SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
GRAD RAB

55.

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezimaNarodne novine« broj 115/16) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O POREZIMA GRADA RABA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Rabu kao vlastiti prihodi Grada, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine, način obračuna i plaćanja poreza te oslobođenja od plaćanja.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradski porezi su:

1. Porez na potrošnju,

2. Porez na kuću za odmor,

3. Porez na korištenje javnih površina,

4. Porez na nekretnine.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

(1) Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

(3) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu.

(4) Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

(5) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 4. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec Gradu Rabu, Upravnom odjelu za financije. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

(1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Raba.

(2) Vlasnikom kuće za odmor smatra se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

(3) Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatra se i osoba koja je vanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojim se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i na temelju zakona a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

(4) Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Članak 6.

(1) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

(2) Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

(3) Odmaralište je ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge smještaja djelatnicima odnosno članovima udruženja i organizacija osnivača odmarališta, a mogu se pružati i druge usluge.

(4) Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište.

(5) Ako je kuća za odmor stečena u vlasništvo nakon 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, plaća se razmjerni dio poreza prema broju mjeseci preostalih do kraja tekuće godine.

Članak 7.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbi članka 5.i 6. Ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjave svjedoka, očevid i svi drugi raspoloživi dokazi.

Članak 8.

(1) Porez na kuće za odmor plaćaju obveznici tog poreza godišnje po 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(2) Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Gradu Rabu dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 15 dana od dana nastanka promjene koja utječe na utvrđivanje poreza.

(3) Porez na kuću za odmor plaćat će se u visini 50 posto od cijene predviđene iz stavka 1. ovog članka za nasljednike prvog nasljednog reda iza ostavitelja koji je imao prebivalište na Rabu neprekidno zadnjih 5 godina.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti zbog starosti i trošnosti. Činjenicu starosti i trošnosti određene kuće za odmor zbog koje se određeni obveznik poziva, utvrđuje posebno povjerenstvo ili osoba koju imenuje gradonačelnik, koja utvrđuje stanje kuće te stupanj useljivosti. Ukoliko se utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da nije podobna za stanovanje, tj. da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanare, vlasnik kuće će se osloboditi plaćanja poreza za tekuću godinu pa sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti za stanara.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 10.

(1) Porez na korištenje javnih gradskih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine temeljem ugovora o korištenju javne površine.

(2) Visina godišnjeg poreza u kunama / m2:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

(3) Zone su određene člankom 28. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenjeSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/10).

(4) Natječajem za dodjelu na korištenje javnih površina mogu se odrediti i drugačije cijene od navedenih u stavku 2. ovog članka, uvažavajući objektivne okolnosti vezane uz korištenje predmetne javne površine.

Članak 11.

Visina poreza za korištenje javne površine za postavljanje luna parkova, zabavnih radnji i slično utvrđuje se po m2 zauzimanja javne površine po danu i to:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 12.

Naknada za korištenje javne površine za druge namjene utvrđuje se kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 13.

(1) Gradonačelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne, sportske akcije, te za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada.

(2) Zbog objektivnih okolnosti koje su nastale tijekom korištenja javne površine, gradonačelnik može odobriti smanjenje zaduženja poreza.

Članak 14.

(1) Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Upravni odjel za financije te se plaća u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

(2) Iznimno, radi izvanrednih okolnosti, Gradonačelnik može odobriti i obročno plaćanje poreza na korištenje javnih površina, temeljem zahtjeva poreznog obveznika.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 15.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Raba, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Odredbe članka 2. stavak 2., članka 5., 6., 7., 8. i 9. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/10, 21/10, 38/11 i 21/ 15).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/17-01/03

Ur. broj: 2169-01-02/7-17-1

Rab, 24. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1021&mjesto=51280&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr