SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

37.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članka 15. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 11/14, 41/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donijelo

O D L U K U
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarska služba

1.Poslove obavljanja komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarska služba na području općine Dobrinj obavljati će VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA d.o.o. Crikvenica, Kotorska 28, OIB:79639879185.

2.Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarska služba za razdoblje od 3 godine.

3.Cijene temeljem kojih će se obavljati predmetna komunalna djelatnost su iskazane u troškovniku u prilogu ove Odluke.

4.Prava i obveze ugovornih strana, način i rok plaćanja usluge, jamstvo o ispunjenju ugovora te ostala pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti.

5.Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu sa pozitivnim propisima, pravilima struke i ugovorom.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama članka 9. do 15. Odluke o komunalnim djelatnostima proveden je postupak prikupljanja ponuda, pozivom na dostavu ponude trojici ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarska služba.

Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja ponuda je utvrdilo da je pristigla jedna ponuda, i to: VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA d.o.o. Crikvenica, Kotorska 28, OIB:79639879185, te da je ponuda pravodobna i potpuna.

Sukladno članku 15. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA d.o.o. Crikvenica.

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove odluke.

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

KLASA: 021-05/17-01/2

URBROJ:2142-04-01-17-9

Dobrinj, 12. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1012&mjesto=51514&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr