280&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr