SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

9.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01, 103/03) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 10. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/03) u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom:

- samac do 1.500,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.300,00 kuna,

- tročlana obitelj do 3.150,00 kuna,

- četveročlana obitelj do 4.000,00 kuna,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za

550,00 kuna.«

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. u točki c) umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi:

»d) uvjet korištenja doplatka za djecu.«

Članak 3.

U članku 19. stavku 3. riječi »republičkog cenzusa prihoda, utvrđenog sukladno Zakonu« zamjenjuju se riječima »cenzusa prihoda utvrđenog u članku 9. stavku 1. ove Odluke.«

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako ispunjava socijalni uvjet,«.

U stavku 2. riječ »šestorici« zamjenjuje se riječju »četvorici«.

Članak 5.

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23a. koji glasi:

»23a.

Pravo na prehranu u Pučkoj kuhinji može se uskratiti korisniku koji to pravo ne ostvaruje svakodnevno.«

Članak 6.

U članku 27. stavku 3. broj »300,00« zamjenjuje se brojem »400,00«.

Članak 7.

U članku 35. riječi »6., 7. i 8.« zamjenjuju se riječima »7., 8. i 9.«.

Članak 8.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, u pravilu, vrijedi:

- za učenike - do konca školske godine, odnosno do 30. lipnja,

- za studente - do konca studentske godine, odnosno do 30. rujna,

- za ostale korisnike - do konca kalendarske godine.«

Članak 9.

U članku 43. stavku 1. riječi »uvjete prihoda« zamjenjuju se riječima »socijalni uvjet ili uvjet prihoda«.

Članak 10.

Iza članka 43. dodaje se novi članak 43a. koji glasi:

»43a.

Izuzetno od odredbe članka 43. ove Odluke, u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može se smjestiti i ovisnik o opojnim drogama ako ispunjava uvjet prihoda.

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka cenzus prihoda određuje se u dvostrukom iznosu od cenzusa prihoda utvrđenog u članku 9. stavku 1. ove Odluke.

Troškove smještaja korisnika iz stavka 1. ovoga članka podmiruje Grad u iznosu 500d pune mjesečne cijene smještaja, a preostalih 50 0znosa podmiruje korisnik temeljem ugovora koji sklapa sa Psihijatrijskom bolnicom Lopača.

U Psihijatrijsku bolnicu Lopača može se, pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, istovremeno smjestiti najviše 3 korisnika.«

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/14

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 10. veljače 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr