SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

7.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/ 96 i 88/98) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 19. veljače 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o stopi i visini vodne naknade na slivnom području
»KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI«

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visine, odnosno stope vodne naknade (u daljnjem tekstu: vodne naknade) koju plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području »Kvarnersko primorje i otoci«, a koja se koristi za financiranje upravljanja lokalnim vodama, redovno, tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, zaštitu od štetnog djelovanja voda te za financiranje održavanja melioracijskog sustava.

Članak 2.

Slivno područje »Kvarnersko primorje i otoci« utvrđeno je Odlukom o utvrđivanju slivnih područja (»Narodne novine« broj 20/96 i 98/98).

Članak 3.

Visina vodne naknade za slivno područje »Kvarnersko primorje i otoci« utvrđuje se po kategorijama površina, namjeni i uvjetima korištenja zemljišta i drugih nekretnina, s obzirom na opseg i stupanj izgrađenosti vodnog sustava koji je podjednako izgrađen na cijelom području sliva.

Članak 4.

Vodna naknada za zemljište za koje se utvrđuje katastarski prihod plaća se godišnje po stopi od katastarskog prihoda evidentiranog kod državne geodetske uprave s danom 31. prosinca 2000. godine.

Za zemljište i druge nekretnine, osim zemljišta iz stavka 1. ovog članka, vodna naknada plaća se prema jedinici površine (hektar, m2).

Vodna naknada plaća se po stopi i visini kako slijedi:

1.Poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, po stopi od katastarskog prihoda 10%

2.Poljoprivredno zemljište, po jedinici površine

2.1.oranice, voćnjaci, maslinici, vinogradi 75,00 kn/ha/god.

2.2.zemljište pod livadama i pašnjacima 37,50 kn/ha/god.

3.Zemljište pod šumama i šumsko zemljište

3.1.na području Kvarnerskog primorja 13,30 kn/ha/god.

3.2.na području Gorskog kotara 33,30 kn/ha/god.

4.Zemljište pod ribnjacima, solanama i akumulacijama 300,00 kn/ha/god.

5.Zemljište pod cestama (kolničke površine i pripadajući zemljani pojas):

5.1.državne ceste 750,00 kn/ha/god.

5.2.županijske, lokalne i nerazvrstane ceste 525,00 kn/ha/god.

6.Zemljište pod željezničkim prugama 750,00 kn/ha/god.

7.Zemljište pod šljunčarama i kamenolomima 2.000,00 kn/ha/god.

8.Zemljište pod zrakoplovnim pristaništima i kampovima 1.500,00 kn/ha/god

9.Zemljište pod naftovodima i plinovodima 1.500,00 kn/ha/god.

10.Zemljište na kojem se nalazi otvoreni poslovni, skladišni i ostali manipulativni prostor koji služi za obavljanje djelatnosti, te pripadajuće zemljište bez posebne namjene 1.500,00 kn/ha/god.

11.Stambeni prostor - stambene zgrade i stanovi u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem, koje se tako smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, pomoćne prostorije u sklopu stambenog objekta, garaže, kuće za odmor.0,11 kn/ m2 /mj.

12.Poslovni prostor - poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti (industrija, razne gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, odmarališta i dr.) 0,37 kn/m2/mj.

13.Nekretnine komunalnog značenja u javnoj uporabi (parkovi, kupališta, tržnice, sportski tereni i dr.) 750,00 kn/ha/god.

Članak 5.

Iznos vodne naknade koju plaća pojedini obveznik utvrđuje se rješenjem.

Obračun, pojedinačno utvrđivanje iznosa i naplatu slivne vodne naknade obavljaju »Hrvatske vode« Zagreb.

Članak 6.

Vodna naknada plaća se u jednakim obrocima utvrđenim rješenjem.

Hrvatske vode neće obračunavati vodnu naknadu onim obveznicima čije ukupno zaduženje iznosi manje od 20,00 kn godišnje.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o stopama i visini vodne naknade na slivnom području »Kvarnersko primorje i otoci« (»Službene novine« broj 1/99).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/12

Ur.broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 19. veljače 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr