SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

103.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( »Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/ 15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN
davanja koncesije na području Grada Raba
za 2018. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Godišnji Plan davanja koncesije na području Grada Raba za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Grad Rab u 2018. godini planira dati sljedeću koncesiju:

1.KONCESIJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI - DIMNJAČARSKI POSLOVI NA PODRUČJU GRADA RABA U 2018. GODINI.

-planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom 2018. godine,

-vrsta i predmet koncesije: koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi,

-rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina,

-početak koncesije: 2018. godina,

-procijenjena godišnja naknada: 20.000,00 kuna,

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije,

-pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj: 69/17) i Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/17).

Članak 3.

Gradsko vijeće Grada Raba tijekom kalendarske godine ovisno o okolnostima može promijeniti ovaj Plan davanja koncesije.

Članak 4.

Plan davanja koncesije dostavlja se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA:023-06/17-01/05

URBROJ:2169-01-02/7-17-24

Rab, 15. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr