SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

43.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), 5. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 14/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Rokan
u Selcu, Grad Crikvenica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Schneidar d.o.o., Andrije Antića 31, da kao koncesionar na plaži Rokan u Selcu temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/11- 02/37, URBROJ: 2170/1-07/10-12-15 od 15. lipnja 2012. godine) da u potkoncesiju obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plažnih rekvizita i rekreacijskih sadržaja na površini od 1.200 m2 za iznos od 12.996,00 kn i 3% prihoda na rok od dana stupanja na snagu ove Odluke do isteka koncesije, Ivoni Šnajdar, vlasnici obrta Mareta, OIB 46844504406, Andrije Antića 31.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 14/12) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/11-02/ 37, URBROJ: 2170/1-07/10-12-15 od 15. lipnja 2012. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članka 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak dostaviti davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-41

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=00001&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr