SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
GRAD OPATIJA
25

29.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2003. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2002. do 2005. godine

Članak 1.

Članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2002. do 2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02 i 4/ 02, u daljnjem tekstu: Program) mijenja se i glasi:

»Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2003. godini planiraju se sredstva:


Plan II. Izmj.

Plana


1. komunalni doprinos 3.450.000,00 9.000.000,00

2. prenesena sredstva kom.doprinosa iz 2002. g. (800.000 + 800.000,00 kn) 1.600.000,00 1.600.000,00

3. kreditna sredstva (za programe vodoopskrbe i kanalizacije) 12.677.377,00 0,00

4. sredstva od prodaje stanova 2.500.000,00 2.500.000,00

5. prenesena sredstva 2002. godine za započete a neutrošene radove planirane u

2002. godini 997.041,00 997.041,00

- iz komunalnog doprinosa 760.591,00 760.591,00

- iz sredstava Proračuna 2002. 236.450,00 236.450,00

6. više ostvareni prihodi kom.doprinosa od planiranih u 2003. godini 2.158.801,00 2.158.801,00

7. Sredstva Proračuna 0,00 1.738.290


Ukupno 2003. 23.383.219,00 17.994.132,00


Sredstvima iz stavka 1. točke 1, 2, 5. i 6. ovog članka financirati će se:


Plan II. Izmj.

Plana


1. Proširenje javne rasvjete 615.000,00 1.415.000,00

1. Proširenje javne rasvijete po MO 165.000,00 165.000,00

- MO Dobreć - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Ika - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000.00

- MO Ičići - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Poljane - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Veprinac - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Punta Kolova - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Vasanska - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Belveder - 4 rasvj. mjesta 20.000,00 20.000,00

- MO Volosko - 4 rasvj. mjesta - I. Pošćića 35.000,00 35.000,00

- MO Tošina - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Pobri - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Kosićevo - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Oprić - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

2. Javna rasvjeta obalnog puta od lučice Ičići do Ike 450.000,00 1.250.000,00

2. Asfaltiranja cesta i puteva 437.000,00 347.000,00

- Veprinac, cesta Zagrad (250 m) i dr. 100.000,00 100.000,00

- Poljane, ulaz Puhari sa ceste za Učku m2 100 12.000,00 12.000,00

- Pobri, cesta Put za Zupci, (600 m2) 150 m275.000,00 20.000,00

- Pobri, sanacija potp.zida na cesti Put za Matulji 100.000,00 0,00

- Dobreć, betoniranje i asfaltiranje dijela ceste prema tunelu Učka, m2 600 450 150.000,00 215.000,00

3. Dobava i postava ograde obalnog puta (200 m1) 200.000,00 200.000,00

4. Izgradnja potpornog zida između ville Florida i lučice Ičići m2 150 216.000,00 231.000,00

5. Popločavanje sunčališta na dionici Volosko-Ika m2 100 40.000,00 40.000,00

6. Nastavak radova na razdvajanju fekalne i oborinske kanalizacije u Voloskom 900.000,00 900.000,00

- iz sredstava komunalnog doprinosa za 2003. 500.000,00 500.000,00

- prijenos sredstava iz 2002. 400.000,00 400.000,00

7. Oborinska kanalizacija 777.065,00 777.065,00

1. Izgradnja oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama, m1 50 70.000,00 70.000,00

2. Dovršenje izgradnje oborinske kanalizacije parka Margerita, m1 85 102.000,00 102.000,00

3. Oborinska kanalizacija I.M.Ronjgova (prijenos iz 2002.) 336.065,00 336,065,00

4. Oborinska kanalizacija Volosko - Put uz Dol (prijenos iz 2002.) 269.000,00 269.000,00

8. Priključci na fekalnu kanalizaciju (prijenos 2002.) 155.526,00 155.526,00

9. Sufinanciranje radova Varljenska cesta (ŽUC) 570.000,00 570.000,00

- prijenos sredstava iz 2002. g. 400.000,00 400.000,00

- sredstva osigurana iz kom.dopr. u 2003. 170.000,00 170.000,00

10. Izgradnja BUS ugibališta u Iki - Vrh Ike (Lovran-Op.) 100.000,00 158.000,00

11. Izgradnja BUS ugibališta u Iki - Vrh Ike (Op.-Lovran) 0 240.000,00

12. Izgradnja parkirališta prema DPU Vaga - Pavlovac

- Preluka (30 buseva) 1.000.000,00 0,00

13. Uređenje Šetališta Carmen Sylva 200.000,00 200.000,00

14. Izgradnja ceste naselje Kosovo-Vaga (dokumentacija i početak gradnje, iz

prenesenih sredstava 2002.) 400.000,00 400.000,00

15. Sufinanciranje sanacije obalnog zida plivališta Volosko (po programu Lučke uprave,

investicija 800.000-900.000 kn, učešće Grada 200.000 kn) 200.000,00 200.000,00

16. Izrada oborinske kanalizacije dijela parka Sv.Jakova kod Šporera 0 154.000,00

17. Sufinanciranje komunalne infrastruktura u sklopu rekonstrukcije Nove ceste od

40.Boxa do P.Kolove 2.158.801,00 7.456.801,00

- nogostupi, ograde, nivelacija pristupnih puteva i stubišta (dio uz investiciju

Hrvatskih cesta) 2.158.801,00 2.158.801,00

- oborinska kanalizacija Nove ceste 0,00 5.298.000,00

18. Sufinanciranje izgradnje parkirališta bolnice Thalassotherapia 0 75.000,00


Ukupno 2003. god.: 7.969.392,00 13.519.392,00


Sredstvima iz stavka 1. točke 7. i 5. ovog članka financirati će se u 2003. godini radovi čije je financiranje prethodno bilo planirano iz kreditnog zaduženja:


Plan II. Izmj.

Plana


1. Vodoopskrba Ičića (dio projekata i troškova sređivanja imovinsko pravnih

odnosa) 11.090.450,00 106.370,00

- iz prenosa 2002. godine 90.450,00 90.450,00

- kreditno zaduženje 2003. 11.000.000,00 0,00

- sredstva Proračuna za 2003. 0,00 15.920,00

2. Izrada glavnih projekata sanitarne i oborinske kanalizacije Liburnijske rivijere

(sufinanciranje prema Sporazumu sa Hrvatskim vodama, te općinama Lovran,

Matulji i M. Draga (1.277.370) i revizija Idejnog rješenja (45.000) 1.423.370,00 1.468.370,00

- prenos iz 2002. god (dok.za idejne projekte). 146.000,00 146.000,00

- iz kreditnog zaduženja u 2003. 1.277.370,00 0,00

- sredstva proračuna za 2003. 0,00 1.322.370,00

3. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe Oprića i Dobreća

 (Buzdonka, visoka zona) 400.000,00 400.000,00


Ukupno 2003. god. 12.913.820,00 1.974.740,00


U 2003. godini započet će radovi na izgradnji sustava Vodoopskrba Ičići. Investitor radova bit će Komunalac, a radovi će se financirati kroz kreditno zaduženje Komunalca. Grad Opatija i Hrvatske vode osigurat će otplatu kredita temeljem posebnog sporazuma kojeg će zaključiti sa Komunalcem (obveza Grada odnosit će se na 10.642.938,00 kn glavnice kredita). Otplatni plan ugradit će se u Program gradnje za 2004. i naredne godine nakon što Komunalac preuzme kredit.

Iz sredstava od prodaje stanova Grada Opatije financirat će se izgradnja komunalne infrastrukture za socijalno poticanu stanogradnju na Tošini, iznad Vage (Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo u 2003. godini izgradit će 2 zgrade, sa ukupno 20 stanova).«

Članak 2.

Članak 4. stavak 1. i 2. Programa mijenja se i glasi:

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini planiraju se sredstva:


Plan II. Izmj.

Plana


- komunalni doprinos 1.846.000,00 7.128.700,00

- kreditna sredstva 10.000.000,00 0,00

- sredstva od prodaje stanova 2.500.000,00 2.500.000,00


Ukupno 2004. 14.346.000,00 9.128.700,00


Sredstvima komunalnog doprinosa iz 2004. financirat će se:


Plan II. Izmj.

Plana


1. Proširenje javne rasvijete 170.000,00 170.000,00

- MO Dobreć - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Ika - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Ičići - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Poljane - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Veprinac - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Punta Kolova - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Vasanska - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Belveder - 4 rasvj. mjesta 20.000,00 20.000,00

- MO Tošina - 5 stupova Kuk-Vaga 50.000,00 50.000,00

- MO Pobri - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Kosićevo - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

- MO Oprić - 2 rasvj. mjesta 10.000,00 10.000,00

2. Asfaltiranja cesta i puteva 406.000,00 406.000,00

- Veprinac, cesta za Guštići, m2 1300 156.000,00 156.000,00

- Pobri, sanacija zida na Putu za Matulji 100.000,00 100.000,00

- Dobreć, betoniranje i asfaltiranje dijela ceste prema tunelu Učka m2 600 150.000,00 150.000,00

3. Dobava i postava ograde obalnog puta, 120 m1 120.000,00 120.000,00

4. Popločavanje sunčališta na dionici Volosko - Ika, m2 100 40.000,00 40.000,00

5. Izgradnja parkirališta u ulici M. Brajše (22 PM) 100.000,00 100.000,00

6. Izgradnja oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama m1 100 140.000,00 140.000,00

7. Izgradnja sekundarne kanalizacije fekalne i oborinske Volosko 550.000,00 550.000,00

8. Dovršenje izgradnje oborinske kanalizacije parka Angiolina m1 100 120.000,00 120.000,00

9. Javna rasvjeta obalnog puta od lučice Ičići do Ike - dio (završetak) 200.000,00 0,00

10. Sufinanciranje komunalne infrastruktura u sklopu rekonstrukcije Nove ceste od

40.Boxa do P.Kolove - oborinska kanalizacija Nove ceste 0,00 5.482.700,00


Ukupno 2004. god. : 1.846.000,00 7.128.700,00


Članak 4. stavak 3. Programa briše se.

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/152

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 24. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Antun Onsea, dipl. iur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr