SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

44.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. stavka 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 54/10 i 9/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti Dubravku Caru,
vlasniku obrta BOX na davanje potkoncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela
plaže Omorika u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost Dubravku Caru, vlasniku obrta BOX iz Dramlja, Kačjak 22, da kao koncesionar na plaži Omorika u Crikvenici temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/10-02/7, URBROJ: 2170/1-07-11-17 od 01. veljače 2011. godine i i Dodatka ugovora o koncesiji na pomorskom dobru KLASA: 342-01/10-02/7, URBROJ: 2170/1-07-02/7-15-37 od 24. travnja 2015. godine) da u potkoncesiju obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plažnih rekvizita i rekreacijskih sadržaja na površini od 1.200 m2 za iznos od 12.204,00 kn i 3% prihoda na rok od dana stupanja na snagu ove Odluke do isteka koncesije, Neri Vlastelić Car, vlasnici obrta M&M, OIB 90881735269, Kačjak 22.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 54/10 i 9/ 15) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/10-02/7, URBROJ: 2170/1-07-11-17 od 01. veljače 2011. godine i Dodatka ugovora o koncesiji na pomorskom dobru KLASA: 342-01/10-02/7, URBROJ: 2170/1-07-02/7-15-37 od 24. travnja 2015. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak dostaviti davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-43

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=00001&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr