SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
GRAD KASTAV

48.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 4. sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća

Članak 1.

Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nakon izbora članova Mandatne komisije, osim ako odlukom tijela koje je sazvalo konstituirajuću sjednicu nije drugačije određeno, bira se Odbor za izbor i imenovanja i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.«

Članak 2.

Članak 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Vijeće iz redova članova Vijeća, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/ 3 vijećnika Vijeća, većinom glasova svih članova Vijeća.«

Članak 3.

U članku 16. Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prijedlog članova Vijeća mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Član Vijeća može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandi data za predsjednika Vijeća i za jednog kandidata za potpredsjednika Vijeća.«

Članak 4.

Članak 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih, javnih odnosno znanstvenih djelatnika.«

Članak 5.

Članak 26. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela obavlja Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Vijeća.«

Prijedlog iz prethodnog stavka mora biti sastavljen u pisanom obliku, mora biti cjelovit odnosno mora sadržavati točno onoliko kandidata koliko radno tijelo ima članova, mora biti potpisan od strane predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, odnosno članova Vijeća i ukoliko se izbor ne obavlja na konstituirajućoj sjednici, mora predsjedniku Vijeća biti dostavljen najmanje tri dana prije održavanja sjednice na kojoj će se odlučivati o izboru.»

Članak 6.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»O prijedlogu iz članka 26. stavak 2. ovog Poslovnika glasuje se u cjelini, a u slučaju da je prijedlog podnesen od strane Odbora za izbor i imenovanja i od strane članova vijeća, Vijeće će se glasovanjem najprije odrediti o prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja, a o prijedlogu članova Vijeća samo ako prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ne bude prihvaćen.

Članak 7.

Članak 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na sjednici radnog tijela mogu se razmatrati samo pitanja iz djelokruga radnog tijela.«

Članak 8.

Članak 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Radna tijela mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici pristustvuje većina članova radnog tijela, a zaključci i preporuke se donose većinom glasova nazočnih članova.«

Članak 9.

Članak 31. stavak 4. mijenja se i glasi:

»U zapisnik se unose osnovni podaci o radu na sjednici, rezultat glasovanja o pojedinom predmetu i doneseni zaključci i preporuke.«

Članak 10.

Članak 32. stavak 1. se briše.

Članak 11.

Članak 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vijeće može razriješiti člana radnog tijela temeljem obrazloženog prijedloga Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 članova Gradskog vijeća Grada Kastva.«

Članak 12.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Radna tijela Gradskog vijeća su:

-Mandatna komisija,

-Odbor za izbor i imenovanja,

-Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

-Odbor za kulturu i tehničku kulturu,

-Odbor za sport i tjelesnu kulturu,

-Odbor za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju,

-Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobi,

-Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

-Odbor za turizam, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju,

-Odbor za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača.«

Članak 13.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Odbor za izbor i imenovanja:

-predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

-predlaže izbor i razrješenje članova radnih tijela Vijeća,

-predlaže imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Vijeća,

-predlaže kandidate za javna priznanja Grada Kastva,

-obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom te aktima Vijeća.

Ovaj odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koji se u pravilu biraju iz reda članova Vijeća na prvoj sjednici Vijeća.«

Članak 14.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata s područja prostornog planiranja

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata s područja zaštite okoliša i prirode

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata s područja kulturno-povijesnog naslijeđa

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata s područja prometa

-razmatra i predlaže mjere uređenja komunalne infrastrukture i imovine s ciljem učinkovitijeg uređenja naselja,

-razmatra i predlaže mjere za poboljšanje kvalitete stanovanja, komunalnih objekata, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti

-razmatra i predlaže mjere u svrhu učinkovitijeg korištenja stambenih i poslovnih prostora,

-obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Ovaj odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana iz reda članova Vijeća, znanstvenih, stručnih i drugih javnih djelatnika.«

Članak 15.

Dodaje se novi članak 44. koji glasi:

»Odbor za turizam, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju:

-razmatra i daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja turizma,

-razmatra prijedloge i daje mišljenje na prijedlog razvojnih programa u području turizma,

-vodi brigu o provedbi Akcijskog plana razvoja turizma Grada Kastva,

-razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Kastva s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

-razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Kastva s odgovarajućim jedinicama drugih država,

-priprema prijedloge akata o suradnji te razmatra i daje mišljenje o prijedlozima materijala i akata drugih predlagatelja,

-obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom te aktima Vijeća.

Ovaj odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana iz reda članova Vijeća, znanstvenih, stručnih i drugih javnih djelatnika.«

Članak 16.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Odbor za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača:

-razmatra i predlaže strategiju gospodarskog razvoja,

-vodi brigu o zaštiti potrošača,

-razmatra prijedloge i daje mišljenje na materijale, odluke i druge akte iz područja gospodarskog razvoja, gospodarske infrastrukture i zaštite potrošača,

-obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Ovaj odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana iz reda članova Vijeća, znanstvenih, stručnih i drugih javnih djelatnika.«

Članak 17.

Članak 51. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Predsjednik Vijeća izvještava Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika o sazvanoj sjednici Vijeća najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.

Gradonačelnik i zamjenici prisustvuju sjednicama Vijeća.«

Članak 18.

Članak 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Vijeća i mora biti potpisan od svih članova Vijeća koji traže izvješće gradonačelnika o pojedinim pitanjima. U zahtjevu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.«

Članak 19.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Vijeća stavlja zahtjev za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Vijeća koja se održava nakon primitka zahtjeva, ali ne prije nego što protekne 20 dana od dana primitka.«

Članak 20.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Predstavnik članova Vijeća koji su podnijeli zahtjev za traženje izvješća ima pravo na sjednici Vijeća izložiti i obrazložiti zahtjev.«

Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni zahtjev.«

Članak 21.

Članak 56. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnici koji su podnijeli zahtjev za traženje izvješća gradonačelnika mogu zahtjev povući najkasnije prije odlučivanja o njemu.«

Članak 22.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Odluke i drugi opći akti Vijeća te ispravci akata objavljuju se u službenom glasilu Grada Kastva.«

Pojedinačni akti te zaključci kojima se utvrđuju obveze, zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja u pogledu izvršavanja odluka, objavljuju se u službenom glasilu Grada Kastva, ako Vijeće tako odluči.

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Vijeće.»

Članak 23.

Članak 66. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pravo podnošenja prijedloga akta kojim se predlaže izbor, imenovanje ili razrješenje ima Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 članova Vijeća, izuzev kada je zakonom, Statutom Grada Kastva, ovim Poslovnikom ili drugim općim aktom propisano drugačije.«

Članak 24.

Članak 76. stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- ako ga je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se suglasio predlagatelj akta,«

Članak 25.

Ove izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu Grada Kastva.

KLASA:021-05/17-01/08

URBROJ:2170-05-06/1-17-10

Kastav, 26. listopada 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Zemir Delić, dipl.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=51215&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr