SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

215.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Na temelju članka 52 stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 2. Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (»Službene novine« broj 30/17), Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (»Službene novine« broj 14/11), Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (»Službene novine« broj 9/15), Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (»Službene novine« broj 28/16) i Odluku o dopuniOdluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (»Službene novine« broj 30/17), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/17-08/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-17-13

Rijeka, 21. studenog 2017.

Predsjednik
Petar Petrinić, dipl. iur.

ODLUKA
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Primorsko-goransku županiju
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima Primorsko- goranska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) kao i ustanove kojih je Primorsko-goranska županija osnivač ili jedan od osnivača.

(Popis je sastavni dio ove Odluke)

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA (uz Odluku o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju- »Službene novine« broj 14/11)

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Službene novine PGŽ« broj 41/04 i 5/08).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

ZAVRŠNA ODREDBA (uz Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju - »Službene novine« broj 9/15)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

ZAVRŠNA ODREDBA (uz Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju - »Službene novine« broj 28/16)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA (uz Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju - »Službene novine« broj 30/17)

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

POPIS PRAVNIH
OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA
PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU

1. Trgovačka društva:

-Ceste - Rijeka d.o.o., Kukuljanovo

-Ekoplus d.o.o., Rijeka

-Kanal Ri d.o.o., Rijeka

-Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj

-Goranski sportski centar d.o.o., Delnice

-REA Kvarner d.o.o., Rijeka

-Rijeka 2020 d.o.o., Rijeka

2. 1. Ustanove zdravstva i socijalne skrbi

-Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

-Psihijatrijska bolnica Rab

-Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

-Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

-Thalassotherapia, Crikvenica

-Thalassotherapia, Opatija

-Lječilište Veli Lošinj

-Ljekarna »Jadran« Rijeka

-Centar za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica

-Dom za starije i nemoćne osobe »Kantrida«, Rijeka

-Dom za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec«, Krk

-Dom za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić«, Veli Lošinj

-Dom za starije i nemoćne osobe »Volosko«, Opatija

2. 2. Ustanove kulture Primorsko-goranske županije:

-Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka

-Prirodoslovni muzej, Rijeka

-Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«, Viškovo

2. 3. Javna ustanova za djelatnost prostornog uređenja

-Javna ustanova »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«

2. 4. Ustanova za zaštitu i očuvanje izvornosti prirode

-Javna ustanova »Priroda«, Rijeka

-Ustanova »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora«

2. 5.Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije

2. 6. Županijske lučke uprave

-Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

-Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

-Županijska lučka uprava Crikvenica

-Županijska lučka uprava Rab

-Županijska lučka uprava Krk

-Županijska lučka uprava Novi Vinodolski

-Županijska lučka uprava Cres

-Županijska lučka uprava Mali Lošinj

2. 7.Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko- goranske županije

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1034&mjesto=00001&odluka=215
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr