SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
GRAD RAB

2.

Na temelju članka 39. i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- pročišćeni tekst zakonaNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 35. Zakona o ustanovama-pročišćeni tekst zakonaNarodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 25/08) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15) Gradonačelnik Grada Raba je, dana 3. veljače 2017. godine donio

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta Rab

Članak 1.

Dužnosti člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab, iz reda zaposlenika Učilišta, razrješuje se Josipa Matušan, imenovana od strane gradonačelnika Grada Raba.

Članak 2.

U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Rab, iz reda zaposlenika Učilišta imenuje se Barbara Marelić.

Članak 3.

Ova Odluka dostaviti će se Gradskom vijeću Grada Raba, i to svakom vijećniku osobno.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-01/17-01/10.

URBROJ:2169-01-01-17-1-1.

Rab, 3. veljače 2017.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1003&mjesto=51280&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr